Gróf Teleki László tanácsadása a nevelésről - III. szakasz


facsimile

37.  

3ik szakasz  
 
A scientifica educatio
*
A tudományos nevelés
 
 
Ez az utolsó és azért nevezetes része a nevelésnek, hogy ez a legtöbb fárad¬
ságba kerül, és hogy ez a tanítónak annyiban különösebb foglalatossága
amennyiben a maga gyertyájánál kell nékie a gyermek elméjének is gyer¬
tyáját meggyújtani. Erről sokat tanál az ember írva, de valamint senki
generalis regulákat
*
általános érvényű szabályokat
nem adhat, mivel in applicatione
*
az alkalmazás során
ahány gyermek va¬
gyon, az annyiképpen változik, úgy, ha az ember némely ugyanazon
célra vezető különös regulákat adhat is, mindenkor az a kérdés marad
fenn, hogy melyik mód vezet a legegyenesebb és könnyebb úton? Itt az
elmefuttatásnak is sok mezeje vagyon, de én ezt amennyire lehet el¬
kerülni igyekezem, mert ezen rövid munkába
[szerkesztői feloldás]
n
szükségtelennek is tar¬
tanám. Azért hát célomhoz sietek, és a tudományos nevelést először
is e két részre osztom: 1o annak tanulására, hogy tudja az ember
magát kitenni
*
kifejezni
? 2do Annak tanulására, hogy légyen az embernek
elég ideája, amelyeket kitehessen. Az első a nyelvek, a
a második a tudományok tanulása. A nyelvek megint kétfélék: eleve¬
nek vagy holtak. Azonban pedig a nyelv körül megint négyféle
tökéletesség lehet: beszélni, olvasni, érteni és írni. Mindezen
négy tökéletességnek pedig két különböző grádusa
*
fokozata
vagyon. A ¬
zönséges és a felemelkedettebb. Ugyanis nagy különbség
[szerkesztői feloldás]
van
aközött:
beszélni és szépen beszélni, olvasni és értelemmel olvasni,
érteni és értelmesen érteni, írni és szépen írni. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig
a beszéd
[szerkesztői feloldás]
nek
és írásnak kétféle neme vagyon: a soluta oratio
*
kötetlen beszéd
és
és a poëzis
*
költészet
. Ami már magát a nyelvek tanulása mesterségét il¬
leti, abban kétféle dolog vagyon: a mechanikum
*
gépiesség
és a rationa¬
rium
*
(meg)értettség
, mindezen distinctiókat és sub distinctiókat
*
megkülönböztetéseket és alsóbb szintű megkülönböztetéseket
nem azért
tettem fel, hogy egészen azokat kövessem, hanem hogy azoknak az
elmondandó osztály
[szerkesztői feloldás]
ozás
omba
[szerkesztői feloldás]
n
hasznát vegyem. Nem akarok én itt clas¬
sisonként
*
itt: iskolai osztályonként
menni, mert egy az, hogy azt követhetem csak olyan mun¬
kába
[szerkesztői feloldás]
n
, amely a közönséges
*
nyilvános
oskolák számára való volna. Más
az, hogy az én gyermekeim nevelésébe
[szerkesztői feloldás]
n
azt nem akarom követni, sőt
ha lehetne, azt tartanám reájok nézve legjobbnak, hogy úgy men¬
nének a szokott classisokon keresztül, hogy ne is tudnák, hanem¬
ha az ember
[szerkesztői feloldás]
csak
azért mondaná meg nékiek, hogy magokat más gyerme¬
kekkel comparálhatnák
*
összehasonlíthatnák
, és úgy a stimulusok
*
ösztönzöttségük
megmaradna.  

facsimile
 
38.  
 
Azért ezen munkába
[szerkesztői feloldás]
n
e következendő főbb elosztásokat fogom megtarta¬
ni:  
 
1o A közönségesebb olvasásnak mestersége  
 
2do Az írásnak közönségesebb mestersége  
 
3tio Az értelemmel való olvasás  
 
4ro Az értelemmel való írás  
 
5to Az élő nyelveknek tanulása  
 
6to A megholt nyelveknek tanulása  
 
7o A tudományok tanulása  
 
8o A magától való tanulás  
 
9no A külföldi tanulás  
 
10o A külföldi experientia
*
tapasztalatszerzés
 
 
Mindezekről pedig csak úgy szólhatok jobb móddal, ha itten előbb
egy keveset az elmebéli tehetségekről szólok.  
 
Azt mindenkor praesupponálom
*
előfeltételezem
,hogy a gyermeknek légyen an¬
nyi elmebéli tehetsége, hogy a maga gondolatait szóval is
tisztán ki tudja tenni
*
fejezni
, azaz, hogy a gyermeket akkori állapo¬
ában tészem fel, mikor már ha nem sokat is, de legalább keve¬
set tud beszélleni. Nékem ugyan, hála Istennek, nincsen az a sze¬
rencsétlenségem, hogy a gyermekeimbe
[szerkesztői feloldás]
n
természeti butaság légyen,
mindazonáltal mivel ez olyan dolog, amely a világon gyakran
fordul elő, ezért erről is, csak igen rövideden, vagyok kén
[szerkesztői feloldás]
y
telen szó¬
lani. Annyiban, ti. amennyiben ezutánra is némely observatiónak
*
észrevételnek

a gyermekeim körül hasznát lehet venni.  
 
Nem szükség nékem annak magyarázatára felmennem, mik az
ideák
*
fogalmak
, mik a propositiók
*
a feltevések
és mik a judiciumok
*
ítéletek
ezeket a logicából
mint meghatározott dolgokat felvévén, csak azon kezdem okoskodá¬
somat, hogy a beszéd az, mikor az ember a maga gondolatát szóval
kiteszi, és erre nézve már igen hajlandó vagyok azoknak vélekedések¬
re, akik az emberek és az oktalan állatok között való különbséget csu¬
pán csak a beszélés tehetségében tartják. Igaz ugyan, hogy ők
akkor ezt a beszédnek tehetségét igen széles értelembe
[szerkesztői feloldás]
n
vészik, akkor
nemcsak azt a mechanicum részét vészik fel a beszédnek, hanem azt a
feljebb való tehetséget is alája értik, mely szerént az ember a maga
tiszta gondolatát élő nyelvvel kiteheti, és már akkor az ő véle
kedések, ítéletem szerént, igaznak marad.  
 
Én azért mostani célomra applicálván
*
alkalmazván
ezen gondolatot, azt állatom
*
állítom
, hogy
a gyermeknek az első és fundamentomos
*
megalapozott
qualitásának
*
itt: képességének
annak kell len¬
ni, hogy mindenről tiszta gondolatot formáljon, és hogy a maga  

facsimile
 
39.  
 
gondolatát tisztán ki tudja tenni. Ennek előmozdítására a következendő regulákat
*
szabályokat

adhatom: 1o hogy az ember a gyermekkel mindjárt eleintén minden dolognak
tiszta, egyenes és valóságos nevét tanultassa meg, ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
ugyan lehetnek hol¬
mi exceptiocskák
*
kivételecskék
, p.o.
*
példának okáért
ha olyan dolgot kérdez, amelynek nevét illendőséggel
meg nem tudhatja. De ezeket is vagy későbbre kell halasztani, vagy éppen egye¬
nesen meg kell mondani, mert éppen kettős fáradság: elsőbben intermedi¬
us terminusoknak
*
először a közbenső elnevezéseknek
megtanulása, másodszor az igaz terminusoknak az inter¬
mediusok helyett való substituálása
*
voltaképpen: a valódiak helyett közbenső elnevezések alkalmazása
2do Minden dolognak az igaz és
valóságos ideáját
*
fogalmát

kell
a gyermeknek feladni, amelynek oka éppen az, ami az első
punctumnak
*
az első pontnak
. Ez ellen ugyan sokan azt az ellenvetést teszik, hogy hátha a
gyermek nincsen in statu
*
helyzetben
azt az ideát megfogni, nékem mindazáltal
azon ellenvetésre az a könnyű feleletem vagyon, hogy egyfelől a gyermek
hamarább megfoghatja a dolgot, mintsem gondoljuk, másfelől, hogy
a gyermeknek jól kikeresett példákkal akármely nehéz dolgot is könnyű
megérthetővé tenni. De ha feltesszük is azt, hogy először mindjárt a dol¬
got meg nem fogja, rágódván rajta és többször is megkérdezvén, utoljára
mégis megérti, minden ilyen rágódás által pedig az elméje mind in¬
kább-inkább élesedik, melynek világos
[szerkesztői feloldás]
a
haszna. 3tio A gyermekeknek a curi¬
ositását
*
kíváncsiságát
nem kell gátolni, és soha, amennyiben csak lehet és kitelik az em¬
bertől, a kérdését feleletlen nem kell nékie hagyni, kivévén az olyan kérdé¬
seket, amelyek a szoros engedelmességnek elkerülésére valók. Ha ezt
a tanító követi, először megnyeri azt, hogy a gyermek egész bizodalmát
mutatja a tanítójához, más jó következése pedig az, hogy elég tétetvén
curiositásának, magától is tiszta ideákat formál. 4ro Ezen
természeti curiositást
*
kíváncsiságot
mesterséggel azáltal kell igyekezni nevelni
*
növelni

hogy az ember tőle is az ő elméjéhez alkalmaztatott megvilágosítását
némely dolgoknak
[szerkesztői feloldás]
meg
kívánja, melyet ugyancsak úgy kell alkalmaztatni,
hogy a gyermek formále exámennek
*
szabályos vizsgának
nem vegye. Ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
pedig, 5to valamint
minden egyéb dologba
[szerkesztői feloldás]
n
, a tanítónak szükséges nagy patientiájának
*
türelmének
lenni,
mind arra nézve, hogy ugyanazon dolgot sokszor megmondja,
mind pedig arra nézve, hogyha a gyermek valami kis együgyűséget mond,
azért őtet erősen meg ne dorgálja. 6to A tanítás módját, kivált a gyen¬
gébb aetásba
[szerkesztői feloldás]
n
*
zsengébb életkorban
, úgy kell a jó tanítónak kormányozni, hogy az, amennyire le¬
het, játszással menjen véghez. A nagyobb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig úgy, hogy erő¬
sen meg ne terhelje, és hogy a judiciumnak
*
ítélőképességének
több dolgot adjon, mint a
memóriának. 7o Szükséges, hogy a tanító arra vigyázzon, hogy soha is
a scientificumért
*
tudományosságért
ne büntesse a gyermeket, hanem csak a moráléért
*
erkölcsért
, mert
ha az elsőért is bünteti, a tanuláshoz való kedvetlenséget gerjeszti
fel benne, melynek egy aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
se kell meglenni. Ezeket azért előre bocsát¬
ván, könnyebb móddal mehetek már által a scientifica nevelésnek feljebb
említett tíz részeire.  
 
1 rész. A közönségesebb olvasásnak mestersége  

facsimile
 
40.  
 
E
[szerkesztői feloldás]
z
lévén a fundamentoma minden tanulásnak,
[szerkesztői feloldás]
ez
lévén a kezdete a gyermek
elméje evolutiójának
*
kifejlődésének
, szükséges, hogy az ember itt jól megvesse a funda¬
mentomot
*
alapzatot
. Nem szólok pedig semmi nyelvről különösön, mert az a kö¬
vetkezendő articulusoknak objectuma
*
cikkelyeknek tárgya
lészen, hanem mivel minden
gyermekeknek az első nyelve, amelyre tanítják, az anyai nyelv szo¬
kott lenni, azért a megvilágosításnak okáért a magyar nyelvet ve¬
szem ugyan gyermekeim körül fel, úgy mindazáltal, hogy amely
regulákat elő fogok adni, azok minden egyéb anyai nyelvekre al¬
kalmaztathatók lesznek. Ezen a kitételen azért az olvasásnak kö¬
zönségesebb mesterségén azt a mesterséget értem, mely szerént a gyer¬
mek, ha egy nyelven megtanul olvasni, a többi nyelveken is igen
könnyen megtanulja azt, azaz a minden nyelveken való olvasásnak
közönséges theoreáját
*
általános elméletét
. Hogy pedig ennek így különös mesterségnek
kell lenni, avagy csak abból is kitetszik, hogy amennyi idő alatt
a gyermek megtanul olvasni, annyi idő alatt ugyanazon gyer¬
mek felserdült korában sokszor egy egész új élő nyelvet megtanul.
Hogy ez a legnehezebb tanulása a gyermeknek a
[szerkesztői feloldás]
z
valóságos igazság, de nem
is csuda, mert 1o igen nehéznek kell a gyermeknek tetszeni annak, hogy
némely leírott figuráknak oly nevei
[szerkesztői feloldás]
t
, amelyek magokban semmit sem tesznek,
tanulja meg. 2do Hogy egy betűt magában megesmérjen még köny¬
nyebb dolog, de hogy azután néhány betűt együtt kimondjon, még¬
pedig oly hirtelen, hogy amint meglátja azokat, az azokkal correspon¬
deáló
*
az azoknak megfelelő
hangot egyszeribe megadja, az nehezebb, mint közönségesen tart¬
juk. De, 3tio hogy elméjének azt a sebességét adja, hogy amint egy
egész sor betűt meglát, azonnal, egy szempillantásba
[szerkesztői feloldás]
n
megesmérje a
betűket, egybe is szedje és ki is mondja,
[szerkesztői feloldás]
ez
már, azt tartom, a gyermek
elméjének nagy megterhelése nélkül meg nem eshetik. Utoljára: 4ro
ebben annyiban nagyobb vigyázással kell lenni, hogy ezt a gyermekkel
lehetetlen másképpen megtanultatni, hanem hogy az ember a me¬
móriáját nagyon megterheli, melynek megterhelése, amint a ta¬
pasztalásból látjuk, sokak körül nem kevés rossz következése¬
ket szokott maga után húzni.  
 
Sok paedagogusok sokat írtak arról, hogy hogy lehessen a gyer¬
mekeket az olvasásra a legkönnyebb és rövidebb úton megtaní¬
tani, magam is gyakorta reflectáltam
*
töprengtem
erről, és gyermekeim¬
mel újabb módot próbáltam, hanem kénytelen vagyok
megvallani, hogy nem volt a várt effectussa
*
sikere
, mert azon az  

facsimile
 
41.  
 
úton a gyermekeim sokkal későbbre tanultak olvasni. Ugyanis azt állítják
sokan, hogy az a közönséges syllabizálás
*
silabizálás, azaz szótagolás
szükségtelen, hogy az olvasáson kell
kezdeni a dolgot, és hogy mindjárt az előforduló szókban kell a gyermekekkel
a betűket egyben tétetni s kimondatni. Vagynak mások, kik még tovább
is mennek, és azt állítják, hogy az a syllabákra
*
szótagokra
való egybentétele is az elő¬
forduló betűknek szükségtelen, hanem egyenesen mindjárt olvastatni kell
a gyermekekkel. Ez igaz, magában speciosum
*
tetszetős
, azért hogy a munkája, fá¬
radsága a gyermeknek rövidülni láttatik, ez nékem is annak tetszvén, meg¬
próbáltam, de mivel egyszerre igen nagy fáradságával esik meg a gyer¬
meknek, azért nehezebben mehet benne elő, és valósággal
*
valójában
későbben boldo¬
gul. Hanem már most a magam experientiájából
*
tapasztalatából
jovallhatom,
hogy syllabizáltatni
*
szótagoltatni
kell a gyermekekkel, de nem olyan hosszason, mint a falusi
oskolákban szokás, és amennyire lehet mindjárt valóságos szókat, erre a
magyar nyelvben igen jók a monosyllabumok
*
az egyszótagúak
mert ezek által a gyermek
látván, hogy már szókat tud olvasni, nem kis kedvet kap az olvasáshoz.
Későbbre azután a monosyllabumok casusán
*
alkalmán
kell véle olvastatni, mert ez
által a syllabák egybeszedését lassanként megtanulja, és a rövidebb szók¬
ról úgy kell lassanként a hosszasabbakra általvinni, míg habitust
*
megszokást
szerez
magának az olvasásba
[szerkesztői feloldás]
n
. Ez mondhatom az egyedül való, legjobb és leg¬
rövidebb mód arra, hogy mentől kevesebb fáradsággal, és mentől rö¬
videbb idő alatt megtanulja a gyermek a közönséges olvasást. Ezen
olvasás mesterségében azért a következendő közönséges regulákat
*
általános szabályokat
adhatom:
1o hogy a tanító egész patientiával légyen
*
teljesen türelmes legyen
a gyermeket ne erőltesse, mert
e
[szerkesztői feloldás]
z
lévén kezdete a tanulásnak, itten leghamarább kaphat unalmat iránta
és a további tanulására is influálhat
*
befolyással lehet
. 2do A gyermekkel ebbe igen erő¬
sen nem kell sietni, mert ha itt jó fundamentomot nem vet, az egész
tanulás csak fövenyen épült, romlandó és állhatatlan épület lészen.
3tio Nemcsak minden syllabát, hanem minden szót is tisztán és a meg¬
kívántató accentussal
*
hangsúllyal
mondassa ki az ember a gyermekkel, azaz
a pornunciatióra
*
kiejtésre
erősen vigyázzon. 4ro Sokat egyszerre nem olvastas¬
son, mert az a gyermek elméjét megterheli. A többi ezekhez ha¬
sonló regulákat elhagyom, mert azokat egy jó tanító magától is
feltanálja.  
 
