Teleki latin-szótár

 •   absolvo 1 – teljesít
 •   abstractus 3 - elvont, elvonatkoztatott
 •   abstraho 3 abstraxi abstractum – elvon/atkoztat, elhúz
 •   abusus, -us f. – hiba, vétek, visszaélés
 •   accentus, -us – hangsúly
 •   actus, -us m. – tett, cselekedet
 •   adminiculum, -i n. – segédtudomány, támasz, segítség
 •   aer, -is m. – levegő
 •   aesthetica, -ae f. – széptan
 •   aetas, aetatis f. – életkor, korszak
 •   allusio, -sionis f. - tréfás célzás
 •   ambitio, -tionis f. – becsvágy, utánjárás
 •   ambulatorius 3 – átmeneti, átjáró
 •   amussim – pontosan
 •   applicatio, -tionis f. – alkalmazás, alkotás; in applicatione - a valóságban
 •   applico 1 – alkalmaz, hozzáigazít, hozzátesz
 •   articulus, -i m. - törvény(cikkely)
 •   attentio, -tionis f. – figyelem, odafigyelés
 •   attractio, -tionis f. - vonzás, magához húzás
 •   auctor, -toris m. – szerző, alkotó
 •   auctoritas, -tatis f. – tekintély (authoritas)
 •   auris, -is f. - fül
 •   basis, -is f. – alapzat, talp
 •   bibliotheca, -ae f. - könyvtár
 •   calamarius, -ii m. –tintatartó < calamus, -i m. – nád, írónád (lapsus calami - az írótoll megbotlása, íráshiba)
 •   calculus, -i m. - szám(jegy), számolás, érdemjegy
 •   capacitas, -tatis f. – kapacitás, befogadóképesség, férőhely
 •   capax, capacis – fogékony, alkalmas
 •   caput, -pitis n. – fej(ezet)
 •   castus 3 - tiszta
 •   casus, -us m. –eset, esemény, alkalom, ok
 •   character, -teris m. – jellemvonás
 •   chimia - kémia
 •   chria, -ae f. – virtusra tanító peszéd, példabeszéd
 •   circiter - körülbelül
 •   circulatio, -ionis f. – keringés
 •   civilis 2 – polgár(i)
 •   classis, -is f. – osztály
 •   cognitio, -tionis f. – ismeret, tudás
 •   collectio, -tionis f. – gyűjtemény
 •   colloquium, -ii n. – beszélgetés, párbeszéd
 •   comma, -matis n. – vessző, elválasztó jel
 •   commoditas, -tatis f. – kényelem
 •   commotio, -tionis f. – mozgás, felindulás
 •   comparatio, -tionis f. – összehasonlítás, összevetés
 •   comparo 1 - összehasonlít, összevet
 •   compendium, ii n. – tekarékosság, megtakarítás
 •   complexio, -ionis f. – összetettség
 •   confidens, -ntis – bizalmas
 •   confidentia, ae f. – bizalom, megbízhatóság
 •   confidentia, -ae f. – önbizalom, bátorság
 •   confundo 3 confudi confusum – összekever, összezavar
 •   confusus 3 – zavaros
 •   coniugatio, -tionis f. - igaragozás
 •   connexe - összekapcsoltan, összekötve
 •   conservatio, -ionis f. – fenntartás, megőrzés
 •   conservo 1 – megőriz, megvéd,megtart
 •   consisto 3 constiti – létezik
 •   consternatio, -tionis f. – (zűr)zavar
 •   constitutio, -tionis f. – alkotmány
 •   constructio, -tionis f. – szerkezet felépítmény
 •   construo 3 construxi constructum – szerkeszt, épít, összerak, konstruál
 •   continuo 1 – folytat
 •   continuus 3 - folyamatos; continuative - folyamatosan
 •   contribuo 3 –bui –butum –hozzájárul
 •   copia, -ae f. – bőség, másolat
 •   correctorius 3 – javító
 •   correctus 3 – helyes, javított
 •   correspondentia, -ae f. – kölcsönviszony, kölcsönös megfelelés
 •   correspondeo 2 correspondi, corresponsum – megfelel, megegyezik
 •   corrigo 3 -rexi -rectum - javít
 •   corrolarium, ii n. – egy bizonyított állítás következménye
 •   creditum, -i n. – hitel
 •   credo 3 credidi credtium – hisz, vél, gondol
 •   criminalis 2 – büntető, bűnös
 •   cultivatio, -tionis f. – kiművelés, megművelés (cultio, -ionis f.)
