Gróf Teleki László tanácsadása a nevelésről - I. szakasz


facsimile

1 szakasz  
 
Educatio Physica
*
Testi nevelés
 
 
Egészségtelen testben az elmebéli tehetségek is vagy éppen nem dolgoz¬
hatnak, agy sokkal gyengébben amint kellene, azért azt tartom,
hogy ez mintegy basyssa
*
bázisa, alapzata
a nevelésnek. Egészségtelen testnek pedig
nemcsak azt nevezem, mikor valóságos nyavalya éri el az embert,
hanem azt is mikor az elevenség úgy nem conserváltatik,
*
nem őríztetik meg
hogy a tudo¬
mányoknak könnyű elfogadására alkalmatos legyen, ugyanis az
elsőt az Isten immediate
*
közvetlenül
adhatja, a másodikat az ember Isten
segedelme által maga tulajdon munkájával elősegélheti. Tegye
meg akárki is a próbát két gyermek között: az egyik legyen egy
maga frissességében és épségében conservált
*
megtartott
a másik egy elpu¬
hult, ellágyult gyermek, és merem állítani, hogy egyforma
nevelés és tanítás mellett is a profectusaik
*
előmeneteleik
oly proportióval
*
arányossággal

fognak egymáshoz lenni, ahogy a test vigorának quadratumai
vagynak,
*
a test erejének négyzetei vannak
melyet számmal is így tehetek ki: az egyik test vigorának
a quantitása
*
mennyisége
legyen 3, a másiknak 2. A profectusok
*
az előmenetelük, vagyis teljesítményeik
bizonyoson
nem olyan proportióval
*
arányosággal
lesznek, amint a 3 vagyon a 2-höz, ha¬
nem amint a 9 a 4-hez, valamint továbbá az egynek quadrá¬
tuma
*
négyzete
csak egy, a fractiónak
*
törtnek
pedig mindenkor kisebb, úgy a leg¬
kisebb grádusából
*
fokából
az elevenségnek soha sem lehet elemelkedni,
az elevenségnek pedig azon még kisebb grádusából
*
fokából
, amelyben egy
kis butaság vagyon elegyítve, az emelés által az ember
mindenkor lejjebb száll.  
 
Az elevenség fogyatkozásai közzé számlálom az olyan félszegsége¬
ket
*
fogyatékosságokat
, amelyek az embert alkalmatlanná teszik a tiszta ideáknak
*
fogalmaknak
 

facsimile
 
6.  
 
elfogadására. A félszegség
*
fogyatékosság
ezért először vagy olyan, amelyet a
gyermek magával hoz e világra, vagy olyan, amelyet azután
szerez, másodszor, amelyet azután szerez, az vagy olyan, amely¬
nek influxusa
*
befolyása
vagyon az elmebéli tehetségekre, vagy pedig
olyan, amely csak a testet díszteleníti. Az első félszegségnek
*
fogyatékosságnak
ne¬
méről az ember nem tehet, a második nem sokat árt, a harma¬
dik az, amely ártalmas, ugyancsak mind a két utolsót egy jó taní¬
tónak a maga tanítványaiban kerültetni kell, mert, ha nem egy¬
mértékben is, mégis mind a kettő árthat. Igaz ugyan, hogy¬
sokan azt állítják, hogy a görbehátúakban közönségesen az
elmebéli tehetségek nagyobb mértékben tanáltatnak, de ezt
valamint közönségesen nem lehet mondani, úgy ezen observátió
*
megfigyelés, észrevétel

mellett is akármely szüléknek nem kedves környülállás
*
körülmény, helyzet
, és ha
a feljebb említett tapasztalás igaznak látszik is némelykor lenni,
nem azért igaz, hogy görbehátúak, hanem azért, hogy látván, hogy
[szerkesztői feloldás]
a
testek szépségével nem sokra mehetnek, elméjeknek nagyobb
cultivátiót
*
kiműletést
adnak, melyet talán más, kedvesebb utakon is
el lehet érni.  
 
Erre nézve azért elkerülhetetlenül szükséges a jó tanítónak
arra különösön vigyázni, hogy a gyermekek keze alatt egész¬
ségtelenek, csonkák és bénák ne légyenek, mely tárgyra nézve
azért minden tanítónak e következendő punctumokat
*
pontokat
ajánl¬
hatom. 1 Hogy a gyermekek diaetájára
*
ételben való rendtartására
vigyázzon, ti. hogy
annyit egyenek, amennyi a testnek táplálására, és erejek¬
nek fenntartására kívántaték.  
 