2ik rész. Az írásnak közönséges mestersége  
 
Mihelyst a gyermek a közönséges olvasást megtanulta, azonnal réá kell fogni
az írás mesterségére is, valamint pedig hogy az olvasás közönséges
mesterségeiről szóltam, az anyai magyar nyelvet vettem fel ugyan gyermekeim¬  

facsimile
 
42.  
 
re nézve, de a több
[szerkesztői feloldás]
i
nyelveket is alája értettem, úgy mikor erről az írás módjáról
szólok, minden nyelvekre való tekintet nélkül szólok. Ezen egész dolog csupa me¬
chanicumból állván, kétféle regulákat lehet szabni, olyanokat, amelyek a betű
vetésit szorosabban illetik, és olyanokat, amelyek az akörül való magavise¬
letet magokban foglalják. Ami az elsőt illeti, ezekre kell vigyázni: 1o hogy a
betűk tisztán vetődjenek, 2do hogy a betűk egymásból folyók légyenek, azaz hogy
ne légyen minden betű külön írva, mintha a másikkal semmi nexusa
*
kapcsolata
nem volna.
3tio Jónak tartom, hogy a betűket először nagyobbacskán kezdjék írni, mert an¬
nál fogva a tiszta íráshoz hozzászoknak. De 4ro ezt a nagy betűkkel való
írást hosszason continuálni
*
folytatni
nem kell, mert a gyermek ahhoz szokik, hogy soha
nagy korában sebesen nem tud írni. Azonban 5to igen apróra sem kell hamar fog¬
ni a gyermeket, mert ennek még az is szokott lenni a következése, hogy mivel
magában az embernek bizonyos aetasig
*
életkorig
mind kisebbedik az írása, olyan apró
íráshoz szokik, hogy utoljára az írása olvashatatlan lesz. 6to Hogy álló és
gömbölyeg betűkhöz vagy pedig fekvő és szálkás betűkhöz szoktassa inkább
az ember a gyermeket, a
[szerkesztői feloldás]
z
magában igen mindegy, mert mind a két írás ne¬
mébe szép írás elég vagyon. Ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
azt tartom, hogy a gyermeknek a gus¬
tusára
*
ízlésére
és hajlandóságára sokat kell bízni.  
 
Mivel pedig az írásba
[szerkesztői feloldás]
n
kezdi inkább a gyermek az üléssel való tanulást, azért a ta¬
nítónak nagyon kell arra vigyázni, hogy a mellett a gyermek valami olyas bal
*
rossz
szo¬
kást ne vegyen fel, amelynél fogva vagy valami idétlenséghez szokhatna,
vagy a teste görbeséget kaphatna, ezt pedig nem ok nélkül mondom, mert
igen könnyen és gyakron meg szokott esni, és már ekörül vagynak a más¬
nemű regulák. Azért 1o erősen kell vigyázni arra, hogy az ember a
széket, amelyre a gyermeket ülteti, egyenesen tegye, 2do hogy az ember
a gyermeket egyenesen ültesse, 3tio hogy az ember meg ne en
gedje a gyermeknek, hogy nagyon félrehajoljon az írás közbe
[szerkesztői feloldás]
n
. 4ro Az asz¬
talnak a székhez olyan proportióval
*
aránnyal
kell lenni, hogy a gyermek ne ké¬
nytelen légyen az írás miatt fejét erősen meghajtani. 5to A penná¬
*
tollnak

nak
*
tollnak
a gyermek kezében csinoson kell állani, ebben igen sok abusus
*
hiba
vagyon.
6to Szükséges arra vigyázni, hogy a gyermek az írás közbe
[szerkesztői feloldás]
n
az ujjait
meg ne mocskolja, mert e
[szerkesztői feloldás]
z
magában is mucskosság, de úgy is hozzászo¬
kik, hogy nagyobb korába
[szerkesztői feloldás]
n
mindég mikor ír, az ujja hegyei tiszta tentá¬
sok. 7o Arra is kell vigyázni, hogy mikor a gyermek tentát vészen,
a kalamáris
*
tintatartó
felett rázza meg a pennát, mert egyebként vagy a pádi¬
mentumot
*
padlót
mocskolja el, vagy a szomszédját pecsételi bé. Több efféle
regulák
*
szabályok
is vagynak, de azokat egy jó tanítónak magától való fel¬
találására bízom.  
 
3ik rész. Az értelemmel való olvasás  
 
Ez a punctum
*
itt: rész
olyan nagyon negligálva vagyon közönségesen
*
általában olyan nagyon mellőzve van
 

facsimile
 
43.  
 
a mi nevelésünkbe
[szerkesztői feloldás]
n
, hogy talám sokaknak csudálatosnak fog tetszeni, ennek
különös rubricába
*
külön rovatba
való tétele. De ez az én szemembe
[szerkesztői feloldás]
n
oly nevezetes és el¬
kerülhetetlen dolog, hogy e nélkül az egész tanításba
[szerkesztői feloldás]
n
semmire sem megyen
az ember a gyermekkel. Ezen az értelemmel való olvasáson pedig nemcsak
azt értem, hogy úgy olvasson, hogy más megértse, hanem hogy maga is értse
és tudja, mit olvas: úgy mindazáltal, hogy a maga tulajdon megértésé¬
nek praecedalni kell
*
elöl kell járnia
, mert ha maga az olvasó nem érti azt, amit olvas,
lehetetlen hogy úgy olvashasson, hogy más is értse. Arra nézve azért,
hogy maga megérthesse, szükséges e következendőkre vigyázni: 1o hogy
az ember a gyermekkel idején koránt kezdjen olvastatni. 2do Hogy com¬
máról commára
*
vesszőtől vesszőig
olvastasson. 3tio Hogy a gyermeket abban exerceálja
*
gyakoroltassa
,
mihelyt egyik commáról a másikig olvasott, megmondja, hogy
mit tészen
*
mit jelent
, és hogy ugyanazon dolgot más szókkal is kitegye
*
kifejezze
4ro
Ha az ember ezt megnyerte a gyermektől, úgy olvastasson el véle egész pe¬
riódust
*
körmondatot
, és evvel is úgy bánjon, mint az elöbbenivel. 5to Azután az egész paragra¬
phust
*
bekezdést
vagy egész historiácskát olvastassa el véle, és bétévén a könyvet, ma¬
gának beszéltesse elé. Hanem 6to ebben vigyázni kell arra, hogy mivel ez
[szerkesztői feloldás]
nem

kis fáradságba kerül, igen gyakran és igen hosszason nem olvastasson a gyermek¬  
 
kel, nehogy gyenge elméjét igen erősen megfárassza.
Ami már a mások előtt való értelmes olvasást illeti, ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
ezekre kell
vigyázni: 1o hogy se igen fentszóval, mely a fület sérti és a melyet
*
a mellett
rontja,
se igen lassan, mely az olvasást érthetetlenné tészi, ne olvastasson. 2do Halk¬
kal
*
lassan
kell a gyermekkel olvastatni, hogy időt vegyen magának a tisztán
való olvasásra. 3tio Az illendő pausákat observáltassa az ember a gyer¬
mekkel
*
az ember a kellő szünetekre tegye figyelmessé a gyereket
, t.i. hogy minden szó után egy kisség megálljon, úgy a semicolonok után,
*
a pontosvesszők után, a kettőspontok után egészen a pontig

a colonok után egész a punctumig
*
a pontosvesszők után, a kettőspontok után egészen a pontig
, amelynél mintegy láttassék megnyu¬
godni. 4ro Tudom jól, hogy némelyek azt a regulát szabják itten, hogy mikor
az ember jól akar olvasni, minden periódust
*
(kör)mondatot
egy lélekzetvétellel olvasson ki.
De én ezt nem tartom jónak, mind azért, hogy a periódusok nem egyforma hosz¬
szúságúak, mind azért, hogy a gyermek melyét
*
mellét
nagyon megerőlteti. Jobbnak
tartom azért, hogy az ember a lélekzetvételt a gyermekre bízza, úgy minda
zonáltal, hogy ezért azok a pausák nem változzanak. 5to Arra is kell vigyáz¬
ni, hogy a gyermek egy tonuson
*
hangon
ne olvasson mindétig, hanem azt változ¬
tassa, mert egy az, hogy a melyét véle nem rontja, más az, hogy az ember
véle olvasását kellemesebbé téteti. Erre nézve 6to jó arra is vigyázni,
hogy azon matéria szerént, amelyet olvas a gyermek, az affectusokat
*
érzelmeket
lát¬
tassék hangjával kitenni, csakhogy az igen affectálva
*
eltúlozva
ne légyen. Ezen
tekintetre nézve igen jó, ha az ember a gyermekkel dialógusokat gyak¬
ran olvastat, és a körül véle a feljebb említett regulákat observáltat¬
ja
*
itt: megtartatja
. 7o Igen jó ezen tekintetre nézve az is, ha az ember a gyermekkel  

facsimile
 
44.  
 
gyakran declamáltat
*
szavaltat, szónokoltat
vagy comédiát is játszódtat, mert ez által bátorságra,
tiszta kimondásra és a kellemes beszédre szokik.  
 
Mivel pedig az olvasáshoz való kedv sokszor inkább és többet formálja
az ifjat, mint a tanítók által való tanítás, azért olyan nevezetes punctum¬
nak tartom a nevelésben, hogy enélkül minden egyéb fáradozást haszon¬
talannak ítélem; melyért meg sem is állhatom, hogy ennek alkalmatosságá¬
val erről is ne szóljak. Ez olyan dolog, melyet nem lehet tanítani, nem lehet
az ifjú fejébe belé önteni, hanem hosszas és gyakori speculatióval
*
megfigyeléssel

kell véghezvinni. Erre nézve azért szükséges azt a tanítóknak a gyermek¬
böl kivenni, hogy micsoda tudományhoz van legnagyobb hajlandósá¬
ga, és azon tudományból a könnyebb könyveket kell elébb véle olvas¬
tatni, és úgy osztán a nehezebbeket kezébe adni. mindazáltal ámbár ezek
szerént minden gyermeknek a lecturáját
*
olvasmányát
hajlandósága szerént különösön
kell formálni, mégis talám generealis regulát
*
általános szabályt
is alkalmasint lehet adni,
mely ebből áll: a legkönnyebb és mulattatóbb tudomány lévén a hi¬
stória, azért a historicumnál fogva generaliter
*
általában
minden ifjúban a le¬
cturához
*
olvasmányhoz
kedvet lehet gerjeszteni és ezen az úton a nehezebb tudomá¬
nyokra is általvinni. Ezt azért generale principiumnak
*
általános alapelvnek
vevén fel, úgy
gondolom, hogy az újságok olvasásán kell kezdeni, azután a tisztes¬
séges tragediákat vagy comediákat kell vélek olvastatni. Ha
pedig ezt is megszerették, úgy a historicusok olvastatására kell vélek
általmenni, az utazókat is nem negligálván
*
mellőzvén
. Ezek után lehet venni
a politicusokat és a tudományok nehézsége szerént egészen a
legabstractusabb
*
legelvontabb
mathematicusokig
[szerkesztői feloldás]
elmenni
. De erről alább, ahol
a
ma¬
magától való tanulásról szólok, bővebben alkalmatosságom lévén
szólani, talám ezen generalis idéáknak
*
általános alapelveknek
itten való előadásával az
egész matériát is praeoccupálni láttathattam
*
az egész anyagot is elővenni látszódtam
Mindazáltal nem volt
talám egészen szükségtelen, hogy itt is megemlítsem ezen igen
nevezetes dolgot.  
 
4ik rész. Az értelemmel való írás  
 
Ennek egybekötése lévén az előbbeni szakasszal, amit arról mondtam, annak na¬
gyobb részét ide is lehet applicálni
*
alkalmazni
, és annak előhozásával nem szaporítnám
ezen irásomat, hanem itt csak néhány egyéb generalis regulákat sza¬
bok. 1o Gyakran kell a gyermekekkel vagy könyvből vagy írásból leirat¬
tatni, és abban arra vigyázni, hogy semmi commát vagy virgulát
*
mindkettő: vessző
és ar¬
ticulust
*
jelet
el ne hagyjon. Erre nézve 2do szükségesképpen jól explicál¬
ni
*
kifejteni, elmagyarázni
ell a gyermeknek, hogy hova kell comma, hova colon, semicolon
*
hova kettőspont, pontos vessző
,
hova punctum
*
pont
? Mikor kell új paragraphust
*
bekezdést
kezdeni, mikor kell con¬
tinuative
*
folyamatosan
írni sat. Hogy pedig 3tio ezt annál jobban observálhassa
*
itt: megtartassa

az ember a gyermekkel, igen hasznos erre való nézve is, gyakran a  

facsimile
 
45.  
 
maga fejétől leveleket vagy orátiókat
*
szónoki beszédeket
, s több efféléket irattatni, és ezekben
az ilyen színű hibát soha el nem engedni. 4ro Igen hasznos a gyermeknek dictál¬
ni is, mert ezzel mind a közönséges írásra, mind az érzelemmel való írásra
hozzászokik. Ebben 5to igen nagy hasznát vészi az ember, ha olykor-olykor con¬
fuse
*
zagyván
is dictál vagy sok consternátióval
*
zavarral, itt talán hibával
is. Ugyanis ennek vagy az a követ¬
kezése, hogy az ifjú észre vészi, és az embert megszólítja, vagy a
[szerkesztői feloldás]
z
, hogy
utána írja. Az első cásusba
[szerkesztői feloldás]
n
*
esetben
az ember bizonyosan tudja, hogy értelem¬
mel ír, a másodikba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig a dictált írásnak megnézése mellett alkal¬
matossága vagyon mindaddig explicálni
*
itt: megmutatni
a hibákat, amíg megtanulja ma¬
gától is észrevenni. Ezen értelemmel való írásnak igen sok fogyatko¬
zásait tapasztaltam közönségesen a mi iskolánkba
[szerkesztői feloldás]
n
, mert sokszor az exá¬
menek
*
vizsgák
alkalmatosságával, mikor syntaxistáknak
*
a felsőbb gimnázium első-második osztályaiba járóknak, akik mondattannal és a latin fogalmazás gyakorlásával foglalkoznak
vagy más classistáknak
*
más osztályba járóknak)

stylust
*
itt: lefordítandó szöveget
dictálnak, alig találkozik tíz gyermek közül
[szerkesztői feloldás]
egy
, aki jól le
tudja írni. Hogy lehet már az olyan gyermektől azt prendálni
*
elvárni
, hogy jól
fordítson; valóban, aki nem tud értelemmel írni, annak hiába expli¬
cálnak grammatika-regulákat
*
magyaráznak nyelvtani szabályokat
, mert vagy
[szerkesztői feloldás]
a
grammatikai regu¬
ákat csak mint a szajkó megtanulja, vagy pedig soha azokat jól
meg nem érti, mely mindkettő káros dolog.  
 
5ik rész. Az élő nyelvek tanulása  
 
Valamit eddig mondottam a
[szerkesztői feloldás]
z
minden nyelvekre való tekintet nélkül
volt mondva. Azért már most a nyelvek tanulá¬
sára bátran mehetek. Közönségesen
*
általánosságban
azt tartom, hogy egy ifjú men¬
től több nyelveket tud, annál nagyobb dísszel jelenhetik meg a világ
piacán
*
a nagy nyilvánosság előtt
. Ezeknek pedig megtanulása nem olyan nehéz, mint ahogy kö¬
önségesen
*
általában
tartják, csakhogy mindjárt elein minden nyelv
ugyan fundamentumoson
*
alaposan, megalapozva
taníttassék. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
egyszerre igen sok nyel¬
veket tanítani a gyermeknek azért is veszedelmes, mert confundálván
*
összezagyválva

őket, olyan egybezavarva szólnak, hogy sokszor alig lehet érteni, mely
veszedelmes és egyszersmind igen dísztelen dolog. A nyelvek közön¬
ségesen élö és holt nyelvekre osztatnak, melyeknek tanulása módja
sok tekintetre nézve különböző. A holtakról a jövő részben szólok,
ami pedig az élő nyelveket illeti, azok annyival könnyebbek, hogy
azokban ex usu
*
gyakorlatban, használatban
nkább lehet magát segíteni, sőt továbbmenvén, abba
[szerkesztői feloldás]
n

a vélekedésbe vagyok, hogy ezeket jobb mindjárt eleintén ex usu ta¬
nulni, és csak azután, minek utána beszél a gyermek, rajtok
a grammatikai regulákat explicálni
*
a nyelvtani szabályokat magyarázni
, mert ezen az úton a gyenge
gyermek elméje hamarább megfogja
*
felfogja
őket. Ugyancsak a gramma¬
tikai reguláknak nem kell semmiképpen elmaradni, mert azok  

facsimile
 
46.  
 
nélkül meg lehet ugyan a nyelvet tanulni, de fixum principiuma
*
szilárd elvi alapja
nem
lévén, soha azokat fundamentumoson nem tudja az ember, melynek meg¬
világosítására itt már vissza kell mennem oda, amit feljebb mondot¬
tam, és nyelvnek tökéletes értelmét ezen szakaszokra kell osztanom:  
 
1o olvasni kell tudni azon a nyelven, 2do érteni kell azon a nyelven, 3tio
beszélni kell azon a nyelven és 4ro írni kell tudni azon a nyelven.  
 
Önként elhagyom pedig itt a nyelvnek orátióját és poësisát
*
szónoklat(tan)át és költészetét
, mert
a
[szerkesztői feloldás]
z
feljebb való tehetség lévén, más helyen szólok róla, hanem itten
csak azt vetem utána, hogy amint ezen tulajdonságokat bírja
valaki a nyelvnek tanulásában, aszerént jobban vagy rosszabbul
tudja azokat. Azért hát egy Hofmesternek
*
nevelőnek
arra kell vigyázni, hogy
a tanítványai plus minus
*
többé-kevésbé
a nyelvek tanulása körül ezekben elébb¬
menjenek, mert aszerént, ahogy előbbmentek jobban is hasznát
vehetik azon nyelveknek. Ezeket tehát elöre bocsátván szükséges nékem
már most legalább a főbb nyelveken keresztülmennem.  
 