 •   curiositas, -tatis f. - kíváncsiság
 •   cursus, -us m. - kurzus, pálya, folyamat
 •   decimus 3 – tizedik
 •   declamo 1 – szónokol, szaval
 •   deduco 1 - levezet
 •   definitio, -tionis f. - meghatározás
 •   deformitas, -tatis f. – eltorzulás
 •   despectus, -us m. – megvetés, lenézés
 •   dexteritas, -tatis f. – ügyesség < dexter 3 – jobb oldali
 •   diaeta, -ae f. – diéta, ételben való rendtartás
 •   diaeteticus 3 – a helyes étkezés, életmód rendtartása szerint való
 •   diaeteticus 3 – helyes rendtartáson alapuló
 •   difficultas, -tatis f. – nehézség
 •   dilato 1 –kibővít, kiszélesít, kiterjeszt
 •   diplomaticus 3 - diplomatica scientia - oklevéltan, okirattan
 •   directio –ionis f. – irányítás, irány
 •   director, -toris m. – irányító, igazgató < dirigo 3 - irányít, igazgat, dirigál
 •   directus 3 - – egyenes; directe – egyenesen, közvetlenül
 •   dirigo 3 direxi directum – irányít, igazgat, dirigál
 •   disciplina, -ae f. – tudomány/ág
 •   discursus, -us m. – beszélgetés, vita
 •   disputo 1 – értekezik, vitatkozik
 •   dissertatio, -tionis f. – értekezés
 •   distinctio, -tionis f. –. megkülönböztetés, különbségtétel
 •   distinguo 3 distinxi distinctum – különbséget tesz
 •   distractio, tionis f. – elvonás vmitől, kikapcsolódás
 •   divisio, sionis f. - osztályozás, felosztás
 •   doceo 2 docui doctum – tanít, oktat
 •   domus, -us f. – ház
 •   donum, -i n. – ajándék, adomány
 •   duodecimus 3 – tizenkettedik
 •   ecclesiasticus 3 – egyházi
 •   educatio, -ionis f. – nevelés, képzés
 •   effectus, -tus m. – hatás, siker, eredmény
 •   effectus, -us m. – érzelem, hatás
 •   epocha, -ae f. – korszak
 •   evolutio, -tionis f. – kifejlődés, kibomlás
 •   evolvo 3 evolvi evolutum – kigöngyöl, kifejt, kifejlődik
 •   examen, -minis f. - vizsga
 •   excedo 3 excessi excessum – kicsapong, kalandozik, eltávozik
 •   exceptio, -tionis f. – kivétel
 •   excessus, -us m. – „messzire menés”, elmenetel
 •   excrementum, -i n. – ürülék, váladék
 •   exerceo 2 exercui exercitum – gyakorol, gyakorlatot végez
 •   experientia, -ae f. – tapasztalat, -lás, kísérlet/ezés
 •   experientia, -ae f. –tapasztalás, tapasztalat
 •   experimentalis 2 - kísérleti
 •   experior experiri expertus sum – tapasztal, kipróbál
 •   explico 1 –kifejt, magyaráz, kibont, kifejez
 •   expressio, -sionis f. – kifejezés
 •   exterior 2 – külső(bb)
 •   extravagans (-ntis) – messzebolyóngó, messziremenő, kicsapongó
 •   extravagantia -ae f. - messziremenés, messzekalandozás, nagy kilengés
 •   facilitas, -tatis f. - hajlékonyság, könnyűség
 •   facultas, -tatis f. – képesség, tehetség, lehetőség
 •   feriae, -arum f. – ünnep, szünet
 •   fixus, 3 – fix, szilárd
 •   formalis 2 – szabályos, a forma szerint való
 •   fractio, -ionis f. – tört, töredék
 •   functio, -tionis f. – funkció, működés
 •   fundamantum, -i n. – alap/zat
