Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1899-12)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Nekem most a te leveledre
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
írt, említett levelét nem ismerjük.
válaszolni nehéz föladat, s ugy válaszolni, hogy az kedvedre legyen, lehetetlen.  
  Mi az ördögöt mondjak? – Azt, hogy igenis hagyd ott a helyedet azonnal, s vegyél lakást kosztot stb másutt? Semmi se volna könnyebb mint ilyen tanácsot kimondani – de ha nincs pénz reá! Azt magad nagyon jól tudhatod. Próbálgatom most is, hogy valami helyet kerítsek
Pesten
Budapest
számodra, s ha akadna, akár a IIik félévre oda mehetsz. De az is még febr.-ban lesz illetőleg lenne.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
az Iparművészeti Múzeum könyvtárosának,
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
a figyelmébe ajánlotta a népművészet iránt már ekkor érdeklődést mutató
unokaöccsét
Móricz Zsigmond
, amint ez
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Czakó Elemérnek
Czakó Elemér
szóló leveléből kiderül.
Móricz
Móricz Zsigmond
1900 februárjában már
Budapesten
Budapest
tartózkodott,
Móricz István
Móricz István
február 23-án kelt
Budapestre
Budapest
címzett levelében faggatja bátyját életpályája alakulásáról.
Móricz
Móricz Zsigmond
végül a Debreceni Jogi Akadémián folytatta tanulmányait az 1899–1900. tanév második félévében. Forrás: Móricz Zsigmond, Leckekönyve a debreceni főiskola jogtudományi karán, 1900. február 12., analekta, PIM kézirattár, PIM M. 100/5268.
Annak a körülménynek, hogy a fiu vagy más egyebek teljességgel nem tetszenek neked el kell törpülnie azzal a másikkal szemben, hogy tanulnod kell minden áron, s egyelőre az a minden ár
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
ezeknek a kellemetlen dolgoknak az elszenvedése.  
  A mi a te erős akaratodat illetné, én azt hiszem, hogy eddig az ama bizonyos strigiák közül való, a melyekről nulla qu
a
[beszúrás]
estio fiat.
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
itt a dekrétumaiban található híressé vált sort parafrazeálja: "De strigis vero quae non sunt, nulla quaestio fiat", azaz: "a lidércekről, akik igazából nincsenek, ne essen szó". Ennek megfelelően a mondat értelme: "az erős akaratodról, amely nincs, ne beszéljünk".
Van makacsságod, a melyet a gyermekkorból a férfiuiba átvínni már gyöngeség. Nem tudom
Szitnyai
Szitnyai Elek
*
Szitnyai Elek
Szitnyai Elek
(1854–1923) tanár, filozófus, pedagógiai és pszihológiai munkák szerzője. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:788.
szól-é erről a
z esetleg
[beszúrás]
[törölt]
« ke »
á
[javítás]
llandó vonásáról az egyéniségnek de ha nem, annyit megtehetek, hogy jelzem,
hogy
[egyéni rövidítés] Pallagi Gyula
ez körülbelől ugyanabban a viszonyban van a szívós vagy mondjuk erős akarathoz, mint ama bizonyos quanta species a homo sapienshez – a róka adta magyarázat szerint.
*
Phaedrus
Phaedrus
a Róka a tragikus maszkhoz című állatmeséjében a róka a maszkot szemlélve így szól: "O quanta Species sed cerebrum non habet!", a. m. "Mennyi szépség, csak nincs esze!". Terényi István fordításában: „Sokat mutat, de agyvelője nincs.” Phaedrus, Mesék (Budapest: Európa Kiadó, 1961), 12. A mondat értelme tehát: a makacsságod úgy aránylik az erős akarathoz, mint az esztelen szépség a gondolkodó emberhez.
 
  Én nem vádollak a mostani esetre vonatkozólag. Ellenkezően. Ugy hogy ezt a kis analysist merő psychologikus kedvtelésből csatoltam ide. Vagy ha nem pusztán abból is, ha azért is mert idején valónak láttam megjegyezni, akkor sem a megállapodásod ellen való gáncsul. Mindazáltal ez a megállapodás sincs inyemre. Quid facturus, Quem patronus ragaturus etc.
*
Valószínüleg
Giuseppe Verdi
Verdi, Giuseppe
Requiem-jének parafrázisa: "Quid sum miser tunc dicturus Quem patronus rogaturus" azaz "Én szegény ott mit beszéljek, Pártfogómul kit reméljek" Lásd:Verdi,Giuseppe, Messa da Requiem, Milano, 1874. máj. 22. A mondat értelme tehát: "Mit tegyek, Pártfogómul kit reméljek".
 
  Én ugyan képzelek egy kiutat de az a kiut, attól tartok, valóban csupán képzeleti nevet érdemel. S
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
magadon zárul el. Azt hogy megmondanád
Boroséknak
Boros Mariska
,
hogy
[egyéni rövidítés] Pallagi Gyula
a fiunak elmeneteledre nézve tett megjegyzésed nem volt a nagy nyilvánosságnak szánva, s csupán a hazug megjegyzése vala. Te sem épitesz reá, ők se építsenek. Az pedig
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
nem psychologus felfogás,
hogy
[egyéni rövidítés] Pallagi Gyula
a fiut kezded nem szenvedhetni, mivel mennél abnormisabb valamely példány, a buvár előtt annál érdekesebbnek kell annak lenni. Sőt,
[beszúrás]
ha a fiu csakugyan oly sokféle hibáju, – bizonyosan nem végeznél hálátlan feladatot még a paed. psychologiára
*
Pedagógiai pszichológiára (latin).
nézve sem, ha folytonos megfigyelés alapján bizonyos psychikai kórtörténetet írnál róla. Átnézve, s kidolgozva bizonyosan érdekes anyaga lenne egy psychologiai dolgozatnak, a melyet én szívesen készítenék róla. – Mindenáron arra igyekezz már, hogy várj be engem, 13-án d. u. ott leszek.
Nekünk semmi bajunk.
[beszúrás]
 
  Csókol
szerető bátyád
[beszúrás]
Gyula
Pallagi Gyula
[aláírás] Pallagi Gyula
 
 
 
Móricz Zsigmond utólagos rájegyzése a levélen:  
  1899. decz