Az én gyermekeimnek anyai nyelvek a magyar nyelv lévén, azért
igen szükséges, hogy azt fundamentomoson tudják. Ezt ők ex usu
*
a használatban
is
megtanulhatják ugyan, de a grammatika reguláit sem kívánom vél¬
lek elmulattatni
*
elmulasztatni, elhagyni
, mert ha valamely nyelvben, ebben ugyan szüksé¬
ges a perfectiót minden grádusokon
*
a tökéletességet minden fokon
keresztülvinnem.  
 
Ezen nyelvhez legközelebb járulnak azok a nyelvek, amelyeken
nagy része hazánk lakosainak beszél, úm. az oláh
*
román
és thot
*
tót, vagyis szlovák
nyel¬
vek, ezeket is tehát szeretném, ha vagy csak annyi perfectióval
*
jártassággal
tud¬
nák gyermekeim, hogy avagy csak értsenek és beszélhessenek rajta,
melyet ex usu könnyen megtanulhatnak. Mivel pedig ezek o¬
lyan nyelvek, amelyek által tudományaikat nemigen gya¬
rapíthatják, azért hogy azokon tudjanak ékesen szólani, írni,
vagy pedig hogy azoknak grammatikai reguláit tudják, azt szorosan
nem kívánom. Ugyancsak, ha véghez viszik örvendeni fogom. A
thot nyelvre nézve annyival inkább, hogy ennél fogva sok más
nyelveket megérthetnek, úm. a csehet, lengyelt, muszkát
*
oroszt
, hor¬
vátot etc., mely mind igen szép qualitása
*
értéke
egy ifjúnak.  
 
Ami már a német nyelvet illeti, azt positive
*
ténylegesen
megkívánom, hogy
gyermekeim a tökéletességnek legfőbb grádusáig
*
fokáig
vigyék. Én a
magam nemzetét tisztelem, a nemzeti nyelvemet becsülöm, de még
is távol vagyok attól a magyar praejudiciumtól
*
előítélettől
, hogy magyar  

facsimile
 
46.  
 
embernek idegen nyelveket nem kelljen tudni, s még távolabb attól, hogy
magyar embernek szégyen vagy hiba légyen németül jól érteni. Melyre
nézve a német nyelvet, mint legszükségesebbet az idegenek közt, a ma¬
gyar nyelv után mindjárt akarom, hogy gyermekeim a legnagyobb
tökéletességbe
[szerkesztői feloldás]
n
tudják, mégpedig nemcsak hogy ex usu
*
a használatban
jól értsék, hanem
hogy minden grammatikai reguláit megtanulván, philosophice, az¬
az értelemmel is tudják.  
 
A francia nyelvet is gyermekeimre nézve elkerülhetetlen szükségesnek tartom,
mégpedig úgy, hogy ezt is a némettel egyforma perfectióig
*
tökéletességig
vigyék. Igaz ugyan,
hogy ennek beszélésére annyi alkalmatosságok és így annyi szükségek nincsen,
mint a német nyelvre, de a mái világban ez a nyelv a culturának oly
szükséges, hogy aki cultusembernek
*
kultúrembernek
akar tartatni, elkerülhetetlenül szük¬
séges, hogy ezt a nyelvet, amennyire csak lehet, tökéletesen tudja.  
 
Ami már az olasz nyelvet illeti, ezt is akarnám, hogy a francia és német
nyelvvel forma tökéletességbe tudják, mindazáltal mivel a sok nyelv
tanulásával könnyen megzavarodhatik az ifjú ember elméje és a reális
dolgoknak tanulásától nagyon elvonattatik, azért ha ezen folyvást
*
folyékonyan
beszél¬
lenek, és a könyveket jól megértik, meg lészek elégedve. Ha pedig többre
vihetik, az én atyai szívemnek annál nagyobb vigasztalására fog szol¬
gálni.  
 
Vagyon még egy nyelv, amelynek megtanulását nemigen szeretném gyer¬
mekeimmel elmulattatni, nem annyira azért, hogy ezen a nyelven beszélje¬
nek, hanem inkább azért, hogy ezen a nyelven írott sok jó könyveket megért¬
hessék. Ez a nyelv az anglus nyelv, amelyen már a mái világba
[szerkesztői feloldás]
n
olyan
sok nevezetes munkák vagynak írva, hogy a valóságos kultúrához megkí¬
vántató dolognak tartom azt, hogy az ezen a nyelven írott könyveket meg¬
érthessék.  
 
Ami már a több
[szerkesztői feloldás]
i
élő nyelveket illeti, úm. a spanyolt, hollandust, danust
*
dánt
,
svécust
*
svédet
etc., ezeken ha értenek, kedvesen veszem, de ha elmúlatják is, hián
[szerkesztői feloldás]
y
os¬
ságnak nem tartom. Mindazáltal, ha a feljebb említett négy nyelveket
jól tudják, kevés fáradsággal arra vihetik ezekben is, hogy legalább a köny¬
veket megértsék. Ezt a magam példájából tudom, ugyanis azt a négy neve¬
zetesebb nyelvet tudván, ha megszorulok, ezen az utolsóbb nyelveken írott
könyvekből is kész vagyok kis fáradsággal
egész
leveleket
*
íveket
is fordítani.
Ha gyermekeim is annyira vihetik, megelégszem véle. Még az élő nyelvek ta¬
nulása módjáról egy nevezetes kérdés jön elő, amelyről már a feljebb
valókban is, de csak igen rövideden szólottam vala, hogy ti. jobb-é azokot
ex usu
*
a gyakorlatban
tanulni vagy
[szerkesztői feloldás]
pedig
a grammatika regulái szerént. Ezen kérdésről a
pedagógusok és a nyelvtanító mesterek sokat vetélkednek, de semmit meg¬
határozni nem tudnak. Azért én jobbnak tartom mind a kettőt com¬
binálni, és azt állítani, hogy az élő nyelveket jobb előbb ex usu tanul¬  

facsimile
 
48.  
 
ni azért, hogy az ember copiam verborumot
*
szókészletet, szókincset
kapjon. Azután pedig a gram¬
matika reguláinak is megtanulását el nem kell mulatni. Oka ezen
én vélekedésemnek az, hogy igen gyakori tapasztalásból láttam, hogy a¬
ki csak ex usu
*
a gyakorlatban
tanulja meg az élő nyelveket, jól beszéli ugyan ezeket,
de ritkán tud correcte
*
helyesen
bennek írni. Ellenben, aki csak a grammatika
regulái szerént tanul valamely élő nyelvet, jól ír ugyan benne, de
ritkán beszél szabadoson. Nékem pedig mind a két tökéletességre a
gyermekeim körül szükségem lévén, azért a feljebb előadott módot re¬
ájok nézve is legjobbnak tartom. Gondolom, hogy sokan lehetnek
olyanok, akik ezen én a nyelvek tanulására való igyekezetemet gyer¬
mekeim körül vagy szükségtelennek, vagy hibásnak is tartják. De
én ezeknek egyebet nem felelhetek, hanem hogy én a nyelveket olyan igaz való¬
ságos útnak tartom a tudományok megtanulására, hogy e nélkül, ha nem
is tétettetik egészen lehetetlenné azoknak tanulása, de legalább úgy megnehe¬
zíttetik, hogy kimondhatatlanul több és nehezebb fáradsággal jut akár¬
ki is azokhoz. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
pediglen azt a külső magaajánlását
*
jó fellépést
a sok nyelveknek
tudása nagyon elősegélli, és valami belsö gyönyörűséget is szerez, a¬
melyet ki-ki inkább érezhet, mintsem hogy kimondhassa.  
 
De talám ezeket így értvén, Szabó Uram is megretten felvállalt hivatalától,
meggondolván azt, hogy csak ezen környülállásra nézve is mennyi nyelveknek
tudását láttatom megkívánni egy valóságos jó Hofmesterbe
[szerkesztői feloldás]
n
*
nevelőben
Szüksé¬
ges azért nékem Szabó Uramra nézve is, mint gyermekeimnek jövendő bé¬
li Hofmesterekre nézve, gondolataimat feltenni. Távol légyen tőlem,
hogy én egy Hofmesterbe mindezen nyelveknek tudását és gyermekeim¬
nek azokra való taníttatásokat megkívánnám. Maga üdejébe
[szerkesztői feloldás]
n
*
idejében
nem
fogom én kimélleni gyermekeimre nézve a nyelvmesterekre teendő
költséget. Szabó Uram miolta a Collegiumból kijött úgyis a német
és francia nyelveknek gyakorlására fordította idejét, melyeket idegen
országon még nagyobb tökéletességre vihet, és ha ideje engedni fogja,
a többiekben is némely lépéseket tehet. Én réám nézve ez elegedendő,
és azért lejővén
*
azaz: visszatérve a tanulmányútról
, amely nyelvekben maga adhatja a tanítást,
ha megadja, kedvesen veszem. A többekre
*
többiekre
nézve pedig csak arra a
fáradságra kérem, hogy nékiek tanítómestereket fogadván, arra
vigyázzon, hogy mentől jobban és mentől hamarább megtanulhas¬
sák. Így lévén azért a dolog, egy jó Hofmesterbe
[szerkesztői feloldás]
n
nem annyira a sok
nyelvek tudása kívántatik, mint inkább az arra való szorgalma¬
tos vigyázás, hogy az ifjak a nyelvtanító mesterekkel az egyéb¬
ként drága időt el nem vesztegessék.  

facsimile
 
49.  
 
6ik rész. A megholt nyelvek tanulása  
 
Mik légyenek ezek a megholt nyelvek, minden emberek elött közönségesen
tudva vagyon. Én ugyancsak őket három részekre szakasztom: A) a
déák
*
latin
nyelvre, B) a görög nyelvre és C) az orientális
*
keleti
nyelvekre, és már
ezen három nemek szerént tészem fel gondolataimat.  
 
Ami a déák nyelvet illeti, úgy tapasztalom a mi magyarországi és erdélyi
oskoláinkról, hogy egyfelől azoknak tanítására igen sok időt fordítanak,
másfelől pedig mégis rossz móddal
*
rossz módon, rosszul
tanítják. Azért hát erre nézve az
én gondolatom egészen eltávozik a bévett módtól, mert ha meggondolom,
hogy a gyenge gyermekeket nyolc-kilenc esztendeig egymásután csak a déák nyelv¬
nek tanulásával fárasztják, s mégis kijövén az ifjak az oskolából rit¬
kán tudnak jól déákul, lehetetlen hogy őket ugyan szívemből ne sajnáljam.
Igaz ugyan, hogy a déák nyelv holt nyelv lévén annak megtanulásához bajosobban
juthat az ifjú, mint akármely élő nyelvekre, mindazáltal 8 és 9
esztendőknek oly ok nélkül való elvesztegetését lehetetlen hogy véteknek ne tart¬
sam. Látom ugyan én, hogy az oskoláinkba már most azon igyekeznek, hogy
a gyermekek nyolc classisaikban
*
a latin gimnázium nyolc osztályában
egyéb könnyű tudományokat
is taníthassanak. De egy az, hogy ennek még semmi jó effectumát
*
hatását
nem
érezhettem, más az, hogy olyan classisus praeceptorok
*
osztálytanítók
vagynak, akiknek sokszor
magoknak is tanítás kéne, mely addig igaz nem is változhatik, míg a clas¬
sisus praeceptorság ambulatorium officium lészen.
*
Az osztálytanítók valójában kiváló előmenetelű felsőéves diákok (mai értelemben véve főiskolások, akadémisták) voltak, akik némi fizetségért és a kollégiumi szállásért az alsóbb osztályokban (főként) latint tanítottak. Minthogy státusuk – értelemszerűen – tanulmányaik befejezéséig állt fenn, komolyabb pedagógiai gyakorlatra nemigen tehettek szert.
 
 
Mindezeket azért egybevévén csak abba
[szerkesztői feloldás]
n
határoztam gyer¬
mekeimre nézve, hogy amíg a classisokba
*
amíg a latin osztályokba
kéne járniok, oskolába nem adom
őket, mind azért, hogy annyi elveszteni való idejek nincsen, mind pedig
azért, hogy a déák nyelvbe rövidebb úton nagyobb tökéletességre akar¬
nám őket vitetni. Ezek szerént nékem a déák nyelvnek tanulása mód¬
járól egészen különös gondolatom lévén, a déák classisokat elébb csak
két részre osztom, úm. a déák nyelvnek közönségesebb értése és
írása és a magosabb déákságnak tudása, melyben az oratoria és
poësis
*
szónoklás és költészet
jön elő. Az első része a classisoknak objectum
*
tárgyszerű tudás
, a második pedig
előre feltévén
*
feltételezvén
az ifjúba
[szerkesztői feloldás]
n
nem kevés philosophica, historica, aest¬
hetica cognitiót
*
filozófiai, történeti, esztétikai ismeretet
, valósággal a legmélyebb tudományokhoz tarto¬
zik, és a classisokban lehetetlen, hogy jó móddal és haszonnal tanít¬
tathassék. Csudálkozva nézem azért sokszor, hogy 10-12 esztendős
gyermek által a rhetorica classisba
[szerkesztői feloldás]
n
*
szónoklattannal foglakozó osztályban
orátiót
*
szónoklatot
akarnak iratni, ho¬
lott néki még elegendő ideája
*
fogalma
nincsen, de nem is lehet arra, vagy
hogy felséges és szép gondolatot megesmérjen, vagy pedig  

facsimile
 
50.  
 
maga olyat gondoljon, annyival kevesebbé, hogy azt kellemetes és fennjá¬
*
fennkölt
kitételekkel előadhassa. Ami tehát a déák nyelvnek közönséges
értését és írását illeti, e
[szerkesztői feloldás]
z
lévén objectuma
*
tárgya
a classisoknak, erről elébb
szólok. Mivel pedig a nyelv tanulása módja különös mesterség,
azért valamit itt qua
[szerkesztői feloldás]
si
grammatikus
*
mintegy nyelvtudósként
szólok, azt inkább vagy kevesebbé
minden egyéb nyelvekre is applicálni
*
alkalmazni
lehet. Ugyancsak mivel feljebb
a közönséges olvasásról és írásról szólottam, azért itten előre felteszem,
hogy a gyermek már tudjon, ha értelem nékül is, déákul olvasni és írni,
azaz, hogyha vagy egy megnyitott déák könyvet eleibe teszek, tudja a
szókat kimondani, vagy pedig egy déák szót előtte elmondván tudja
papírosra leírni.  
 
Ilyen állapotba vévén fel azért a gyermeket a déák nyelvnek tanulá¬
sát csak három főbb classisokra osztom fel: 1o a csupa
[szerkesztői feloldás]
sz
szóknak tu¬
dása. 2do A szóknak motiója
*
ragozása, alakváltoztatása
3tio A szóknak egybentevése vagy
constructió
*
összerakás, vagyis a mondatszerkesztés
.  
 