 •   fundo 1 – alapít, alapoz
 •   generalis 2 – általános, fajtabeli, fajtához tartozó
 •   generositas, -tatis f. – nemeslelkűség, nagylelkűség
 •   genitalia, -ium n. – nemi szervek
 •   gradus, -us m. – fok, fokozat, mérték, lépcső, lépés
 •   gravitas, -tatis f. - nehézség, komolyság, tekintélyesség
 •   gustus, -us m. – ízlés, kedv
 •   habitus, -us m. – állapot, hozzáállás, szokás
 •   haeresis, -sis f. – eretnekség
 •   horribilis 2 - borzalmas, rettenetes, ijesztő
 •   iactantia, -ae f. – kérkedés, dicsekvés
 •   idea, -ae f. - alapfogalom, alapforma
 •   imaginatio, -tionis f. – képzelőerő, elképzelés
 •   imitatio, -tionis f. – utánzás, imitálás
 •   immediate – közvetlenül, eszköztelenül
 •   impressio, -ionis f – benyomás, hatás
 •   improbo 1 – helytelenít, visszautasít
 •   in abstracto – elméletben, elvonatkoztatva
 •   inclusive - beleértve
 •   indiferens, -ntis – különbség nélküli, közönbös
 •   indifferens -ntis - közönyös, érdektelen
 •   influo 3 influxi influxum – befolyik, befolyásol
 •   ingenium, -ii n. – tehetség
 •   ingredior 3 ingressus sum – belép
 •   inhaereo 2 -haesi -haesum – ragaszkodik, hozzá tapad
 •   inspicio 3 -spexi -spexum – ránéz, felügyel, megvizsgál
 •   instinctus, -us m. – ösztön/zés
 •   institutum, -i n. – intézet, intézmény
 •   intellectus, -us m. - megértés, felfogás, szellem
 •   intermedius 3 – közbenső, középen levő
 •   inventum, -i n. – találmány
 •   investigatio, -tionis f. – nyomozás, felkutatás, vizsgálat
 •   involvo 3 –volvi -volutum – belefoglal, belehengerít, beburkol
 •   irregilaris 2 - szabálytalan, kivételes
 •   itero 1 – ismétel
 •   iudicium, -ii n. – ítélet, ítélőképesség, megítélés
 •   iuratus, -i m. – joggyakornok, törvényszéki ifjú
 •   iuridicus 3 - jogi
 •   ius, iuris n. – jog, törvénykezés
 •   levitas, -tatis f. - könnyedség, felületesség
 •   lex, legis f. – törvény,
 •   litterarius 3 – irodalmi
 •   magnanimitas, .tatis f. – nagylelkűség
 •   malitia, -ae f. – csalárdság, álnokság, gonoszság
 •   malus 3 – rossz
 •   manualis 2 - kézi
 •   mathesis, -sis f. - matematika
 •   mechanicus 3 – gépies, mesterségbeli
 •   medicina, -ae f. - orvostudomány, orvoslás
 •   medicus, i m. – orvos, gyógyító
 •   mediocritas, -tatis f. – mértéktartás, középút, középszer
 •   methodus, -i m. - módszer, eljárás(mód)
 •   moderatio, -tionis f. – mértéktartás
 •   moderor 1 – szabályoz, mérsékel, irányít, moderál
 •   moralis 2 – erkölcsi
 •   motio, -tionis f. – ragozás,alakváltoztatás
 •   motus, -us m. – mozgás
 •   natura, -ae f. - természet
 •   naturalis 2 – természetes, természeti
 •   naturalis 2 - természeti
 •   negligo 1 – elhanyagol, mellőz
 •   nexus, nexus m. – kapcsolat, köt(őd)és
 •   nobilis 2 – nemes/i
 •   nonus 3 - kilencedik
 •   obicio 3 obieci obiectum – elébe vet, ellentmond
 •   obiectum, -i n. – tárgy
 •   observatio, -ionis f. – észrevétel, megfigyelés
