Digitális népszerűsítő kiadás

Gróf Teleki László tanácsadása a nevelésről
[1796]

A 18. századi magyar pedagógiai irodalom egyik mesterdarabjának, gróf Teleki László nevelési útmutatójának digitális közlése régi adósságot törleszt. A mindmáig kiadatlan értékes kézirat megismerését nemcsak a kutatók, hanem a mindennapi élet és a mindennapi problémák története iránt érdeklődő olvasók számára is elérhetővé teszi. Mindemellett együttolvasási lehetőséget kínál a szöveg közreadójának, Fábri Annának a Telekiek pedagógiai eszméivel és gyakorlatával foglalkozó könyvével: Arany idők. Eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében, Budapest, Kortárs Kiadó, 2022.

Digitális Olvasókönyvünk az autográf (sajátkezű) kéziratnak és modernizált átírásának oldalról oldalra történő együttes közlésével egyszerre képes teljesíteni a hitelesség és a könnyebb olvashatóság feltételeit. A digitalizált autográf szükségtelenné teszi a szöveg betűhív átírását (amely, mellesleg, soha nem képes megjeleníteni az eredeti minden jellegzetességét, legkevésbé a külalakját). Ugyanakkor az olvasás lényegesen kedvezőbb feltételeit teremti meg, mint a papíralapú hasonmás-kiadás, hiszen tetszés szerint nagyíthatók, világosíthatók a nehezebben olvasható szövegrészek, másfelől a keresőprogram lehetőséget nyújt az autográf szöveggel való tetszés szerinti egyéni foglalkozásra is.

RÉSZLETES TARTALOM

Bévezetés

1 szakasz

Educatio Physica (Testi nevelés)

2ik szakasz

Educatio Moralis (Erkölcsi nevelés)

Belső moralitás

Generális regulák

Példaadás

A mások példájának jó haszonvétele

A természeti curiositásnak amennyiben csak lehet, elég tétele (Amennyire csak lehet, a természetes kíváncsiságnak eleget (kell) tenni)

Az egyenességnek és confidentiának tökéletes megnyerése

A tökéletes engedelmességnek megnyerése

Minden néven nevezhető makacságnak megfojtása

A kegyesség és az Istennek szeretete, parancsolatinak megtartása

A felebaráti szeretet

A szülékhez és nevelőkhöz való tisztelet

A szelídség és jámborság

Nyájasság

A szemérmetesség

Nobilis ambítió (Nemes becsvágy)

A mértékletesség

A jótétel

Igazmondság

A háládatosság

Az exterior avagy külső magaviselet

Az étel

Az italbéli csinosság

Az alvásban való csinosság

A testnek csinoson való tartása

A természeti functióknak tisztán való véghezvitele

A külső kellemetesség

A köntösbéli csinosság

3ik szakasz

A scientifica educatio (A tudományos nevelés)

A közönségesebb olvasásnak mestersége

Az írásnak közönségesebb mestersége

Az értelemmel való olvasás

Az értelemmel való írás

Az élő nyelvek tanulása

A megholt nyelvek tanulása

A tudományok tanulása (Historia, Mathesis, Metaphysica, Physica, Jus, Statistica és politica, Aesthetica, Medicina, Pedagogia, Theológia)(Történelem, Metafizika, Matematika, Tapasztalaton túli dolgokkal és okaikkal foglalkozó tudomány, Jog, Államtudomány és politika, azaz igazgatástudomány)

A testi gyakorlások tudománya

A tanításnak és tanulásnak módjáról

A magától való tanulás

A külföldi tanulás

A külföldi experientia (tapasztalatszerzés)

4ik szakasz

Némely, gyermekeimet különösöbben illető környülállásokról

A gyermekeim nevelése céljáról

Gyermekeim természetéről

A nevelőnek tökéletességéről