Ami már az elsőt illeti, valamint egyfelől enélkül a több
[szerkesztői feloldás]
i
ekbe
[szerkesztői feloldás]
n
nem mozdulhat a
gyermek, úgy másfelől mégis olyan dolog, hogy ebben egész tökéletességre soha
senki sem mehet. Ez objectuma lévén az emlékezet tehetségének vagy me¬
móriának, vigyázni kell arra, hogy a szóknak megtanulása által a gyermek
erősen meg ne terhelődjék, s mégis arra is, hogy a gyermek ebbe igen erősen
el ne maradjon, mert egyébként a többiben elő nem mozdulhat. Ez egé¬
szen a tanitó prudentiájátol
*
belátásától
függ és a gyermekeknek tehetségeitől, melye¬
ket, ha jó mértékre vészen a tanító, lehetetlen hogy a kívánt végét
*
kitűzött célját
el nem
érje. Ami a szóknak motioját
*
ragozását
illeti, ez alatt én a comparatiót
*
a melléknév fokozását; itt talán névszóragozás értelemben
és conju¬
gátiót
*
igeragozást
értem, melyekre legfeljebb egy esztendő alatt réá lehet tanítani
a gyermeket, kivált, ha az ember arra vigyáz, hogy systematice csak a
regulárisokat
*
módszeresen csak a szabály szerintieket
tanítsa a gyermeknek. Ugyanis az irregulárisok
*
a rendhagyók
kevés¬
bé különbözvén amazoktól, az alább írandó módon ex usu
*
a gyakorlatban
adattathat¬
nak fel a gyermeknek elméjére. Mihelyt azért a gyermek a szóknak a
motioját
*
ragozásait
tudja, s amellett csak csupa
[szerkesztői feloldás]
sz
szók
*
a szavak nyelvtani alapesetei
közül is sokat megtanult,
mindjárt az exponálásra
*
alkotásra, magát való kifejezésre
lehet őtet fogni. Hibás dolog volna, ha az
ember ekkor mindjárt Phaedrust
*
PHAEDRUS, Gaius Iulius (i. e. 15 körül – i. e. 55 körül) trák származású római meseköltő. A nagy görög meseíró, Aiszóposz meséinek versbe szedett fordításai, illetve átdolgozásai után saját meséivel szerzett máig tartó hírnevet. Az utókor nemcsak műveinek erkölcsi tanításait becsülte meg, hanem tiszta, könnyed latinságát is.
, Cornelius Nepost
*
NEPOS, Cornelius (i. e. 110 – i. e. 24) római történetíró. Híres férfiakról (De viriis illustribus) című életrajzgyűjteménye a 19. századig fontos szerepet töltött be az iskolai latintanításban egész Európában, Magyarországon pedig jóval tovább, egészen a 20. századig.
vagy Cicerót
*
CICERO, Marcus Tullius (i. e. 106 – i. e. 43) római politikus, író, a szónoklás, egyszersmind a latin próza utolérhetetlennek tartott mestere.
adna
a kezébe, mert ezzel az ember őtet csak elijesztené, hanem eleintén legjobb
valami könnyű colloquiumokat vagy phrasiseket construáltatni
*
párbeszédeket vagy kifejezéseket, mondatokat szerkesztetni

vagy fordíttatni, és ennek alkalmatosságával véle nemcsak az egész
constructio
*
(mondat)szerkesztés
reguláit megtanultatni, hanem az irreguláris motió¬
*
rendhagyó ragozásokat

kat
*
rendhagyó ragozásokat
is eszére adni. Jól tudom én azt, hogy kivált a déákban olyan sokak az
irregularis conjugátiók
*
rendhagyó ragozások
, hogyha az ember azokot is bizonyos regulák
*
szabályok
 

facsimile
 
51.  
 
alá akarja szorítani, inkább megterheli véle a gyermek gyenge elméjét,
mintsem ha azokot, amint előfordulnak, külön megtanultatja. Ezt
könnyű volna példával is megmutatni, de talám szükségtelen, és minden
jó tanító magától is feltanálhatja, melyre nézve még csak azt té¬
szem hozzá, hogy ennek alkalmatosságával
a reguláris motiókat
*
szabályos ragozásokat
is lehet, és kell
is a gyermekkel repetáltatni
*
ismételtetni
. Ha pedig az ember ezen constructió mód¬
jával
*
a mondatszerkesztéssel
a könnyebb auctorokon
*
szerzőkön
keresztül a nehezebbekre általviszi, és végre
némely helyeken a szépségit is megérezteti a gyermekkel, lehetetlen, hogy
az egész constructio reguláit
*
a mondatszerkesztés szabályait
is meg ne tanulja a gyermek, azelőtt, mi¬
nekelőtte észrevenné, hogy a déák nyelv minden reguláit és mester¬
ségét megtanulta. Ha így lassan erre szoktatta a tanító a gyermeke¬
ket, a déák könyvek értésére igen jónak tartom, hogy a tanító egyszer
a grammatika reguláit, belé értvén a syntaxist
*
mondattant
is, systematice
*
szisztematikusan
eltanítsa
a gyermek előtt, melynek már ekkor két jó következése vagyon, az egyik
az, hogy ekkor a gyermek értelemmel tanulja meg őket.  
 
A classicus auctoroknak
*
az antik (római) szerzőknek
olvasásáról pedig csak azt a kis jegyzést teszem
még, hogy azoknak megválasztására igen szükség
[szerkesztői feloldás]
es
vigyázni, ti., hogy a
könnyebb stylusúakat mindég előrebocsássa és úgy, lassanként menjen
a nehezebbekre által. Ezen classicus auctoroknak ilyenforma olvasása
mellett, hogy a gyermek ne csak értsen déákul, hanem tudjon is
írni, szükséges véle élő nyelvekből déákra fordítatni és ameny¬
nyire lehet, annak az auktornak stylusával amelyet akkor keze
között forgat. Ha ebbe egyszer jól versatus
*
gyakorlott, jártas
akkor lehet arra fogni, hogy
a maga gondolatát déák nyelven kitegye, és csak azután később¬
re a periódusok
*
körmondatok
vagy apró chriák
*
példabeszédek
írására szoktatni, melyeknek
elkészítése, az én vélekedésem szerént, ugyancsak korántsem
[szerkesztői feloldás]
az
orato¬
riához, amelyről feljebb emlékezetet tettem, hanem csak ezen
constructióhoz tartozik. De hogy már a déák nyelv tanulásá¬
nak a második részéhez szóljak, az ékesen szólás módja, amint
feljebb is láttuk, kétféle: vagy szabad, vagy kötött beszédben va¬
ló; az első az oratoria, a második a poësis. Mind a kettőre nézve
pedig, amint már feljebb mondottam, sok élő tudományoknak érté¬
se kívántatik, és így azért e kétnemű déák nyelv tanulása közé
szorítanám a philosophiát, vagy legalább úgy intézném a dol¬
got, hogy ez a kettő együtt menjen.  

facsimile
 
52.  
 
Minekelőtte még e két dologról külön-külön szólanék, szükséges, hogy valami
közönséges ideákat
*
általános gondolatokat
jegyezzek meg, melyek ezekből állanak: 1o mi légyen
szép, azt kell elébb a gyermekkel észrevétetni és éreztetni. 2do Meg kell véle
különböztetni, hogy melyik gondolat szép magába
[szerkesztői feloldás]
n
, melyik pedig szép a ki¬
tétel módjába
[szerkesztői feloldás]
n
*
megfogalmazását tekintve
. 3tio Ha ki tudja keresni a szépet, annak májmozása
*
majmolása, utánzása
sze¬
rént véle is vagy szépet kell gondoltatni, vagy a kigondolt dolgot szépen
kitétetni. Erre nézve 4ro, még a beszédben is a s
[...]
[hiányzó szövegrész]
beszédre kell szoktatni,
annyival inkább az írás módjába
[szerkesztői feloldás]
n
, a
[szerkesztői feloldás]
z
pedig, 5to, hogy a gyermek a rövid
vagy a cikornyásabb beszéd módjába menjen elé, azt igen a gyermek haj¬
landósága határozza meg. Több, aestheticábol
*
esztétikából
húzott regulákat is hoz¬
hatnék elő, de most szükségtelennek tartom.  
 
Ami már az oratoriát
*
itt: szónoklattant
különösön illeti, annak két része vagyon: a más éke¬
sen szólásának megítélése és az embernek maga tulajdon ékesen szólása. Az
elsőt lehet tanítani, a másodikat a természet adja. Az elsőnek reguláit közön¬
ségesen az oratoriáról írott könyvek tanítják. A másodikat inkább lehet vég¬
hezvinni. Az elsőt a gyengébb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
is a gyermekkel meg lehet értetni.
A másodikat az ifjúnak maga tulajdon fáradozása és munkálkodása szerzi
meg. Az elsőt akármicsoda temperamentumú gyermekkel meg lehet értet¬
ni. A másodikat csak a hajlandóság igazítja el. Ugyancsak nem mondom,
hogy mesterség által is az ékesen szólást ne lehessen segélleni, amint ezt De¬
mosthenesrő
*
DEMOSZTHENÉSZ (i. e. 384 – i. e. 322) athéni politikus, aki csodálatraméltó önfegyelemmel és kitartással küzdötte le dadogását és vált kora legsikeresebb szónokainak egyikévé.
l s másokról olvassuk. De ha természeti hajlandóság nincsen,
azt a csupa mesterség
*
a (tanítói) mesterség önmagában
soha fel nem éleszti. Egy jó tanítónak azért, ezen tekin¬
tetre nézve arra kell vigyázni, hogy mivel az ékesen szólásnak sokféle nemei
vagynak, az ifját az ékesen szólásnak azon nemeibe igyekezzék elévinni
*
előre vinni

melyhez legtöbb hajlandósága vagyon. Ami már a poësist illeti, ennek is két
neme vagyon, az egyik az a simplex versificatio
*
egyszerű verselés, versfaragás
, a másik pedig az a feljebb
lévö poësis
*
költészet
, és valamint az elébbeni paragraphusba mondottam, azt a
poësisnek is két nemeire lehet applicálni
*
alkalmazni
. Egy jó tanítónak azért ebben
az a kötelessége, hogy a versírás módját megtanítsa az ifjúnak. A való¬
ságos poësisre nézve pedig, ha hajlandósága vagyon az ifjúnak, azt
éleszteni igyekezze, ha nincs, azon igyekezzék, hogy a szép poémákba
[szerkesztői feloldás]
n
*
elbeszélő költeményekben; itt talán mindenfajta költeményről van szó
való
gyönyörködtetést benne megszerezze.  
 
Minekelőtte még a több holt nyelveknek tanulására általmennék, csak
azt az egyet jegyzem meg, hogy a jó tanító a déák nyelvnek tanításába
olyan tisztán és philosophice
*
elméletileg
menjen, hogy ne csak csupa hangokat ta¬
nuljon a gyermek, hanem a déák nyelvnek utoljára egész theoriáját
*
elméletét
is di¬
stincte
*
pontosan
és philosophice
*
szemléletmódját tekintve
megértse, ennek pedig a több
[szerkesztői feloldás]
i
nyelvekre is nagy
haszna vagyon, mert mivel minden nyelvek theoriája, vagy minden nyelveken
való beszédnek módja a közönségesebb tekintetbe
[szerkesztői feloldás]
n
megegyez, azért, ha az
ifjú a
déák
nyelv tanulása által megesmérkedik a  

facsimile
 
53.  
 
nyelvek theoriájával, a többi nyelveknek is grammatica
[szerkesztői feloldás]
szerint
való megtanulásához
hamarább jut.  
 
Ami már másodszor a görög nyelvet illeti, ámbár én oly szerencsés nem voltam,
hogy gyermekkoromba
[szerkesztői feloldás]
n
tanulhattam volna, és ami keveset tudok, azt is már
házas koromba
[szerkesztői feloldás]
n
tanultam, mindazáltal olyan elkerülhetetlen szükséges nyelv¬
nek tartom, hogy gyermekeim körül semmiképpen el nem mulattatom
*
hagyatom
. Szüksé¬
gesnek tartom pedig mindazért, hogy igen sok szép görög írók vagynak, mindpe¬
dig azért, hogy a déák nyelvnek anyja, és így nála nélkül a déákot is bajos
fundamentomoson
*
alapvetően
érteni és megtanulni. Amit a déák nyelv tanulása
módjáról feljebb mondottam, azt ide is lehet egészen applicálni
*
alkalmazni
, és csak azt
teszem hozzá, hogy gyermekeimtől, ha nem is olyan perfectióba
[szerkesztői feloldás]
n
*
tökéletesen
, mint a dé¬
ákot, de mégis, hogy ezt jól tudják, szorosan megkívánom, és hogy mihelyt
a déák nyelvbe
[szerkesztői feloldás]
n
egy kisség erősödnek, azonnal a görög nyelvnek tanulá¬
sára fogattatni szeretném
[szerkesztői feloldás]
őket
.  
 
Sokan fognak talám rajtam csudálkozni hogy gyermekeimre nézve az ori¬
entalis
*
keleti
nyelvekről is emlékezetet tészek, azt tartván, hogy azoknak tanulása
csak a papságra menendőknek szükséges. Én ugyan magam részéről
úgy ítélek, hogy ha lehetséges, a gyermekeim által azokat is tanultassam.
Szükségesnek tartom pedig e következendő okokra nézve: 1o hogy
talám, ha ebből keveset értenek, némely Szentírásbéli helyeket, amelyek
sok zűrzavart okoztak, és amelyek a fordítás által sokat változtak,
az eredeti nyelvben tisztábban megérthetik. 2do Mivel a mostani élő
nyelveknek fundamentoma azokból vétetik, azért azokat is jobb móddal
megtanulhatják. 3tio Mivel pedig a magyar nyelvnek is eredete azokbol
vétetik, azért a magyar nyelvre nézve is azoknak tudása hasznos lehet. Ugyan¬
sak magamat annyira meg nem kötöm, hogy azoknak tanulását erősen meg¬
kívánnám gyermekeimtől, hanem ha megtanulják, örömmel fogom szem¬
lélni. Minekelőtte még ezen materiától eltávoznám, szükséges meg¬
említenem, hogy ámbár a déák nyelv holt nyelv, mégis magyarnak,
kivált magyarországi magyarnak, annak szabadon, tisztán való beszélése
elkerülhetetlenül szükséges, s arra nézve megkívánom azt is, hogy
a déák nyelvnek beszélésére gyermekeim szoktattassanak, melyeket, ha
gyenge gyermekkorokba
[szerkesztői feloldás]
n
mindjárt megszoknak, idősebb korokba
[szerkesztői feloldás]
n
nehe¬
zen nem fog esni. Ennek pedig idejént koránt való gyakorlása, magá¬
nak a nyelvnek megtanulására is nem kis haszonnal fordíttathatik.  
 
7ik rész. A tudományok tanulása  
 
Eddig csak a nyelvekről mint a tudományoknak elősegéllő módjáról szólot¬
tam, most pedig már magokról a tudományokról is, csak igen rö¬
videden, vélekedésemet felteszem. Ez olyan széles mező, amelybe
[szerkesztői feloldás]
n
maga¬
mat könnyen elveszthetném; de célom csak a
[szerkesztői feloldás]
z
lévén, hogy a tudomᬠ 

facsimile
 
54.  
 
nyok tanulásának módját és rendit előadjam, talám rövideden kifejez¬
hetem értelmemet
*
gondolataimat
. A tudományokat sokféleképpen el lehet osztani, vilá¬
gosságnak okáért néhány elosztását eléadom: 1o az ember lelkének
facultásai
*
képességei
szerént, úm. az emlékezet, ítélettétel, akarat és imagináció
*
képzelőerő, elképzelés

tudományára. Az elsőhöz számláltatnak minden historicumok
*
történelmi tárgyú dolgok
a má¬
sodikhoz minden scientificumok
*
tudományos dolgok
, a harmadikhoz minden morálék és
practicumok
*
erkölcstani- és annak megvalósítására való dolgok
, a negyedikhez minden aestheticumok, poeticumok és
oratoricumok
*
esztétikai, költészeti és szónoklati teljesítmények
. Második elosztásnak a neme az objectumból
*
a (tudomány) tárgyából
vétetik:
vagy az Istentől, vagy az embertől, vagy ami az emberen kívül vagyon.
Az 1 a theológia. A 2ik az antropologia, a 3ik a physicum, meta¬
physicum etc
*
stb.
.  
 
A harmadik elosztásnak a módja vétetődik az ideák
*
fogalmak
nevéről, a generalis
ideák, az abstracta ideák és a particuláris ideák
*
általános elméletek, elvonatkoztatott elméletek, részleges érvényű elméletek
. A negyedik el¬
osztásnak módja az időtől vétettetik, az elmúlt időkről való tud¬
omány, a jelenvalókról és a következendőkről való. Az ötödik elosz¬
tás szerént csak
[szerkesztői feloldás]
két
felé osztatnak, úm. a theoreticum és prac¬
*
elméletiek és gyakorlatiak

ticumok
*
elméletiek és gyakorlatiak
közé. A hatodik és legközönségesebb osztály, amely szerént
többnyire az universitásokon el vagynak osztva a facultások
*
karok
, úm.
*
úgymint
először
res fidei inclussive religium
*
hittudomány, beleértve a vallástudomány
is, amely a theologica facultas
*
teológiai kar
. Másodszor
res juris
*
jogtudomány
, amely a juridica facultas
*
jogi kar
. Harmadszor res intellectus sive ra¬
tionis, amely philosophica facultas
*
ész- vagy szellemtudomány, amely a bölcsészkar
. Ezen előszámlált és több ezekhez ha¬
sonló elosztások szerént minden tudomány sokféle tekintetekből nézette¬
tik. Én, hogy annál könnyebben keresztülmehessek rajtok, aszerént hozom
elő őket, amint vagy szükségesebbnek, vagy a gyermek elméjéhez alkalmaz¬
tattabbnak lenni tartom.  
 