 •   observo 1 - megfigyel, betart, követ
 •   occupatio, -tionis f. – elfoglaltság, foglalatosság
 •   octavus 3 - nyolcadik
 •   officium, -ii n. – hivatal
 •   omnis e - egész, minden, összes
 •   opinio, -nionis f. – vélemény
 •   oratio, -tionis f. – előadás, szónoklat, szónoki beszéd
 •   oratorius 3 - szónoki, szónok-
 •   particularis 2 - részben érvényesülő, mellékes
 •   patientia, -ae f. – türelem, türelmesség
 •   pausa, -ae f. – szünet, megállás
 •   pavimentum, -i n. – padló(zat)
 •   penna, -ae f. – toll/szár
 •   perfectio, -tionis f. – tökéletesség
 •   periodus, -i f. - körmondat, körbejárás
 •   persecutio, -tionis f. – üldözés
 •   phrasis, -sis f. – mondás, mondat, kifejezés
 •   physica -ae f. - fizika; physis - természet ( vö. fizika)
 •   physicus 3 - természetbeli, természetes, természeti, testi
 •   planum facere - megmagyaráz
 •   planum -i n. - terv, síkság, kiterített lap
 •   poema, -matis n. - vers, költemény
 •   poesis, -is f. – költészet
 •   popularis 2 – közérthető, népszerű
 •   positio, -tionis f. – helyzet, elhelyezkedés
 •   posterior, -ius - hát(ul)só
 •   praecautio - megelőzés; cautio, -onis f. – óvakodás, pae- - előre-
 •   praecautio, -tionis f. – óvatosság, elővigyázatosság
 •   praecedo 3 praecessi praecessum – megelőz, elöl megy; vö: precedens
 •   praeceptor, -toris m. – tanító, oktató
 •   praeiudicium, ii n. – előítélet, előzetes döntés, elfogultság
 •   praeiuditiosus 3 - előítéletes, előre döntő, elfogult
 •   praemitto 3 praemisi praemissum – előre küld, előre bocsát
 •   praeoccupo 1 – előre elfoglal, előre vesz, lekötelez
 •   praesentatio, -tionis f. – kiállás, megmutatkozás
 •   praetendo 3 –tendi –tentum – követel, igényt tart
 •   praetensio, -sionis f. – követelés
 •   praetextus, -us m. – szín, (ki)fogás
 •   praxis, -is f. – gyakorlat, cselekedet
 •   prendo=prehendo 3 prehendi prehensum – követel, elvár
 •   pressio, -ionis f. – kényszer, nyomás
 •   primus 3 – első > primo - elsőként, előszőr
 •   principium, -ii n. - alapelv, alaptétel
 •   probo 1 – helyesel, igazol
 •   procuro 1 – gondoskodik, felügyel
 •   produco 3 produxi productm – alkot, létrehoz
 •   profectus, -us m. – előmenetel, nevelkedés
 •   proicio 3 -ieci -iectum – odavet, javasol
 •   pronuntiatio, -tionis f. – kiejtés
 •   proportio, -ionis f. – arány(osság), egyenlőség, megoszlás, eloszlás
 •   propositio, -tionis f. – elképzelés, feltételezés
 •   proselytus, -i m. – újhitű, jövevény, idegen
 •   prudentia, -ae f. – bölcsesség, körültekintés
 •   publicus 3 – köz-, nyilvános
 •   puerilis 2 – kisgyermekkori
 •   punctum, -i n. – pont
 •   quadratum, -i n. – négyzet
 •   qualitas, -tatis f. – milyenség, minőség
 •   quantitas, .tatis f. – mennyiség
 •   quartus 3 – negyedik > quarto - negyedikként, negyedszer
 •   quartus 3 decimus 3 – tizennegyedik
 •   quintus 3 - ötödik