2ik Minden megterheltséget, amely ételtől származik, el kell
kerülni, mert az nemcsak hogy akkor mindjárt néhány
órát elvesztet a gyermekkel aszerént a régi példabeszéd
szerént: Plenus venter non studet libenter
*
Tele has nem tanul szívesen
, hanem azután
is rossz következései által egynéhány hónapokig alkalmat¬
lanságot szerezhessen.  
 
3szor Az ételek nemére is kell vigyázni,  

facsimile
 
7.  
 
ez ugyan az aetashoz
*
életkorhoz
képest változik, mindazonáltal igaznak
marad az, hogy az igen kemény emésztő ételek mindenkor árthat¬
nak. Nem célom ezzel azt állítani, hogy az ember a gyermeket igen
gyenge ételekhez szoktassa, mert ez az egészséget nemhogy előse¬
géllené, sőt világoson árt nékie, hanem valamint mindenekben
a moderátiót
*
mértéktartást
ajánlhatom, úgy ebben is azt jovasolhatom, hogy¬
a kemény emésztő ételeket úgy adja az ember a gyermekeknek,
hogy azoknak megemésztésekhez ugyan hozzá szokjon a gyomra,
de erősen meg ne terhelődjék véllek.  
 
4rto
*
quarto, vagyis: negyedik
Az egészségnek fenntartására nincs bizonyosabb mód az
illendő kommotiónál mozgásnál, melyre nézve annak végben vitelére
a gyermekek körül mikor csak lehet felette szükségesnek tartom,
mert ez a testet erősíti, az elmét elveníti, de
5to
*
quinto, vagyis: ötödik
éppen úgy improbálom
*
helytelenítem
az erőltetett és erő felett való comm¬
*
mozgást

otiót
*
mozgást
, mert ez az ember testének erejét elfogyasztván, még vesze¬
delmes is lehet. Úgy  
 
6to
*
sexto, vagyis: hatodik
Szükséges a commotiónak
*
mozgásnak
idejét is megválasztani, mert va¬
lamint a mindjárt ebéd után való commotió ártalmas, úgy a
mindjárt ebéd előtt való is veszedelmes.  
 
7o
*
septimo, vagyis: hetedik
Ugyanebből következik az is, hogy a nagy commotiók
*
mozgások, itt esetleg: sportok
után vagy
enni, vagy innya veszedelmes, kivált ezek után hideg italok¬
kal élni némelykor halálos is lehet.  
 
8vo
*
octavo, vagyis: nyolcadik
Az egészségnek fenntartására igen megkívántatik a tiszta¬
ság is, mely, ha nem is egészen morális, de legalább semimorális
*
ha nem is teljesen, fele részben mégis csak erkölcsi erény

virtus
*
ha nem is teljesen, fele részben mégis csak erkölcsi erény
, erre nézve:  
 
9o
*
nono, vagyis: kilencedik
A gyakori főnek, kéznek, lábnak mosása igen szükséges
nem mondom én azt, hogy a sidók módjára a mosdásból
az ember vallás articulusát
*
kb. vallási előírást
csináljon, hanem hogy a gyerme¬
kek testének azon részét mindég tisztába tartsa. Ebből követ¬
kezik is  

facsimile
 
8.  
 
10mo
*
decimo, vagyis tizedik
Hogy igen hasznos a gyermekeknek nyárban való gyakori meg¬
feredése, sőt mikor ennek ideje eltelik is, és ha a gyermekek
kiállhatják, az egész testeknek
*
testüknek
hideg vízzel való megmoso¬
gattatása sokak körül méltán ajánltathatik, ez ugyan olyan
mód, amelyet közönségesen minden gyermekekre nézve aján¬
lani nemigen lehet, mert ebbe
[szerkesztői feloldás]
n
sok függ a gyermek szokásai¬
tól és természeti complexiójától
*
kb. testi adottságaitól
.  
 
11o
*
undecimo, vagyis: tizenegyedik
Elkerülhetetlen dolog erre nézve a szájnak és a fogaknak
szorgalmatos kimosása, mert ez egyfelől a fogakat conser¬
*
épségben tartja

válja
*
épségben tartja
, másfelől a szájat minden bűszhödéstől megtartja,
és végre a kisebb gyermekeket az aphta
*
kis, fehéres színű, fekélyes folt a száj nyálkahártyáján
nevű nyavalyá¬
tól, mely némelykor halált is húz maga után, megoltalmaz¬
za.  
 