História  
 
Ez a tudomány ezek szerént osztattatik fel: 1o a históriának adminiculumai
és 2do a história maga. Az adminiculumok ezek a chronológia, a geográ¬
phia, topográphia, diplomatica, numismatica
*
itt: a történeti események időrendjének tudománya, a földrajz, helyrajz (egy adott földrajzi terület leírása), oklevéltan, pénztan
s több effélék. A histó¬
ia maga pedig legközönségesebben e következendő négy részekre szokott
felosztatni: a) historia civilis
*
államtörténet
, b) historia ecclesiastica
*
egyháztörténet
, c) historia
litteraria
*
irodalomtörténet, amely ekkor még a tudományos irodalom jelentős részét is magában foglalta
d) historia natura vagy naturalis historia
*
természettudomány
. Mindezen
historiának nemeiről azt lehet közönségesen megjegyezni, hogy
valamint legkönnyebb tudományok, úgy igenis szükségesek. A taní¬
tások módjáról pedig azt 1o, hogy az embernek, amennyiben lehet, ezt a
tudományt kellemessé és hasznossá kell tenni, és erre nézve 2do nem¬
csak dátumokat kell a gyermekkel tanultatni, hanem egy kis  

facsimile
 
55.  
 
politicat is kell közéjekben elegyíteni. 3tio Csupa száraz chronológiával sem
kell a gyermeknek elméjét fárasztani, hanem kellemetes, de igaz históriákkal
kell felcifrázni, mindazáltal úgy, hogy az egyszer adott dátumok mindég
igaznak maradjanak. 4ro Mind a haza
historiájának
esméretét a külföldinek eleiben
kell tenni, mind pedig a hazának leírását
a más országok leírásának
eleibe kell bocsátani. 5to
Mivel a geográphia még a historiánál is kellemetesebb tudomány, azért azt
legidejébben el lehet kezdeni. 6to A diplomaticát
*
oklevéltant
és numismaticát
*
pénztant
, mivel
nehezebb tudományok vagy későbbre kell hagyni, vagy pedig okoson a histo¬
ria közé elegyíteni. 7mo Az ecclesiastica historiát
*
egyháztörténetet
jó ugyan idején ko¬
rán tanítani, de erősen arra kell vigyázni, nehogy a gyermek általa
vagy a vallások ellen valo gyűlölséget kapja, vagy hogy az minden val¬
láshoz való indifferentismust
*
közömbösséget
okozzon benne. Megvallom, ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
a tekin¬
tetbe
[szerkesztői feloldás]
n
szeretném, hogyha az ecclesiastica historiába annyi haeresiolo¬
giát
*
eretnekséggel foglalkozó tanítást
nem elegyítenének, hanem csak a vallások historiáját beszél¬
tetnék elé. 8o Ami a litteraria historiát illeti, azt, mivel a memó¬
riát erősen fárasztja, a gyenge gyermekeknek igen succedente
*
fokozatosan, egymásra épülő sorrendben
szeretném
előadatni, mert a könyvek esmérétét, amely a historia litteráriának
nevezetesebb része, ex usu
*
a gyakorlatban, vagyis olvasással
és a bibliothékákba való járás által sokkal
könnyebben szerezhetik meg maguknak. 9o A naturalis historia is res me¬
moriae
*
a természettudomány is emlékezetet foglalkoztató tudomány
lévén, ámbár igen szükséges, mégis ezt inkább csak játszódva szeret¬
ném a gyermekeim elméjekbe béönteni. Ti. úgy, hogy belőle eleinte
új tudományt ne csinálnának, mert a sok classificatióval
*
osztályozással – vagyis voltaképpen a rendszertanokkal
s azoknak
nevezetekkel
*
elnevezéseivel
a gyermekeim elméje erősen meg ne terhelődnék. 10mo
mi magát a politica historiát illeti, a régieknél ez a historia abba
[szerkesztői feloldás]
n

állott, hogy a négy monarchiákat elévették, és a régi monarchiák¬
kal sokszor több idöt töltöttek, mint az újabbakkal. Most már azokon
a régi mesés időkön hamar keresztülmennek a historicusok,
és az újabb időkbe
[szerkesztői feloldás]
n
vagy minden országnak külön előbeszélik a
historiáját, vagy pedig epochák
*
korszakok
szerént, hogy minden országban mi
nevezetesebb történt légyen minden monarchiára való tekintet nél¬
kül eléadják. Ezen újabb methodus
*
módszer, eljárás
nékem sokkal jobban tetszik,
és azért e szerént akarnám gyermekeimnek a historiát taníttatni.  
 
Mathesis
*
Matematika
 
 
Nem célom nékem itten a mathesisnek minden részeit eléhoznom, ha¬
nem csak az az igyekezetem, hogy a gyermekeimnek ezen tudomá¬
nyokban való előmeneteleknek módját leírjam.
Sokan a mathesist olyan nehéz tudománynak tartják, hogy azt a gyer¬  

facsimile
 
56.  
 
mekeikkel éppen nem tanultatják, vagy olyan késő aetásba
[szerkesztői feloldás]
n
*
életkorban
, hogy majd semmi
hasznát se vehetik. Én pedig azt tartom, hogy a mathesis a gyermek elméjét
élesitvén, olyan idején
*
vagyis: korán
kell véle tanultatni, amennyire csak lehet. Nem is
áll pedig előttem ellent az a vélekedés, hogy a mathesisbe abstractumok
*
elvont jellemzők

fordulván elő, a gyermek gyenge elméje meg nem foghatja. Mert csak jó
móddal
*
jó módszerrel, helyesen
tanítsák a gyermeket, sokszor nehezebb dolgokat fog meg, mintsem
amilyeneket az ember előre gondolna. Ugyancsak valamint a mathe¬
sist is lehet oly kellemetes dolgokkal beelegyíteni, hogy a gyermeknek gyönyörű¬
séget szerezzen, úgy egyébként is a gyermek elméjét arra kell szoktatni, hogy
a legfőbb gyönyörűségét abba tanálja, ha sok új dolgokat vagy i¬
gazságokat tanulhat.  
 
Ezeket egybevévén a mathesisról e következendő vélekedéseim vagynak:
1o a könnyebb részeit, és amelyekbe kevesebb abstractumok vagynak, kell
praemittálni
*
előrebocsátani
, ha szinte Volphiusba
*
VOLPHIUS = WOLFF, Christian, Freiherr von (1679 –1754) német filozófus és matematikus latin neve. Itt széles körben használatos Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften, 1710. (Elemente mathesos universae, 1715) című művéről van szó.
vagy akármely más manuálisba
*
kézikönyvbe
nin¬
csenek is oly renddel felvéve. 2do Eszerént azért legelőször az arithmetikát
*
számtant

kell tanítani, mégpedig a négy közönségesebb specieseket
*
műveleteket
kell legerőseb¬
ben bényomni a gyermek elméjébe, sőt a
[...]
[hiányzó szövegrész]
regulá¬
kat is és egyéb efféléket nem kell mint különös regulákat a gyermek elmé¬
jére feladni. Ugyanis ezek a könnyű öt speciesekre redukáltathatnak.
Továbbá a proportiók systemáját
*
az arányosság rendszerét
is igen világosan kell itt a gyermek
elméjére feladni, mert ennek a több
[szerkesztői feloldás]
i
tudományokba
[szerkesztői feloldás]
n
is hasznát vészi. 3tio
Az arithmetika után a mathesisnak azt a részét kell tanítani, amely¬
hez az algebra
*
a betűszámtan: műveletek és egyenletek formai általánosítása
nem kívántatik, ezt pedig igen könnyű kellemetessé tenni.
4o Ha ezt is meg tanulta a gyermek, akkor lehet osztán a közönsége¬
sebb algebrára fogni, melyet hasonlólag némely problémákkal fel lehet
cifrázni. 5o Ezen is általmenvén a gyermek, azután úgy lehet inkább-in¬
kább a mathesis nehezebb részeire általvinni. Egyszóval, 6to olyan lassan,
olyan distincte
*
pontosan
és olyan fundamentomoson
*
megalapozva
kell a mathesisbe
[szerkesztői feloldás]
n
a gyerme¬
ket tanítani, hogy hétesztendős korától fogva egészen 15 esztendős
koráig legyen ezen tudomány körül mit rágódni. Mivel pedig nem aka¬
rom, hogy e
[szerkesztői feloldás]
z
légyen főbb occupatiója
*
elfoglaltsága
a gyermekeknek, azért is javaslom
a mathesisnek oly sok időre való felosztását.  
 
Metaphysica
*
Tapasztalaton túli dolgokkal és okaikkal foglalkozó tudomány
 
 
Itt nem értem én azt a régi értetlen
*
érthetetlen
metaphysicát, mert ennek valamint
a világi életben haszna nincsen, úgy az ember elméjét inkább elfárasz¬  

facsimile
 
57.  
 
tja, mintsem hogy annak eledelt adhasson. Maga Szabó Uram tapasztalni
fogja a külső
*
külföldi
académiákon, hogy már most ugyanazon nehéz idéákat oly
könnyen s oly populariter
*
közérthetően
tanítják, hogy azt akármely gyenge elméjű
ember is megfoghatja. Én már éppen ezért a metaphysicát gyermekeim¬
nek mentől hamarább kívánnám tanítani, mert valamint a mathe¬
sis, úgy ez is a gyermek elméjét élesíti.  
 
Ezek szerént ezen tudományról ezek a vélekedéseim: 1o a logicát minden e¬
gyéb metaphysicumoknak én is praemittálom
*
elébe teszem
, de nem azt a Volphius Logicáját
*
VOLPHIUS = WOLFF, Christian, Freiherr von (1679 –1754) kora legkiválóbb és legnagyobb hatású német filozófusa. Itt 1712-ben közreadott első jelentékeny filozófiai munkájáról, a Német Logikaként emlegetett Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit (Racionális gondolatok az emberi értelem erejéről és helyes használatáról a valóság megismerésében) című munkájáról van szó, amelyet azután több nagyjelentőségű mű követett (elsőként az ún. Német metafizika 1719-ben). Említésre méltó, hogy Teleki Lászlót tanuló éveiben erőteljes wolffiánus hatások érték marosvásárhelyi professzorai révén, akik a maguk szakterületein (kapcsolódva az erdélyi reformátusság akadémiai és teológiai irányultságához) Wolff filozófiai rendszerének közvetítőiként léptek fel.

amely teli vagyon distinctiókkal
*
megkülönböztetésekkel
, definitiókkal
*
meghatározásokkal
és érthetetlen gö¬
rög nevezetekkel, hanem azt a tisztább logicát, amely szerént az ember o¬
koskodik és amely szerént a gyermek okoskodásának módja megtisztul.
Ezt pedig azért praemittálnám
*
venném előre
, hogy mivel minden egyéb tudományhoz
a gyermek okoskodással jut, igen hasznos, ha elébb a maga okoskodását
megtisztítja, és annak tiszta menetele módját jól megtanulja. 2o
A metaphysicába magába legelébb az antropologiát venném fel, ti.
a maga lelke esméretét
*
azaz a pszichológiát
és innen azután úgy dictálnám az ideákat,
hogy a metaphysicának több részére is kiterjeszkedném, és csak utoljá¬
ra hagynám a theologia naturalist
*
természetes vagy fiziko-teológiát, amely szerint a világ racionális megismerhetősége, célszerűséget mutató elrendezettsége, rendje egy teremtő akarat, Isten létének bizonyítéka
. Ezek szerént azért 3tio elhagynám
azt a régi metaphysicusok sok elosztásait, hanem olyan distincte,
oly tisztán és oly könnyen adnám elő a metaphysicát, hogy annak megtanu¬
lása a gyermeknek inkább gyönyörűségére szolgálna, mintsem fáradságá¬
ba kerülne. Ugyanis igen kellemetes dolognak lehet a gyermek előtt ten¬
ni a maga lelkéről, annak tehetségeiről, és egyéb egybeköttetésé¬
ől való tudományt. Azért 4o igen szeretném, ha a metaphysicát
úgy lehetne tanítani, hogy az ember a gyermeknek kérdéseket tévén, őtet
magától okoskodtatná, és csak ahol hibáznék, ott segítené okoskodá¬
sát. Ez igaz, hogy bajos
*
fáradságos
mód, de a gyermekre nézve a leghasznosabb
és legkellemetesebb.  
 
Physica  
 
Ezt a tudományt már legkönnyebb kellemetessé tenni, mert minden
dolgot könnyű kézzel megmutatni, és azért is csak három generalis observa¬
ióval
*
általános megjegyzéssel
megelégszem. 1o Hogy az experimentális physicát
*
kísérleti fizikát
mindjárt elein¬
tén egybe kell kapcsolni a theoretica physicával
*
elméleti fizikával
, mert ezáltal mind az, hogy
kellemetes tudománnyá válik a physica, mind pedig az, hogy jobban és ele¬
venebben belényomodik a gyermek elméjibe. 2o Nem kell negligálni
*
mellőzni

itten a physicának azt a részét, amely
inkább
res calculi
*
számítás dolga, azaz matematika
, és amely magába a
physicának mintegy metaphysicáját foglalja, úgymint a Leges Motus, Re¬
pulsionis, Attractionis
*
a mozgás, a kölcsönhatás, a vonzás törvényei
és egyéb effélék. De ennek fundamentoma a  

facsimile
 
58.  
 
mathesis lévén, a mathesisbe is lehet ingrediáltatni
*
beléptetni
, vagy ha külön veszi ezt
az ember, ugyan fundamentumoson kell tanítani, mert ez a fundamentoma
a physicának, és e tisztítja meg a gyermek okoskodását a többi physi¬
cumok körül is. 3tio Nem kell itt negligálni az újabb inventu¬
mokat
*
találmányokat
is mert a különböző levegő egek
*
gázok?
feltalálása által már ma
a physica egészen más ábrázatot vett fel magára.  
 
Jus
*
Jog
 
 
A jus nevezetén sokat értvén, kisség bővebben kell vélekedéseimet ki¬
fejezni. Nem célom ugyan csak az, hogy a gyermekeimmel mindjárt gyenge
korokba a jusnak minden részeit tanultassam, hanem csak a
[szerkesztői feloldás]
z
volna a
főbb szándékom, hogy a közönségesebb
*
általánosabb
kötelességekre mentől előbb megta¬
níttassam őket, és arra nézve gyenge korokban szeretném vélek a szorosabb
jus naturaet
*
természetjogot
tanultatni, s azután a jus positivumból
*
tételes jogból
is a közönsége¬
sebb atyai, férji és fiúi s hazai relatiókból
*
viszonyokból
folyó kötelességeket
eszekre adni, és a morális philosophiának
*
erkölcsfilozófiának
is némely könnyebb részeit
hozzátetetni. Erre nézve azért ilyenforma osztással tészem ki ezeránt
való vélekedésemet: tudni kell a gyermeknek, mi kötelessége vagyon
in statu naturali
*
természeti helyzetében
, mi in statu positivo
*
tényleges helyzetében
,
tudni kell, mi kötelessége vagyon Istenéhez, mi kötelessége vagyon ma¬
gához, mi felebarátjához. Felebarátait pedig felvévén, tudni
kell mi kötelessége vagyon hazájához, mi fejedelméhez, mi szüle¬
ihez, mi tanítóihoz, atyafiaihoz, barátaihoz és felebarátaihoz.
És már ezek azok, amelyeket a gyermekeimnek gyenge korokba
[szerkesztői feloldás]
n
a jusba
aníttatni kivánnék. Ugyancsak arra kellene vigyázni, hogy ez mindjárt
olyan bővön ne taníttassék, hogy a nehezebb juris
*
jogi
tudományok bele¬
foglaltassanak.  
 
Ami már a jus positivumnak több részeit illeti, azt akkorra hagyom,
mikor a philosophicus cursust elvégezték
*
a bölcsészeti kurzus elvégzése után, vagyis a gimnáziumi tanulmányok teljes lezárását követően
. Mindazonáltal azelőtt szeret¬
ném azt is absolváltatni
*
teljesíttetni
, minekelőtte idegen országokra felmennek,
mert hogy lejövetelek után még cancellistáskodjanak
*
irnokoskodjanak, vagyis közhivatalban gyakornokoskodjanak
, azt rájok néz¬
ve is bajosnak és károsnak tartom. Azért minekutána a cursus phil¬
osophicusokat elvégezték, szeretném a just nékiek a következendő rend¬
del taníttatni: 1o a több disciplinákhoz
*
tudomány(ágak)hoz
megkivántató bővebb Jus
Naturaet
*
természetjogot
, 2do a Jus Romanumot
*
római jogot
, mivel ebben vagyon a mi hazai tör¬
vényünknek fundamentoma, 3tio A Jus Publicumot
*
közjogot
, mind a Roma¬
numot, mind a Generalét
*
mind a római, mind az általános jogot
. 4o A Jus Canonicumot
és Jus Ecclesiasticumot
*
a kánonjogot és az egyházjogot
, ezt pedig connexe
*
összekapcsolva
, mert egyszersmind jó
megtanulni mind a római ecclesiának
*
eklézsiának, itt: egyháznak
, mind a protestánsokénak az
ecclesiái törvényeit. Ezek után 5o a Jus Criminale
*
büntetőjog
[szerkesztői feloldás]
következne
, ezt pedig  

facsimile
 
59.  
 
annyival
[szerkesztői feloldás]
is
inkább
[szerkesztői feloldás]
fontos lenne
, hogy ez iránt a hazánk törvényeiben igen kevés prae¬
cautio vagyon téve
*
vagyis kevéssé foglalkoznak a bűnmegelőzéssel
. 6to Ezeket így elvégezvén, a practicumokra
*
voltaképpen gyakornokoskodásra
sze¬
retném általvinni őket, amely akár a Magyarországon való, akár az Er¬
délyben való, akár mind a kettőn való cancellistáskodás
*
hivatalnokoskodás
, mégpedig úgy,
hogy a positivum jus partiumban
*
a tételes jog részeiben
való tanítást professortól is vegyék,
de azután valamely értelmes és egyenes szívü procurátortól
*
ügyésztől
is.  
 
Statistica és politica
*
Államtudomány és politika, azaz igazgatástudomány
 
 
Ezek ugyan olyan tudományok, amelyeket a históriába is bé lehet ele¬
gyíteni, mindazáltal igen jó különösön is elévenni őket
*
külön is foglalkozni velük
, mert akármely vilá¬
gi embernek is igen szükséges tudomány
[szerkesztői feloldás]
ok
, azonba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig nem is olyan nehez
[szerkesztői feloldás]
ek
, hogy
[szerkesztői feloldás]
azokat
az ifjú könnyen és hamar meg ne foghassa, sőt olyan tudomány
[szerkesztői feloldás]
ok
, a¬
melyet az ifjú csupa olvasásból is megtanulhat. 1o Igen szükséges
egy ifjúnak azt tudni, mi egy státus
*
állam
, mik annak kötelei, mik annak részei¬
nek egymáshoz való kötelességei. 2o Igen szükséges egy ifjúnak azt is
tudni miben áll egy státusnak ereje és gyengéje. 3tio Külön felvévén
minden státust pedig szükséges azt is tudni, ezek közül minden sta¬
tusban mik vagynak meg, és mik kívántatnak még meg. 4ro Szükség azt
is tudni, hogy a különböző státusoknak mi relatiójok, mi politicájok
*
milyen viszonyuk, milyen cselekvési gyakorlatuk
van
egymáshoz. És már ezekben az egynéhány feltételekben alkalmasint belé¬
foglaltatik mind a statisticának s politicának szükséges voltok,
mind pedig azoknak nevezetesebb objectumai
*
tárgyai
.  
 