 •   quintus 3 decimus 3 – tizenötödik
 •   rationarius 3 - értelem szerint való
 •   recomendo = commendo – ajánl, tanácsol
 •   recomendo 1 – ajánl, rábíz
 •   recreatio, -onis f. – felfrissülés, felépülés
 •   reflecto 3 –flexi -flexum – visszahatóan elmélkedik, átgondol, visszahajlít
 •   reflecto 3 reflexi reflexum – visszafordít, újra átgondol, visszaigazol
 •   reflexio, -xionis f. – átgondolás
 •   refutatio, -tionis f. – cáfolat, elutasítás
 •   regula, -ae f. – (rend)szabály
 •   regularis 2 - szabályszerű, szabályos
 •   reitero 1 – ismétel
 •   relatio, -tionis f. – beszámoló
 •   relatio, -tionis f. – viszony, kölcsönhatás
 •   religiosus 3 = religius 3 - vallási, valláshoz tartozó
 •   repeto 3 repetivi repetitum – ismétel
 •   repulsio, -sionis f. – visszahatás, kölcsönhatás
 •   respectus, -us m. – figyelem, tekintet vmire
 •   rubrica, -ae f. – rovat, hasáb, törvénycikk – eredetileg vörössel írva
 •   sanguis, -guinis m. – vér
 •   scientificus 3 (sciens + facio) – tudományos; tudóssá tevő
 •   scrupulosus 3 - aprólékos, lelkiismeretes
 •   secundus 3 – második > secundo - másodikként, másodszor
 •   sensus, -us m. - érzés; In omnem sensum - minden értelemben
 •   septimus 3 - hetedik
 •   septimus 3 decimus 3 – tizenhetedik
 •   sextus 3 decimus 3 – tizenhatodik
 •   sextus 3- hatodik
 •   sexus, -us m. – nem/iség
 •   simplex, -plicis – egyszerű, szimpla
 •   solidus 3 – szilárd, komoly; solidum - szilárd tudásalap
 •   solutus, 3 – kötetlen , szabad, oldott
 •   species, -ei f. – művelet, fajta, eset
 •   specificus 3 - a fajra jellemző
 •   speciosus 3 – tetszetős, szép
 •   speculor 1 – megfigyel, kikémlel
 •   spiritus, -us m. – lélek, szellem
 •   srupulosus 3 – aprólékos, aggályoskodó
 •   status, -us n. – helyzet, állapot
 •   stimulus, -i m. – ösztönzőeszköz
 •   strictus 3 – szoros, szűk
 •   subalternus 3 – alárendelt
 •   substituo 3 substitui substitutum – helyére tesz, alkalmaz, helyébe állít
 •   succedo 3 successi successum – helyébe lép, utána következik
 •   suppono 3 supposui supposiutm – kitesz, kihelyez, feltételez
 •   syllaba, -ae f. – szótag
 •   systhema, -matis n. – összerakás, rendezettség, szisztéma
 •   systhematicus 3 - szisztematikus
 •   temperamentum, -i n. – vér/mérséklet
 •   terminus, -i m. – meghatározás, szakkifejezés < határ
 •   tertius 3 – harmadik > tertio - harmadikként, harmadszor
 •   tertius 3 decimus 3 – tizenharmadik
 •   theorema, -matis n. – tantétel
 •   theoria, -ae f. elmélet, elmélkedés
 •   umbraculum, i n. – ernyő
 •   undecimus 3 – tizenegyedik
 •   unicus 3 - egyedi, páratlan
 •   usus, -us m. – használat, gyakorlat
 •   verbum, -i n. – szó, ige
 •   versatus 3 – gyakorlott, jártas
 •   versificatio, -tionis f. – verselés, versfaragás
 •   vigor, -oris m. – elevenség, erő
 •   virgula, ae f. - vessző(cske)
 •   virtus, -tutis f.– erény, vitézség, hősiesség