12o
*
duodecimo, vagyis: tizenkettedik
A szemnek vízzel való kimosása kivált a tanuló gyerme¬
keknek igen hasznos.  
 
13o
*
tertio decimo, vagyis: tizenharmadik
A fejérnéműnek gyakori változtatása magába
[szerkesztői feloldás]
n
is ildo¬
*
vagyis: illemszabály

mosság regulája
*
vagyis: illemszabály
, de egyébként is szükségesképpen megkí¬
vántatik az egészség conservátiójára
*
fenntartására
.  
 
14to
*
quarto decimo vagyis: tizennegyedik
Közönségesen
*
általánosságban
semmit inkább nem ajánlhatok, mint, kivált
amíg a gyermekek kisebbek, mindennek renddel való té¬
telét, mert ha egyszer az ember a rendet kiszabta, könnyű
osztán folytatni, de könnyű réá is inspiciálni
*
felügyelni
.  
 
15to
*
quinto decimo vagyis tizenötödik
Igen helyesnek tartom azért, hogy a gyermekek a magok
idejekben lefeküdjenek és magok idejekben felkeljenek, de
kivált az alvásokban
*
alvásukban
szükséges arra vigyázni, hogy se
igen keveset, se igen sokat ne aludjanak, mert valamint az
első az erőt fogyasztja, úgy a másik az elmét tompít¬
ja.  
 
16to
*
sexto decimo, vagyis: tizenhatodik
Az ágyakra
*
ágyaikra
is a gyermekeknek erősen kell vigyázni, mert  

facsimile
 
9.  
 
az igen lágy ágy világosan ártalmas; de az ágy megvetésének
a módjától is sok függ, mert ha a fejével igen lefekszik a gyer¬
mek, a vér a fejét eljárja, ha igen fel, a szükséges circulátiót
*
keringést
akadá¬
lyoztatja. A takarójának sem kell igen melegnek lenni, mert ha
valahogy felfedi magát
*
kitakarózik
éjszaka, amint erre nem lehet minden¬
kor vigyázni, könnyen nyavalya lehet a következése, úgy:
17o
*
septimo decimo, vagyis: tizenhetedik
és utoljára A hidegnek és melegnek elszenvedésére is egyformán
kell szoktatni a gyermekeket, azért valamint egyfelől az egész
köntösének mindég moderált
*
mérsékelt
melegűnek kell lenni, úgy más¬
felől az aër
*
levegő
viszontagságainak szenvedésétől nem igen kell ol¬
talmazni. Lock
*
LOCKE, John (1632–1704) nagyhatású angol filozófus, orvos és politikus. Az empirista ismeretelméleti álláspont, másfelől pedig a nem demokratikus, ugyanakkor szigorúan korlátozott monarchikus kormányzás híve. Hosszabb ideig élt nevelőként (és orvosként) egy befolyásos angol arisztokrata házában, akinek támogatásával később jelentős állami hivatal(oka)t töltött be. Teleki László, a Tanácsadás írója itt Some Thoughts concerning Education (Néhány gondolat a nevelésről) című könyvére hivatkozik, amelyben egy baráti család gyermekeinek fizikai, erkölcsi és értelmi neveléséhez adott, tematikusan rendszerezett gyakorlatias tanácsait és elvi megfontolásait adta közre. A mű Európa szerte elismerést keltett és rendkívüli hatással lett a következő évszázad gazdag és új szellemű pedagógiai irodalmára, valamint nevelési gyakorlatára. Mint a Tanácsadás számos helyéből kitetszik, közvetve és közvetlenül Teleki Lászlóra is. Locke könyve (legalábbis egyes részletei) 1771-től már magyarul is olvashatóak voltak borosjenői gróf Székely Ádám fordításában.
ugyan a maga munkájába
[szerkesztői feloldás]
n
még sokkal több re¬
*
előírásokat

gulákat
*
előírásokat
ád a gyermekek testének megerősítésére, de ezek valamint
nagyobbára erőltetett módok, úgy, ha igen gyenge korokban vélek
el nem kezdik, későbbre megpróbálni veszedelem nélkül nem igen le¬
het. Ugyan csak ezekre nézve is jó a Lock munkáját figyelmetes¬
séggel megolvasni.  
 