Aesthetica  
 
Ez alatt nemcsak azt értem én, ami puszta aestheticum, hanem azt is, ami ré¬
gen a philologia nevezete alatt expertettezett
*
lett megismertetve
, azért itt kéne már előfordulni
a nyelvek theoreájoknak
*
nyelvelméleteknek
, de feljebb, a déák nyelvről szólván azt in generali
praeoccupáltam
*
általánosságban előre bocsátottam
, mindazáltal itt mégiscsak a következendőt jegyzem meg
erről, hogy a nyelvek közönséges theoreájoknak tudományát
*
kb. a mai általános nyelvészetnek
is, ámbár ezt
igen ritka helyen tanítják, mégis szeretném systematice
*
módszeresen
a gyermekeimmel
taníttatni. Ami már különösebben csak az aestheticumot illeti, az
a szépnek tudománya lévén, szükséges gyermekeimre nézve ennek a szép¬
nek theoreáját nemcsak a szóban, hanem a picturába
[szerkesztői feloldás]
n
*
festészetben
, sculpturába
[szerkesztői feloldás]
n
*
szobrászatban
, musi¬
kába
[szerkesztői feloldás]
n
és egyebekben is megmutattatni, mert ezek is az aestheticának részei.
Ezért hát az az igyekezetem, hogy a gyermekeimet kis rajzolásra és a musiká¬
nak valamely nemeire taníttassam, úgy mindazonáltal, hogy ezáltal a so¬
lidumok
*
itt: a komoly tudományok
tanulásától el ne vonattassanak, és valamint a tanulás ideje
alatt, úgy azután is csupa
*
tisztán
rekreatióknak
*
felfrissüléseknek
maradjanak.  
 
Mivel pedig végre a szépnek ideája régi, s a régieknek munkájokban in¬
kább tanáltatik fel, azért az ilyen régi munkáknak esméret
[szerkesztői feloldás]
e
elkerülhetetle¬  

facsimile
 
60.  
 
nül szükséges, mely archeológiának hívattatik és az aestheticumok neme
alá tartozik.  
 
Medicina  
 
Korántsem célom, hogy gyermekeimet medicusoknak
*
orvosoknak
formáljam, mindazáltal,
mivel egyfelől azt akarom, hogy egészségesek légyenek, másfelől pedig a me¬
dicinának némely részei a physicába és a naturalis historiába is influálnak
*
a fizikába és a természetrajzba is belefolynak

azért a medicinának e következendő három részeit szeretném vélek tanultatni:
1o az anatomiát, ez azon kívül, hogy az embernek a maga testét esmér¬
ni szükséges, arra is hasznos, amit feljebb a morális nevelésbe
[szerkesztői feloldás]
n
az erkölcste¬
lenségnek elkerüléséről megjegyzettem vala, melyre itt is magamat
probeálom
*
igazolom, vagyis megerősítem
. 2do Diaeteticát is szeretnék vélek tanultatni, mely az egész¬
ségnek fenntartására nézve igen szükséges. 3tio A chimiát
*
kémiát
is különö¬
sen megkívánom, mert ez nemcsak hogy a medicinának része, hanem a mine¬
arológiának
*
ásványtannak
megértésére megkívántatik, amely nékünk magyarokul
*
magyarokként
is
igen szükséges, és emellett már a mái világba
[szerkesztői feloldás]
n
úgy egybe van kötve a
physicával, hogy egyikét a másik nélkül éppen meg nem lehet érteni.
Ugyancsak itten távol légyen, hogy alchimiát is értsek, mert ez magá¬
ban káros oktalanság, ezt hagyják gyermekeim azoknak, akik véle örö¬
möst bolondoznak.  
 
Pedagogia  
 
Erről alább, ahol a paedagogus kötelességéröl s magaviseletéröl szó¬
lani fogok, elég bővön előadom gondolatomat, itt pedig csak azt az egyet jegy¬
zem meg, hogy mivel gyermekeim felnővén, ha Isten úgy akarja, atyákká
is lehetnek, ezért ezt nékiek mint tudományt taníttatni szeretném, de
nem elébb, hanem mikor academiákon lésznek.  
 
Theologia  
 
Ezt nem azért hozom elő olyan későre, mintha vagy szükségesnek nem tar¬
tanám, vagy mintha oly későn akarnám taníttatni, hanem azért, hogy mi¬
vel ennek fundamentoma a philosophiába vagyon, ezért erről itten
legjobb móddal szólhatok. A theologia olyan szép, szükséges és felsé¬
ges tudomány, hogy azt gyermekeimmel ugyan fundamentomoson meg
kívánom tanultatni. De nem azt a disputáló
*
vitatkozó
, distingváló
*
megkülönböztető
és ve¬
szekedő theologiát, hanem azt az egyenes és világos keresztényi tudo¬
mányt, amely az embert embernek hagyja, s mégis a lélek nyugodal¬
mára és az idvességre vezeti. Szükséges pedig ezen tudományból min¬
den embernek tudni és érteni 1o, hogy ki és mi az a Felség, amely
bennünket igazgat. 2do Érezni kell azt is, hogy miként és mely nagy
kegyelemmel viseli gondunkat. 3tio Érteni és tudni kell, hogy a
Szentháromságnak második személye, a Kristus megidvezítvén  

facsimile
 
61.  
 
minket halálával mely nagy jót tett vélünk. 4ro Érteni és tudni kell, hogy
a Szentháromságnak harmadik személye az idvességre hogy vezet bennün¬
ket. 5o Hinni, érteni és tudni kell, hogy a nyomorúság helye után
mely felséges jutalom helye vár bennünket, szóval, 6o valamit
még ezeken kívül tud, hiszen és érez, azt okkal érezze, tudja és higgye,
s annak okát elő is adhassa.  
 
Nem akarom a többi hitünk ágazatját előadni, mert azok a jól irott
theologus könyvekben meg vagynak írva, hanem csak e következendök¬
re való vigyázást ajánlom: 1o hogy a valóságos hitet a babona¬
ságtól vagy praejudiciumtól
*
előítélettől
jól meg kell gyermekeimmel különböz¬
tetni, azért 2do valamit hinni kell nékijek, annak okát tisztán és
világoson elő kell adni. 3tio Jól meg kell vélek különböztetni azt,
ami az idvességre okvetetlenül szükséges, attól, ami csak elmefut¬
tatás. 4ro Mivel statusba
[szerkesztői feloldás]
n
*
államban
élünk és abban a vallásnál fogva
igazgattatunk, azért szükséges gyermekeimbe azt beléönteni, hogy
vallásokat minek utána hiszik, annyira szeressék is, hogy azt semmi
tekintetre és környülállásra nézve meg ne tagadják. Mindazáltal
5o erősen réá kell arra vigyázni, hogy azért, hogy vallásokat sze¬
retik, ne szűnjenek meg emberek lenni és az emberi kötelességet le nem
vetkezzék, azért 6to éppen nem kell megengedni hogy a persecutionis
spiritus
*
perzekutori, vagyis ügyészi, bűnüldözői szellem
, vagy a proseliták csinálásának kedve
*
hittérítői buzgalom
bennek felele¬
venedjék, bízzák ezt az Isteni gondviselésre, aki legjobban tudja,
mit csinál.  
 
Mivel az igaz és tiszta vallásnak egyetlen igaz léánya az igaz kegyes¬
ség, azért erről, ámbár bizonyos tekintetben morális virtus, és ámbár er¬
ről feljebb is szólottam, mindazáltal itt is szólanom igen szükségesnek
tartom. Az igaz kegyesség vagy belső vagy külső. A belső a leg¬
főbb, és azt úgy nyeri meg az ember igazán, ha a gyermek, amit hiszen
és tud, azt belsőképpen érzi is, és ez már az, amire e tekintetben szorosan
kell vigyázni. Ami már a külső kegyességet illeti, a
[szerkesztői feloldás]
z
külső jegyekből lát¬
szik meg, úm. templomba való járásból és imádságból, ezekre nézve
pedig egy jó nevelőnek, amint feljebb emlékeztem, egyrészről e következen¬
dőkre kell vigyázni: 1o azon kell igyekezni, hogy a gyermekek imádsá¬
ga és templomba járása nem csupa szokásból, hanem belső indulat¬
ból essék. 2o Mindazáltal nem kell egészszen rájok bízni, hogy csak
akkor imádkozzanak és templomba menjenek, mikor ők akarnak, ha¬
nem szép móddal réá is kell szorítani, úgy mindazáltal, hogy 3tio ne  

facsimile
 
62.  
 
is légyen ez nálok csak csupa szokás, mert igy csak a száj fog szólani, s
nem a szív. De 4o nem is kell erősen réáerőltetni, nehogy a vallás
functióit megunván, magát a vallást is vagy megunják, vagy egé¬
szen levetkezzék. Erre nézve 5o igen szükséges, hogy a nevelő idejekoránt
a gyermekeknek azt eszekre adja, hogy mikor vagy imádkoznak vagy a
templomba mennek, az Istennel közelebbről társalkodnak. Ezáltal
valami tiszteletet s belső vonattatást gerjeszt bennek a nevelő a val¬
lás functióihoz, melyet, ha megnyer, a valóságos és igaz kegyességet
szívekbe
*
szívükbe
öntötte. Az igaz kegyességnek jelei azok is, ha az ifjú az Iste¬
néhez és felebarátaihoz valo kötelességét teljesíti. De az elsőt a morális theo¬
logiába
[szerkesztői feloldás]
n
, a másodikat a morális philosophiába
[szerkesztői feloldás]
n
tanulván meg a gyermekkel, és mind
a kettö a morális educatióhoz tartozván, itt erről szólanom nem szükséges.  
 
A testi gyakorlások tudománya  
 
Ezeken értem a lovaglást, táncot, fechtirozást
*
vívást
és voltizsérozást
*
műlovaglást
, ezeket
pedig szükségesnek tartom a gyermekekre nézve, 1o azért, hogy a testet erősí¬
tik, mely azon példabeszéd szerént: mens sana in corpore sano
*
ép lélek, ép testben
igen
szükséges. 2o Commotiók
*
(test)mozgások
lévén, a tanulás között jó móddal
*
ügyesen
és sok ha¬
szonnal applicáltathatnak. 3tio A testnek adnak bizonyos facilitást, hajló¬
ságot, amely egy nagyvilágban élö ifjúnak igen szükséges, amint ezt a feljebbi¬
ekben megmutattam. De 4o, és utoljára, az ifjút sok környülállásokba
[szerkesztői feloldás]
n

a szerencsétlenségtől is megmentik.  
 
A tanításnak és tanulásnak módjáról  
 
Elvégezvén a tanítandó és tanulandó tudományok nemeit, hátra vagyon
még az, hogy egyfelől a tanulás legjobb módjáról és neméről szóljak, ugyanis
ezek oly nevezetes tárgyak, hogy ezekről bővebben is gondolataimat kifejezni
szükségtelen és ok nélkül való fáradságnak nem tarthatom. Igaz ugyan,
hogy elébbeniekben már ezekről való némely observatióimat
*
észrevételeimet
feljegyzettem,
mindazáltal nem állhatom meg, hogy ezen objectumokról e különösebb rub¬
rica alatt
*
e külön cikkelyben
is kisség több systhémával nem szóljak. Ami tehát az elsőt illeti,
itt legelőször is kérdés alá jönnek azok a sokféle tanításnak nemei, a¬
melyeken a tudósok által a tudományok taníttattak eleitől fogva. Bajos
volna itten mindazon specieseket scrupolose
*
mindazon nemeket aprólékosan
előadni, mindazáltal a főb¬
beknek előhozása gondolataimnak tisztábban való előadatására néz¬
ve szükséges, és már azokat e következendőkben határozom meg: 1o a régi
systhematica
*
itt: rendszer
[szerkesztői feloldás]
szerint
való előadása a tudományoknak, amely teli vagyon definitiók¬
kal, distinctiókkal, divisiókkal, subdivisiókkal
*
meghatározásokkal, megkülönböztetésekkel, osztályokkal, alosztályokkal
, görög nevezetekkel etc.,
és ezt nevezem már a régi scholasticai methodusnak
*
régi iskolai módszernek
, 2do az az ú¬
jabb systhematica
[szerkesztői feloldás]
szerint
való tanítás módja, amelyből ugyan sok haszon¬  

facsimile
 
63.  
 
talan istinctiók és definitiók maradnak el, mindazáltal azon éretlen
vélekedés miatt, hogy a tudományokat úgy kelljen tanítani, hogy minden
ember meg ne érthesse, és hogy azoknak tanulása egy kis bajba kerüljön
*
vagyis kissé fáradságos legyen
, azért
a régiből mégis sok haszontalanság hagyatik meg, és ezt nevezem újabb
scholasticai methodusnak. 3tio Következik a systhematice
*
szisztematikusan
való taní¬
tás módja, amelyből már ugyan mind elmaradnak azok a gravis
*
nehéz
és ért¬
hetetlen nevezetek s distinctiók, mindazáltal a rendnek megtartására
nézve egy bizonyos systhema observáltatik, és az némelykor scrupulusabb
*
aggályoskodóbb

is mintsem kéne, melyet nevezek az újabb systhematica methodusnak, és
amely már a mái világban a jobb-jobb oskolákba
[szerkesztői feloldás]
n
és universitásokba
[szerkesztői feloldás]
n
a pro¬
fessoroktól nagyobb részént observáltatni
*
itt:előadatni
szokott. 4ro A negyedik metho¬
dus, amelyel többnyire a mathematicusok élnek, ti. hogy bizonyos prin¬
cipiumokat előre fundamentomul feltévén
*
vagyis alaptételeket kikötve
, azokból azután theorémákat
*
(tan)tételeket
húz¬
nak ki, ezekből problemákat, corolláriumokat
*
következményeket
mindaddig, míg az egész
tudományon általmennek, és ezt nevezem én mathematica methodusnak.
5o Következik az a legújabb methodus, amelybe külsőképpen nem lát¬
szik ugyan semmi systhema, de ámbár csak egymásból folyó beszédnek
látszik is, mindazáltal voltaképpen sokszor több systema vagyon ben¬
ne, mint az elöbbeni methodusba, csakhogy szép móddal el van takarva.
Ezt én scientifica methodusnak nevezem. 6to Vagyon az a methodus, ami¬
kor a tanító minden órájában egy-egy oratiót láttatik elmondani,
és úgy az egész tudományt materiánként vészi fel, melyet methodus ora¬
toricának
*
szónokló módszernek
nevezek. 7o Vagyon az a methodus is, mikor alkalmatos
kérdések és feleletek által a legmélyebb tudományok előadattat¬
nak, amely már methodus questionale
*
kérdező módszer
. 8o Következik az a metho¬
dus is, hogy a tudományok tanítása dialogusokban foglaltassék,
mely dialogica methodusnak
*
párbeszédes módszernek
hivattatik. 9o Vagyon még, kivált a mo¬
rális tudományoknak tanításába
[szerkesztői feloldás]
n
, az a mód is, hogy mesékben vagy fabulák¬
ban adassék elő. Lehetnek, s vagynak is még több egyéb methodusok,
de azoknak előadásával ezen munkácskámat szaporítani nem akarom,
hanem itt csak az elmondottakra nézve e következendőket kívánom
megjegyezni: 1o hogy az első három methodusokat egészen improbá¬
lom
*
helytelenítem
mind azért, hogy a gyermek fejét megtöltvén definitiókkal, divisi¬
ókkal, distinctiókkal, subdivisiókkal és sok ok nélkül való görög s
egyéb nyelvekkel, mégis solidumot
*
szilárd tudásalapot
s valóságos tudományt keveset
adnak, mind pedig azért, hogy a gyermeket s ifjút igen systhematicus em¬
berré tévén, valami tudománybéli gravitást
*
nehézkességet
öntenek beléje, amely  

facsimile
 
64.  
 
káros, és gyakran igazábban levitásnak
*
felületességnek
artathatik. Mindazáltal 2o nem
az a szándékom, hogy gyermekeim éppen systematicus emberek ne légyenek,
mert ez hasonlóképpen káros lenne. Tanuljanak ők systhematice, de úgy,
hogy a dolog velejét ne csupán a systhemába
[szerkesztői feloldás]
n
, hanem főbbképpen a tudo¬
mányba
[szerkesztői feloldás]
n
magába
[szerkesztői feloldás]
n
tartsák. Erre nézve pedig nehéz elég lesz, ha a ne¬
hezebb tudományok az 5ik methoduson taníttatnak. 3tio Ami a
historiai tudományokat illeti, hogy azok ezen a methoduson nem taníttat¬
hatnak, a
[szerkesztői feloldás]
z
világos, de ennek a módjáról a feljebb valókban, ahol a
historicumokról szólottam, elég bőven adtam elé gondolatomat.
4o Hogy ezen methodusnak a gyermek aetasa
*
életkora
szerént különbözőnek
kell lenni, a
[szerkesztői feloldás]
z
bizonyos, mert a kisebb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
systhematice tanítani tudo¬
mányt annyit tészen, mint nem tanítani. Azért a kisebb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
legjobb
methodusnak tartom a kérdésbe
[szerkesztői feloldás]
n
valót, mert az ember ez által egyfelől
könnyebbíti a dolgot, másfelől pedig az ő elméjének is egy kis munkát
adván, kedveket
*
kedvüket
feléleszti és táplálja. 5o Ami a mathesist illeti,
amíg a kisebb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
könnyű kérdésekkel eléadni, a nagyobb aetas¬
ba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig nem igen lehet a mathematica methoduson kívül más metho¬
duson tanítani. 6to Magától értetik, hogy a több
[szerkesztői feloldás]
i
tudomá¬
nyoknak is mivoltához és a gyermekek capacitásához
*
itt: felfogóképességéhez
képest a metho¬
dusoknak változni kell, csakhogy soha a három első methodus ne
applicaltassék
*
alkalmaztassék
, és hogy mindég a legkönnyebb és legalkalmatosabb
választassék ki. Szükséges azért, hogy itten a systhémák nemeiről és a
principiumokról keveset szóljak. Ami azért a systhemákat illeti, azoknak
előszámlálásába erősen béereszkedni nem kívánok, hanem csak azt teszem
fel, hogy akármely systhemán taníttassanak, a
[szerkesztői feloldás]
z
nékem mindegy, csak hogy
olyan légyen, hogy az okossággal megegyezzen, és hogy az igaz val¬
lást és moralitást ne érdekelje
*
itt: sértse
. Tudom én azt jól, hogy az ő aetások¬
ban tanáltathatnak új systhemát, és én azoknak megítélésében praeju¬
*
itt: előre eldöntő

ditiosus
*
itt: előre eldöntő
nem lészek, mindazáltal nem szeretném, ha azon belső, egyenes
és tiszta vallásnak ártalmára lennének. Azt is jól tudom, hogy a
systhemák különbsége gyakran a dolog valóságát nem változtatja,
azért is szeretném, ha mind a régiek, mind az
akkori
újabbak nékiek egyforma
érvben
*
itt: érvényességben?
adattatnának elő, hogy ők magok magoknak választhatnák a leg¬
jobbat, mert úgyis józanon okoskodó ifjú a tudományokba
[szerkesztői feloldás]
n
magá¬
tól csinál vagy választ systhemát. Az ebbéli szabadságát, okoskodását
az ifjúnak azért semmi tekintetbe
[szerkesztői feloldás]
n
meg nem kell kötni. Ami már a  

facsimile
 
65.  
 
principiumokat
*
alapelveket
illeti, ezek a systhemák szerént változnak, azért amit a systhemák¬
rol szólottam, azt ide is alkalmaztatni kívánom, és csak azt vetem utána,
hogy a tudományokba
[szerkesztői feloldás]
n
magam experientiájából
*
tapasztalatából
is károsnak tanáltam mindazt,
hogy csak egy principiumból kívánja az ember az egész tudományt kihúzni,
mind pedig azt, hogy az ember minden tudományba
[szerkesztői feloldás]
n
valóságos és állandó
principiumokat keresni igyekezzen. Ugyanis nem veszt azzal akármely tudo¬
mány is a becsibe
[szerkesztői feloldás]
n
, ha az ember bizonyos állandó principiumot nem állíthat
fel, és ha megvallja, hogy annak részeit több különböző principiumokból húz¬
hatja le és kelljen lehúzni.  
 
Ami tehát magát a tanítás módját szorosabban illeti, abba e kö¬
vetkezendő observatióim vagynak: 1o hogy az ember akármely tudományt is
igen hosszason ne tanítson, mert ez az ifjút confundálja
*
összezavarja
, és a több
[szerkesztői feloldás]
i
tudo¬
mányoknak az idejét elveszi. 2o Nem kell az ifjút egyszerre igen hosszason
ugyanazon tudományra tanítani, mert az ifjú azt az attentiójával
*
figyelmével

nem győzvén, nagy része a tanításnak haszontalanná válik. 3tio
Azon kell igyekezni a tanítónak, hogy amennyire csak lehet, a tudományok taní¬
tását kedvessé tegye, és a tanítás módját úgy alkalmaztassa, hogy az ifjú
azt hamar meg ne unja, amely a docendi donum vagy
[szerkesztői feloldás]
is
a tanítás ajándé¬
ka. 4ro Úgy kell a tanítónak tanítását alkalmaztatnia, hogy csak addig
tanítsa a gyermeket vagy ifjat, amíg megvan az attentiója, azután pe¬
dig félbe hagyja, mert valamit az után tanít, mind haszontalan lesz.
Ugyancsak 5o az aetas nevekedésével azon kell igyekezni a tanítónak, hogy az
ifjú az attenttióját hamar el ne veszesse, mert ennek az idegen tanítóknak hallgatásá¬
ba
[szerkesztői feloldás]
n
igen nagy haszna vagyon. 6o Az ifjabb aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
, amennyire csak lehet,
játszódva és tréfálva kell tanítani, nehogy a gyermek a tanulásból unal¬
mat végyen. 7o Ami az óráknak elrendelését illeti, azt tartom, hogy a ne¬
hezebb tudományokat délelőtt
[szerkesztői feloldás]
re
, a könnyebbeket pedig délutánra kell hagy¬
ni. Ez az emberi természet mivoltából foly, mert akárki is reggel köny¬
nyebben tanul, mind délután, azért 8o a nevelőnek arra kell szoktatni
a keze alá bízott gyermekeket, hogy mindenkor jókor keljenek fel, és a
tanulást, kivált nyárba
[szerkesztői feloldás]
n
, a hívesen vigyék véghez, mert akkor arra
alkalmatosabbak. 10o Mindazáltal, amint feljebb is mondám, mi¬
vel a commotio a gyermekeknek igen hasznos, azért most itten erre nézve
csak azt ajánlhatom, hogy minden nap délelőtt órát, délután
is egy órát sétáltasson vélek. 11o Nem mégyen pedig arra ki a  

facsimile
 
66.  
 
vélekedésem, hogy az ember nyárba
[szerkesztői feloldás]
n
, a melegbe
[szerkesztői feloldás]
n
henyélni vagy, ami még
ennél is rosszabb, aludni engedjen a gyermekeknek, mert egy az
[szerkesztői feloldás]
hogy
ártalmas,
más az, hogy a puhaságnak
*
elpuhultságnak
alkalmatossága, azért lehet ekkor is dolgoz¬
tatni a gyermekeket s ifjakat, csakhogy a munka könnyű légyen.
12mo Ami az órák számát illeti, elégnek tartom, ha a tanító
délelőtt 2 óráig, délután is 2-ig tanítja az ifjakat, csakhogy
ezen órák más után ne következzenek, és hogy közbe
[szerkesztői feloldás]
n
-közbe
[szerkesztői feloldás]
n
is időtöl¬
tésre és repetálásra elegendő idő szakasztassék ki. 13tio Lehetnek
még több regulák is, de amelyeket előhoznom nem szükséges, mert
azokat egy jó tanító magától is feltanálhatja. 14to Mivel a
tanítás és a tanulás szorosan van egybekötve, és mivel majd¬
szinte ugyanazon egyet tészen, azért valamit a tanítás módjáról szólot¬
tam, a tanulás módjára is alkalmaztatható. Azért 15to és utol¬
jára, a tanulásnak úgy kell alkalmaztatnia, hogy az a gyermekek
részéről mindenkor jó kedvvel és illendő elevenséggel essék meg, mert
csak egyedül ezáltal érheti el a tanító kívánt célját.  
 
8ik rész. A magától való tanulás  
 
Ezen azt értem, hogy a gyermeket az ember az olvasáshoz annyira
édesitse, hogy magától is tanuljon, mert csak igaz marad az, hogy ha egy ifjú
csak azt tanulja meg, amit néki tanítanak, valósággal sokra nem me¬
gyen. Magamról tudom, hogy ámbár sok és szorgalmatos tanítóim
voltak, mindazáltal ha csak azoknak tanítására bíztam volna ma¬
gamat, annak is, ami keveset tudok, alig tudnám tizedrészét, mert
egy az, hogy a legjobb tanítók is a tudományokba
[szerkesztői feloldás]
n
csak az utat mutat¬
hatják meg, más az, hogy amit tanítanak is, annak is nagy részét
a gyermek és ifjú hamar elfelejti. Az olvasás tehát és a ma¬
gától való tanulás a veleje a tudomány gyűjteményének
*
gyűjtésének
, mely¬
nek az én vélekedésem szerént három része vagyon: 1o annak élesztése,
2o annak fenntartása, 3tio annak jó úton való vezérlése, melyet együtt¬
vévén
*
mely együttesen
a jó nevelő mesterségének a legfőbb gradusa
*
foka
.  
 
Ami a felélesztést illeti, arról sokat gondolkodván, csak igen e követ¬
kezendőkben határoztam meg magamat: 1o ami a matériákat illeti,
hogy az ember könnyű historiákon kezdesse a gyermekkel a magától
való olvasást, ti. olyanokat
[szerkesztői feloldás]
olvastasson
, amelyeket a gyermek szeret, és hamar meg¬
foghat
*
megérthet
. 2o Azért ezek szerént a nevelőnek ki kell venni a gyermek haj¬
landóságát, és az első lecturáját
*
olvasmányát
aszerént kell alkalmaztatni. Továbbá  

facsimile
 
67.  
 
nem tartom ha az ember a gyermekkel eleinte újságokat olvas¬
tat, mert ennek a historiára, statisticára és geographiára is haszna vagyon. 3tio
Igen jó, ha az ember a gyermekkel eleinte maga előtt olvastat, annak megtudá¬
sára, hogy vajon azt, amit olvas, érti-é? Ezt pedig könnyű kérdésekkel vég¬
hez is lehet vinni. Végre 4o, ezt az olvasásra való szorítást, úgy kell alkalmaz¬
tatni, hogy egyfelől a gyermek észre ne végye az ember célját, másfelől pe¬
dig ne tartsa tanulásnak, hanem gyönyörűségnek. Erre nézve igen jónak tartom
azt is, ha az ember eleinte néki a maga jó viseletéért való jutalomul engedi
meg a magától való olvasást. Az olvasáshoz való hajlandóságot, ha
már egyszer megvan, igen könnyű nemcsak fenntartani, ha nem napról nap¬
ra tovább is vinni. Mert 1o, amint a gyermeknek az elméje jobban ki¬
nyílik, úgy lassanként a könnyebb dolgoknak olvasásától a nehezebbekre kell
őtet vinni. Mindazáltal 2o arra kell vigyázni, hogy az ugrások ne légye¬
nek igen nagyok és, hogy 3tio, ha az ember vélek nehezebb dolgokat olvastat
is, mindazáltal mégis a könnyebb dolgoknak olvasását elegyítve tartsa. 4ro
Azon kell igyekezni a nevelőnek, hogy a magános olvasást ne tartsa az ifjú
tanulásnak, hanem időtöltésnek, mert így soha belé nem fog unni. Minda¬
záltal 5to szükséges a nevelőnek arra is vigyázni, hogy az egészségét
az ifjú a sok olvasás által el ne rontsa, se pedig a sok olvasás miatt
ideái
*
gondolatai
meg ne homályosodjanak.  
 
Ami már ezen magános olvasásnak és tanulásnak directióját
*
irányítását
illeti,
szükséges 1o, hogy a nevelő tudja, mit olvasnak a keze alatt lévö gyer¬
mekek és ifjak. 2o Amennyire lehet, azokról a materiákról olvastas¬
son vélek, amelyekről akkor tanít, vagy amelyeket eltanított. 3tio
Minekutána elolvastak egy könyvet, jó, ha a nevelő számot vészen tőlök azok¬
ról a dolgokról, amelyek azon könyvben vagynak foglalva, de csak úgy, hogy
észre ne vegyék. Erre nézve igen szükséges 4o, hogy amely könyveket a
gyermekek olvasnak, azokat előbb a nevelő elolvassa. 5o A nevelőnek ar¬
ra is különösön kell vigyázni, hogy a gyermekeknek lecturája
*
olvasmánya
hasznos légyen,
ti. hogy olyan könyveket olvassanak, amelyekből plus-minus
*
többé-kevésbé
valamit
tanuljanak. 6to Arra nézve, hogy a nevelő a gyermekeket az olvasáshoz
még jobban is édesítse, igen szükségesnek tartom azt, hogy ha a nevelő
valamely könyvben valamely szépet vagy hasznost tanál, aztat az ifjak
előtt örömmel és tűzzel olvassa el, és tőlök is szép móddal megkíván¬
ja, hogy a tőlök olvasandó könyvekböl viszontagolják
*
viszonozzák
azt. Amely ál¬
tal azt nyeri meg, hogy a szépet és jót meg tudják ítélni, és ez hasonló¬
képpen igen nagy haszon.  
 
Itt már két nevezetes kérdés jön elő,
amelynek megfejtése igen bajos, mindazáltal amennyire érkezem
*
amennyire képes vagyok
,  

facsimile
 
68.  
 
vélekedésemet megírni igyekezem. 1o Hogy vajon a románoknak
*
regényeknek
és egyéb
erkölcsök ellen való könyveknek olvasását meg lehessen-é az ifjaknak engedni.
2o Meg lehessen-é az ifjaknak engedni azoknak a könyveknek olvasását, ame¬
lyek a vallás ellen vagynak írva. Ami az elsőt illeti, mivel vagy¬
nak olyan románok
*
regények
, amelyek nemcsak az értelmet, hanem a szívet is
építik, mint p.o. Grandison
*
GRANDISON – A modern regényirodalom egyik úttörőjeként számon tartott Samuel Richardson (1689—1761) angol író által teremtett tökéletes úriember, a The History of Sir Charles Grandison című 1753-ban megjelent levélregény főhőse.
, Heloÿse
*
HELOYSE – Jean Jacques Rousseau Julie ou la nouvelle Héloїse (Júlia avagy az új Héloїse) című levélregényéről, a szentimentalizmusnak nevezett irodalmi irányzat egyik alapművéről van szó. Nyomtatásban először 1761-ben, Amszterdamban jelent meg Lettres de Deux Amans, Habitans d’une petite Ville au pied des Alpes (Két szerető levelei, egy Alpok lábánál fekvő kisvárosból)
etc., azért azoknak olvasását
meg lehet engedni. Sőt, lévén olyan románok
*
regények
is, amelyek az értelmet ugyan
nem építik, hanem talám a szívet formálják, azért az ilyen románoknak
*
regényeknek
is
distractio
*
kikapcsolódás
kedvéért való olvasásokat olykor-olykor meg lehet engedni.
Azoknak a románoknak
*
regényeknek
pedig olvasásokat, akik semmit sem használnak, nem¬
gen kell megengedni, mivel haszontalanok. Mindazáltal, ha kezekbe
akadnak, azon kell igyekezni, hogy unalommal olvassák. Végtére azoknak a
románoknak
*
regényeknek
és könyveknek pedig olvasását, melyek az erkölcsöket rág¬
ák, semmiképpen meg nem kell engedni, és arra vigyázni, hogy vagy
kezekbe ne akadjanak, vagy ha olyan könyvekre akadnak, azokot ma¬
goktól is szégyenljék olvasni.  
 
Ami már a vallás ellen írott könyveket illeti, azoktól nemcsak nem
kell eltiltani a gyermekeket, sőt inkább azokat tudományok és értelmek
szerént kezekbe kell adni, és csak arra vigyázni, hogy minekutána
egyet elolvastak, vagy refutátiójokat
*
cáfolatukat
is kell vélek olvastatni, vagy
pedig az elolvasások után vélek magokkal refutáltani
*
cáfoltatni
, és mind¬
mindaddig rólok beszélni, amíg semmi impressiót
*
benyomást
nem hagynak ma¬
gok után. Mert ha az ember az ifjakat az ilyen könyvek olvasásától
elvonja, majd nagyobb korokba
[szerkesztői feloldás]
n
kezekbe akadván és akkor újságoknak
nézvén, lehet, hogy a keresztény vallásnak is gyökerét bennek megfojtják.  
 
Ha az ember így az ifjúkat az olvasáshoz szoktatja, az a haszna vagyon, hogy
némely tudományokot magoktól dilatalván
*
kibővítvén
annyiszor nem kell vélek repetálni,
kivált ha az ember a tudományokba
[szerkesztői feloldás]
n
is csak a jobb-jobb könyveket adja kezekbe.
Ami pedig a historiai tudományokat illeti, ezekben kérdés kívül megbecsülhe¬
tetlen haszna vagyon. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
, ha az ifjúnak valamely tudományhoz több
hajlandósága vagyon, abban a megszokott
*
itt: rendszeres
olvasás által könnyebben per¬
fectionálhatja
*
tökéletesítheti
magát, melyet nem is kell gátolni, mert az ifjúra nézve
igen jó, ha egy vagy két tudományba mélyebben beléereszkedik.  
 