Eddig csak arról szólottam, hogy kell ép testet megtartani,
mármost arról is szólok, hogy kelljen a félszegségeket
*
itt: maradandó sérüléseket
az ép testben
elkerülni; azért hát némely ez iránt való observátióimat
*
észrevételeimet
ezekbe
a punctumokba
*
pontokba
foglalom bé.  
 
1o Minden mód nélkül való ugrást, minden erő felett való ne¬
hézségnek felemelését szorgalmatoson el kell kerülni. Nem állatom
*
állítom

ugyan én ezzel azt, hogy az ember a lovaglást, fechtirozást
*
vívást
és vol¬
*
voltizsálást, vagyis lóháton végzett egyensúlygyakorlatokat

tierozást
*
voltizsálást, vagyis lóháton végzett egyensúlygyakorlatokat
a gyermekkel elkerültesse, mert ez a gyermeket erősíti,
hanem csak azt ajánlom, hogy ennek minden részei az aetashoz
*
az életkorhoz
és
a test complexiójához
*
testi adottságokhoz
alkalmaztatva legyenek.  
 
2do Mivel a gyermek gyakran esik, és az esésből sok rosszak kö¬
vetkezhetnek, azért a gyermeket az esésre kell tanítani, ti. arra
kell szoktatni, hogy mindjárt a kezét maga elejébe vesse, melynek
nagy korában is hasznát veszi.
3tio A gyermeknek mindazokat az eszközöket, amelyekkel még élni nem  

facsimile
 
10.  
 
tud, vagy amelyekkel még nem bír, és amelyek félszegséget
*
maradandó sérüléseket, fogyatékosságot
okoz¬
hatnának meg kell tiltani, úm. kisebb korában kést, ollót, villát,
nagyobb korában kapát, fejszét, csákánt, kardot, puskát sat. A két
utolsóra nézve azon kell igyekezni hogy tőle ne féljen, és azért vala¬
hányszor
[szerkesztői feloldás]
valaki
a kezébe adja, mindenkor nagy vigyázással kell adnia.  
 
4to Mivel a sántaság leggyakrabban a csizmának, és egyéb
lábbelinek szűk volta miatt szokott esni, azért szükségesnek
tartom, hogy azokra vigyázás legyen, nehogy azok szűkök
legyenek, mert ez magában is az egészséget conserválja
*
megtartja
, és
egyébként is sok veszedelemtől menti meg a gyermeket.  
 
5to Illő arra is vigyázni, hogy a gyermek se ebéd alatt, se az írás
mellett görbén nem üljön, egyéként is görbén nem tartsa magát,
mert e
[szerkesztői feloldás]
z
szokássá válván gyakran deformitást
*
torzulást
hoz elő a testben.  
 
6to A gyermeknevelőnek arra is igen kell vigyázni, hogy a
gyermekeket olyanokkal nem büntesse, melyekből félszegségek
*
maradandó sérülések

következhetnének. De ez magában is kegyetlenség lévén, jól
gondolkozó tanítónak nem kell emlegetni, melyet én is csak azért
teszek meg, hogy ez alá a rubrica alá
*
ebbe a rovatba
való.  
 
Még hátra volna ezen nevelésből az a környülállás
*
helyzet
is,
hogy mikor a gyermek beteg, mire kelljen vigyázni, de ezt a
betegségnek neme választja el, és a szokott diaetetica regulákon
*
helyes életmódra vonatkozó előírásokon

kívül a doctorok is igen megmondják; azért erre nézve annál
bizonyosabb regulát
*
előírást
nem adhatok, hanem hogy az ember
a gyermekkel minden tekintetre nézés nélkül a gyógyitó or¬
vostól adott regulákat ad amussym observáltassa
*
az orvosi utasításokat pontosan alkalmaztassa
.
Távol legyen tőlem, mintha én az én gyermekeim nevelőjétől
azt kívánnám, hogy ő mindezekre az apróságokra mindég
maga unszolja a gyermekeket, hanem azt talám méltán megkí¬
vánhatom, hogy ő arra vigyázzon, hogy a körülöttek való
szolgálat, amennyiben szolgálatot involvál
*
foglal magába
, véghezvitessék;
amennyibe
[szerkesztői feloldás]
n
pedig gyakori oktatást, azt el ne mulassza, mert az csak i¬
gaznak marad: mens sana in corpore sano
*
ép lélek, ép testben; ismert változatban: Ép testben ép lélek
.  

facsimile
 
11.  
 