De továbbá a magától való tanulásnak megnyerésére a közönséges ol¬
vasás gyönyörűségének felgerjesztésén kívül, még két hasznos módot gon¬
dolok, amelyek, ha jól applicáltatnak
*
alkalmaztatnak
az ifjak körül, az én vélekedésem
szerént ezen célt nehezen hibázhatják el. Az első az, hogy minekutána
az ifjú valamely tudománynak megtanulását elvégezte, a nevelő azon
igyekezzék, hogy ugyanazon tudományt másnak véle eltaníttassa.
Ez azt tészi az ifjúba
[szerkesztői feloldás]
n
, hogy ha magabecsülése, szeretése megvagyon ben¬
ne, mind azon igyekezik, hogy azt el ne felejtse, mind pedig, hogy mentől  

facsimile
 
69.  
 
tisztábban és jobb móddal előadhassa. Magamról tudom, hogy mikor olykor¬
olykor erre alkalmatosságom volt, minden igyekezetemet betettem, azon
tudományra szüntelen olvastam és gyakran papíroson is különös
*
egyedi, itt kb.: saját
systhemat
tettem fel magamnak. Ez, azt tartom, már jó igyekezetű ifjúban is, azon
példabeszéd szerént: docendo discimus
*
tanítva tanulni
, hasonló effektumot
*
hatást
hozhat elő.
A második az, hogy az ember az ifjaknak olykor-olykor dissertatióra
*
értekezésre
való
themát is adjon ki, és csak arra vigyázzon, hogy azon materiákat
magok idejekben dolgozzák ki. Lehet ugyan a nevelőnek, sőt szükséges is,
az utat és módot az ifjúnak megmutatni, és azon könyveket is meg¬
mondani, amelyekből azon kiadott materiákra elkészülhet, de ennél
nem is kell tovább menni. Ez, ha a nevelőtől okoson vitetik véghez, igen
hasznossá válhatik, mert ha az ifjúba
[szerkesztői feloldás]
n
nobilis ambitio
*
nemes becsvágy
vagyon, nemcsak
azon materiákat, hanem az azokkal egybeköttetetteket is a készülés ál¬
tal jól megtanulja. Azonba pedig a stÿlusba
[szerkesztői feloldás]
n
*
fogalmazásban
is gyakorolja magát.
Mindazáltal ekörül jó nevelőnek arra erősen kell vigyázni, nehogy
ez a gyakorlás az ifjúba az auctorságra
*
szerzőségre, voltaképpen a nyomtatásban való megjelenésre
való vágyakodást erősen
felgerjessze, mely sok tekintetekre nézve hibás dologgá válhatik.  
 
Minekelőtte pedig még ezen materiától eltávoznám, meg nem állhatom,
hogy némely ide tartozó közönséges környülállásokat
*
általános körülményeket
meg ne emlit¬
sek. 1o Nem kell megengedni se a gyermeknek, se az ifjúnak, hogy nappal
az ágyban fekűve olvasson, mert egy az, hogy dísztelen és mocskos¬
ság, más az, hogy a puhaságnak a jele, és a szemnek erősen árthat.
2do Nem kell az ifjúnak azt is megengedni, hogy estve lefekűvén, az ágyba
[szerkesztői feloldás]
n

olvasson, az is egyfelől a szemet rontja, másfelől pedig minden haszon nél¬
kül való, mivel az ilyen olvasásból ritkán tanul az ember. 3tio
Az estvéli olvasást, amennyire csak lehet, kerültetni kell az ifjúval,
mert ez is a szemet rontja. Mindazáltal, mivel a téli napok rövideb¬
bek, azért akkor majd el nem kerültethetvén a gyértyánál
való olvasást az ifjúval, csak arra kell vigyázni a nevelőnek,
hogy viaszgyertyánál essék, és hogy jó móddal készült umbraculum
*
ernyő, ellenző

légyen mindenkor előtte. 4o Nem kell az ifjúnak megengedni,
hogy a mindenkori fentszóval való olvasáshoz szokjon, mert ennek sok
rossz következése vagyon, az, hogy a mellet rontja, más az, hogy
másoknak alkalmatlankodik véle. 5o Arra kell szoktatni az ifjút, hogy
attentióval
*
odafigyeléssel
olvasson ugyan, de amellett mégis sebesen, kivált oly
könyveket, amelyeknek megértésekre nagy attentio
*
figyelem
nem kívántatik, en¬
nek pedig nagy hasznát veheti. Mindazáltal ebben erősen kell vigyázni
arra, hogy a sebes olvasás miatt el ne habarja lecturáját
*
olvasmányát
, és már  

facsimile
 
70.  
 
ugyanezekből következik 6to, és utoljára, hogy nem kell egy jó nevelőnek meg¬
engedni
[szerkesztői feloldás]
e
, hogy az ifjú egyszerre sokfélét olvasson, hanem inkább azon igye¬
kezni
[szerkesztői feloldás]
e
, hogy amely könyvet egyszer az olvasásra felvett, azt végigolvassa,
nehogy az által azt a sokakba
[szerkesztői feloldás]
n
található ebfutást felvégye, hogy diribba¬
darabba olvasson, amely ritkán formál solidus
*
itt: alapos
embert.  
 
9ik rész. A külföldi tanulás  
 
E szerént a hazába
[szerkesztői feloldás]
n
elkészítvén gyermekeimet, szándékozom őket külső universitásokra
is elküldeni. Most itt sem azt, hogy mennyi ideig szándékozom künn tartani, sem
azt, hogy hány esztendős korokba
[szerkesztői feloldás]
n
küldöm ki
[szerkesztői feloldás]
őket
, meg nem határozom, mert azt a
tanulásba
[szerkesztői feloldás]
n
tett előmenetelek mértéke és az én akkor
[szerkesztői feloldás]
i
tehetségem
*
anyagi körülményeim
fogják
meghatározni. Mivel pedig akkor egészen az én szemeim elől elmennek, azért
Szabó Uramnak akkor kezdődik el a legnehezebb rollája
*
szerepe
, annyival inkább pe¬
dig, hogy már akkor olyan aetasba
[szerkesztői feloldás]
n
*
életkorban
is lesznek, hogy a nevelőjöknek inkább barát¬
joknak kell lenni, mintsem directoroknak, vagyis inkább a tökéletes barátság
és confidentia
*
bizalom
útján kell őket dirigálni, de erröl más helyen fogok bő¬
vebben szólani, most itten csak a tanulások módjáról kívánok emlékezetet
tenni. Erről pedig, mivel már feljebb a tudományokrol in genere
*
általánosságban
emléke¬
zetet tettem, csak igen rövideden tészem fel vélekedésemet, ugyanis, 1o olyan
tudományokat kell nékiek ottan tanulni, amelyeket itthon vagy nem ta¬
nulhattak, vagy pedig jó móddal
*
itt: jól, megfelelőképpen
meg nem tanultak. 2do Nem ellenzem
ugyan, ha künnlétekbe valami igen nevezetes embernél olyan tudo¬
mányokat is hallgatnak, amelyeket ithon is tanultak, mert akkor annak az
embernek érdemes leckéje kipótolja azt a hátramaradást, vagy külső¬
képpen tetsző kárt, amely származhatnék ugyanazon objectumnak sok
*
ugyanazon tárgynak több alkalommal

rendbe
[szerkesztői feloldás]
n
*
ugyanazon tárgynak több alkalommal
való hallgatásából. 3tio Azt tartom, hogy napjában vagy öt
óráknak hallgatásával megelégedhetnek, mert a repetálásra, és a magok¬
tól való olvasásra s tanulásra elég időnek kelletvén maradni, annyi
leckék hallásával megérhetik
*
beérhetik
. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig az igen sok leckék jó mód¬
dal való hallgatásábol az is következhetik, hogy vagy egészségeket meg¬
rontják, vagy pedig a tanulásokat confundálják
*
összezavarják
. 4ro Mivel pedig idehaza
némely idegen nyelveknek tanulására se idejek, se alkalmatosságok nem lé¬
szen, azért nem ellenzem, ha academiákon létek ideje alatt némely nyelvek
tanulására órát vésznek, mert ezen nyelvgyakorlására és tanulására for¬
dított órák a tudományos órák között különböző voltok által jó ef¬
fectumot
*
hatást
producálhatnak. 5o Akademiákon szeretném, ha a lovag¬
lást, fechtirozást és voltizsirozást
*
vívást és műlovaglást
tanulnának vagy, ha tudják, gyakorol¬
nák, mert ezek commotiók
*
(test)mozgások
lévén a solidumok
*
a (komoly) tudományokról van szó
tanulása közé elegyít¬
vén igen jó effectumot
*
hatást
producálhatnak, és az egészséget is conserválhat¬
ják
*
megőrízhetik
. 6to Azon kell igyekezni, hogy minden tudományokra a legnevezete¬  

facsimile
 
71.  
 
sebb embereket hallgassák, ti. azokat, akik nemcsak magokba
[szerkesztői feloldás]
n
tudós emberek
légyenek, hanem akiknek docendi donumok is légyen
*
akikben megvan a tanítani tudás adománya
, erre nézve 7mo
most azt meg nem határozhatom, hogy melyik universitásba
[szerkesztői feloldás]
n
fognak tanulni,
mert abba
[szerkesztői feloldás]
n
tanulandanak, amelybe
[szerkesztői feloldás]
n
akkor a legtöbb tudós emberek
lésznek, és amelybe
[szerkesztői feloldás]
n
a tanulás módja legjobban fog folyni. Az én időm¬
ben Göttinga
*
Göttingen
volt az. De ennek epochája
*
korszaka
vagyon, lehet, hogy amig ők fel¬
mennek
*
külföldi egyetemekre kerülnek
más lesz. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
, 8o, mivel könnyen megeshetik, hogy ak¬
kor a főbb-főbb tudósok két universitásba is fel lesznek osztva, azért azt sem
ellenzem, ha az universitási cursusokat
*
egyetemi tanulmányaikat
két hely között is felosztják. 9o Mivel a
künnlétek reám nézve költséges, azért azon kell igyekezni, hogy ottan töl¬
tendő idejeket haszonra fordítsák. 10o Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
a társaság lévén az a
métely, amely az erkölcsöt is hamar megronthatja, és a tanuláshoz való
kedvet is kisebbítheti, azért szorosan vigyázni kell az ottan leendő társa¬
ságoknak megválasztására. Én igen jónak tartom, hogy ha inkább a pro¬
fessorokkal, mintsem a déákokkal társalkodnak, hacsak olyan elő¬
kelő, jó igyekezetű déákokra nem tanálnak, akiknek társaságokban jót
tanulhatnak. 11o Mivel pedig az universitásokba
[szerkesztői feloldás]
n
gyermekeim ki lésznek
annak tétetve, hogy becsület dolgát is ágálják
*
azaz: párbajozzanak
, azért erre nézve jobbat
nem jovasolhatok, mint amit a néhai atyám felmenetelemkor
*
egyetemre kerülésemkor
ezen
tekéntetre nézve nékem tanácsolt. Fiam! – úgymond – ezt a spádét
*
kardot

nehezen húzd ki, de ha egyszer kéntelen vagy kihúzni, becsület nél¬
kül vissza ne tedd. 12o Az universitásba
[szerkesztői feloldás]
n
a mulatságra, időtöltésre
sok alkalmatosság vagyon, melynek részéről én gyermekeimet elhúzni
éppen nem akarom, hanem csak azt szeretném, hogy a mulatságok is hasznok¬
ra forduljon, melyet úgy nyerhetnek meg, ha jól gondolkozó professorok
társaságokba
[szerkesztői feloldás]
n
mulatják magokat. Ez igaz, hogy nem kis költséggel jár.
De az erre teendő költséget, ha módjával esik, nem fogom sajnállani. 13o
Valamint idehaza, úgy a külső univesitásokon is a commotiót
*
(test)mozgást
ajánlom
14to Ami az ételt illeti, nem kell igen pompásnak lenni, sem soknak, ha¬
nem csak arra kell vigyázni, hogy az ételek nemei egészségesek légyenek. 15to
és utoljára, mivel pedig, kivált Németországba
[szerkesztői feloldás]
n
a félesztendei cursu¬
sok kőzött négy héti feriák
*
szünetek
vagynak, azért ezeknek arra való használását
nem ellenzem, hogy rövid és hasznos utat tegyenek, mert az
egyfelől az experientiájokat
*
tapasztalataikat
szélesíti, másfelől pedig elméjeket megfris¬
sítvén, az azutáni tanulásra alkalmatosabbá tészi.  
 
10ik rész. A külföldi experientia
*
tapasztalat(szerzés)
 
 
Elkészülvén ezek szerént gyermekeim a tanulásokkal, azt tartom, hogy haszonnal
utazhatnak, amint hogy utaztatni is akarom
[szerkesztői feloldás]
őket
, hogy és mennyi ideig, azt
Európának akkori környülállásai mutatják meg, azért most azt meg  

facsimile
 
72.  
 
nem is határozhatom, hanem valami generalis observatiókat
*
általános észrevételeket
adok elő. 1mo Mivel
az utazás költséges dolog, azért illendő lesz, hogy mentől nagyobb com¬
pendiummal
*
takarékosággal
utazzanak. Mindazáltal, 2do, nem azt akarom, hogy a
[szerkesztői feloldás]
z
ku¬
darcsággal menjen véghez, mert valamint hogy a szükségtelen költség¬
nek könnyű elmaradni, úgy az illendő commoditásnak
*
kényelemnek
szükséges meg¬
lenni. 3tio Az én tehetségem szerént kiadandó útiköltséghez képest
mentől többet fognak experiálni
*
tapasztalni, megismerni
, annál kedvesebben fog nékem es¬
ni, mindazáltal 4o nem szeretném, ha csak mint postán fut¬
nák el az országokat, mert az én vélekedésem szerint jobb kevesebb orszá¬
got experiálni és jól, mintsem sokat és vagy félig vagy éppen rosszul.
5o Az országokat az ember ne csak a felsőbb classisnál experiálja
*
ne csak a felsőbb társadalmi osztályokkal ismerkedjen meg
,
hanem a közép és legutolsóbb classisokhoz
*
osztályokhoz, társadalmi rétegekhez
is le kell ereszkedni. Azért
azt tartom, hogy egy jó utazónak valmint a főrenden lévőket és ura¬
ságokat, úgy a köznépet és városi polgárokat szükséges egyformán ta¬
nulni, esmérni. 6to Egy idegen országba
[szerkesztői feloldás]
n
mindenféle occupátióju
*
elfoglaltságú, foglalkozású
embe¬
rekkel meg kell esmérkedni. Arra nézve a szántóvető embert a maga gaz¬
daságában, a kereskedőt a maga kereskedésében, a főbb-főbb mesterem¬
bereket a magok mesterségének űzésében, a németül úgynevezett Kit¬
tereket
*
munkazubbonyosokat; munkásokat
a magok műhelyében, és végre a tisztviselőket tisztek
*
tisztük
folyta¬
tásában, a tudósokat a magok dolgozószobájokba
[szerkesztői feloldás]
n
, a vitézeket a magok
vitézi mesterségekben kell megesmérni. Erre nézve, 7mo, minden or¬
szágban, vagy különös független tartományba
[szerkesztői feloldás]
n
, sőt minden szabad város¬
ba
[szerkesztői feloldás]
n
is, egy jó utazónak tudakozni kell, ha csak szabad, azon városnak,
országnak vagy tartománynak constitutiójárol
*
alkotmányáról
, minden
[szerkesztői feloldás]
ről
, és még a legkisebb kör¬
nyülállást is nem kell olyan kicsinnek venni, hogy megjegyzést ne érdemel¬
ne. 8o Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
a főbb urakkal és ministerekkel is az esméretséget
önként kell keresni, mert sokszor olyan dologról, amelyen a tudósok
csak baktatnak, ezek világosabb relatiót
*
beszámolót
tehetnek. 9o Az udvaroknál
való megjelenést is megkívánom. Mert egy idegennek nem kis culturá¬
jához
*
megtiszteltetéséhez
tartozik, ha a világ fejedelmei arra méltóztatják, hogy magok
eleibe bocsássák. 10mo Minden helyeken a publicum institumokat
*
közintézeteket
meg¬
nézni szükséges, ezek közzé számlálom a nagy fogházakat, a nagy ispotá¬
lyokat
*
gyógyító intézményeket, kórházakat
, a bolondokházát, a theatrumokat, collectiokat
*
gyűjteményeket
, képgyűjteménye¬
ket, antiquitásokat, a fényes épületeket belső készületekkel
*
berendezésükkel
együtt s egyéb
efféléket. 11o El nem kell mulatni
*
nem kell elmulasztani
minden városba
[szerkesztői feloldás]
n
az egyéb legnevezetesebb
néznivaló dolgokat megjárni. 12mo Nem kell elmulatni az országok és
helységek szokásait is vizsgálás alá venni, mert ezek sokszor a legnagyobb
praejudiciumokat
*
előítéleteket
és homályokat eloszlatják.  

facsimile
 
73.  
 
13tio Akármely nemben levő nagy embereknek esméretségeket nemcsak
kerülni nem kell, sőt azok megszerzésére igyekezni, mert azok egyfelől
az embernek becsülésére szolgálnak, másfelől pedig azoknak társaságok¬
ban valósággal tanulhat, ezekre nézve 14o igen szükséges, hogy az utazó
egy jegyzőkönyvet tartson, amelybe minden nap, amit látott felje¬
gyezze, mert ha ezt elmulasztja, mivel az emberi elme feledékeny, ha
azután valamit elfelejt, annyit tészen, mintha soha se látta volna.
15o Az utazásba
[szerkesztői feloldás]
n
igen hasznos dolog az is, ha az ember minekelőtte egy
országba menne, azelőtt a legjobb arról írott utazókönyveket elolvas¬
sa, mert az által előre elkészül, és megtanulja, hogy minden he¬
lyen mit kelljen látni. 16o Nem szükség nékem talám itten azt emlí¬
tenem, hogy a jó Hofmesternek
*
nevelőnek
itt leginkább kell az ifjak társaságá¬
ra vigyázni, mivel pedig, 17o a legcultusabb
*
legműveltebb
országokban vagyon a
legtöbb és nagyobb alkalmatosság a kicsapongásra. Azért a nevelőnek
ott ugyan különösen meg kell nyerni az ifjú emberek confidentiájokat
*
bizalmukat
,
hogy annál fogva dirigálhassa
*
irányíthassa
őket. Azonba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig a publicus in¬
stitutiumoknak
*
itt: nyilvánosházaknak
ezen tekéntetre nézve is illendő megnézéseket nemcsak nem
ellenzem, sőt javaslom is azon mód szerént, amelyet a morális nevelésben
megjegyeztem vala.