Ezen nevelés részire azért e következendőket ajánlom Szabó Uramnak.
1o Hogy valamely universitásba diaeteticát
*
helyes életmód tudományát
hallgasson, mégpedig nem¬
csak a gyermekekét, hanem a megnőtt emberekét, s kivált a suhon¬
cár ifjacskákét, mert úgyis, ha a fiaimat végig akarja nevelni, nem¬
csak mint gyermekekre, hanem mint ifjakra is fog inspiciálni
*
felügyelni
. Azon¬
ba
[szerkesztői feloldás]
n
pedig mikor majd a hajlandóságok bennek megelevenednek, ezen
regulák
*
rendszabályok
mellett, a moralitásra
*
erkölcsösségre
való tekinteten kívül, melyről a¬
lább szólok, sok diaeteticai observálni való regulák
*
helyes életmódbeli, betartandó rendszabályok
fognak lenni,
amelyeket azon tudományba bővön elé szoktak adni, és amelyek¬
ről még itten önként hallgatok.  
 
2do Pro experimentia
*
tapasztalatért
jó lesz olyan tudós paedagogusokkal, akik
nem csak a
[szerkesztői feloldás]
d
theorea, hanem in praxi is
*
nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is
a világ előtt azoknak
találtattak, megesmérkedni, és módjokat
*
kb. eljárásaikat, vagyis pedagógiai gyakorlatukat
megvizsgálván, a
mit abban jónak tanál, magának feljegyezni, szóval az
esmeretségnek úgy hasznát venni, hogy vélekedéseket
*
véleményüket, gondolataikat
is ve¬
hesse. Ilyen érdemes embernek tartom Feder urat
*
FEDER, Johann Georg Heinrich (1740–1821) a német populárfilozófia jelentős alakjainak egyike, pályáját nevelőként és tanárként kezdte, ismertségét népszerű pedagógiai munkája, a Rousseau Emiljére reflektáló, Der Neue Emil (Az új Emil) alapozta meg. 1768-ban meghívást kapott a göttingeni Georgia Augusta egyetemre, ahol csakhamar a legnépszerűbb bölcsészprofesszorok egyike lett. Filozófia tankönyvei nemcsak hazai földön juttatták tekintélyhez, hanem az osztrák birodalomban is. Mindemellett széles körű tudománynépszerűsítő munkát végzett, sok száz recenziót, „korszerű” tudományos témákat taglaló cikket írt. 1798-ben elhagyta Göttingent s állami szolgálatba lépett. Először a nemesi ifjak számára alapított hannoveri királyi nevelőintézet (Pageninstitut) igazgatói székét foglalta el, majd 1802-ben ugyanitt udvari könyvtárossá is kinevezték.
, de gondolom
fennlétibe
[szerkesztői feloldás]
n
*
külföldön létébén
többekre is fog akadni.  
 
3tio Vagynak még híres közönséges nevelő házak is Németor¬
szágban, úm. Gotában, Vájmárban, Stutgárdban
*
Gotha, Weimar, Suttgart
, ilyen a
Bazedoé
*
BASEDOW, Johann Bernhard (1723–1790) a német filantrópista pedagógiai mozgalom elindítója és kiemelkedő alakja. Több éves tanári és nevelői múltat tudva maga mögött nyitotta meg saját, bentlakásos nevelőintézetét, az európai hírre emelkedett dessaui Philantropinumot, amely mintegy prototípusa lett a filantróp pedagógiai intézményeknek. Basedow (és követői) szerint a helyes nevelés a megoldás az emberiség problémáira, s minthogy az emberi természet eleve jó, a nevelőnek a társadalom hasznára ennek kiteljesítésére kell törekednie.
is, jó lesz azért, ha valamelyiknek ezek közül megnézé¬
se alkalmatosságával annak elrendelésének physicumát
*
talán: fizikai körülményeit

is megvizsgálja és kitanulja, mert ámbár ezeknek nagy részi¬
nek gyermekeim nevelésében hasznát nem lehet venni, mind¬
azonáltal tanálkozhatik olyan környülállás, melynek
gyermekeimre való alkalmaztatása által nékiek sokat
használhat.