Móricz Zsigmond – Balázs József (1899-08-28 után)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Balázs Ur
Balázs József
!  
  Ma d. e. a postás, hiszen ismeri, Barthos ur, egy levelet hozott
,
[beszúrás]
[törölt]
« nekem »
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 28-i levelére.
melynek boritékán a kedves
Balázs ur
Balázs József
gyönyörü, – "érettségizett" s jól érettségizett "emberhez" igen illő betüi pompáztak.
*
Balázs József
Balázs József
egy évvel
Móricz
Móricz Zsigmond
előtt, 1898-ban érettségizett
Kisujszálláson
Kisújszállás
. A korban négyfokú osztályozás volt érvényben: a diákok jelesen érett, jól érett, egyszerűen érett és javító vizsgára utasított minősítéseket kaphattak. A kisújszállási gimnázium értesítőjében nincs információ a tanulók érettségi eredményéről, csak év végi osztályzataikról.
Balázs József
Balázs József
nevénél sok elégséges szerepel, így a "jól érettségizett" megjegyzés a jónál gyengébb érdemjegyre is utalhat. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 104.
Barthos urat csak azért kevertem bele ebbe a "
horatiusi
Horatius Flaccus, Quintus
, – pardon Horatiusi (a k.
B. ur
Balázs József
. helyesirása szerint) irásmodorral fogalmazott mondatba, mert feltünt, hogy most nem mosolygok olyan sokat jelentően, gunyosan, mint a minapi,
[törölt]
« mikor »
levelezőlapkor,
[javítás]
melyben értesite,
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
"az ajánlatot nem fogadhatja el."
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 25-i levelére.
 
  De hagyjuk
B. urat
Balázs József
. A levéllel ugy jártam, mint Sir Patrick Spens, ki "az első sort
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
olvasá nagyot nagyot kaczag",
*
Utalás a Sir Patrick Spens című skót balladára,
Arany János
Arany János
fordításában. Lásd: Arany János, "Sir Patrick Spens", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 1:187–190, 188.
mert abban azt mondja,
k. B. ur
[beszúrás]
Balázs József
hogy egy valamely levélben
*
Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
Balázs Józsefnek
Balázs József
írt 1899. aug. 26-i levelére.
van: "üres tartalom, nagy philosophálás s tanitgatás",
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 28-i levelére.
– tehát nem lehet benne egyebet lelni
Horatiusi
Horatius Flaccus, Quintus
gunynál. Érdekes.  
  Külömben ugyan k.
B. ur
Balázs József
, ha
nem
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
lenne nagyon indiscrét a kérdés, ki volt az a rosszul informált "más", – a ki műértő szemmel,
[törölt]
« s
[...]
[hiányzó szövegrész]
Kiterjedés:
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
me »
bírálta meg szerény, csekély igényü levelemet
*
Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
Balázs Józsefnek
Balázs József
írt 1899. aug. 26-i levelére.
s azt a nagy jogi ismereteken alapuló itéletet kimondotta.  
  Ugy kell lenni, hogy ez az ur volt
vagy talán inkább azok az urak
[beszúrás]
a ki
k
[beszúrás]
sugalmazt
ák
[beszúrás]
jelen becses sorait, – legalább szinte képtelenség olyan felfordulást,
minden
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
Pálfordulásnál nagyobbat elképzelni mint a miket k.
B. ur
Balázs József
két egymás után következő levele mutat.  
  Csakugyan sajnálom, hogy eszembe
nem
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
jutott abba a levélbe rakni "vaskosabb ideát",
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
hisz ugy látszik k.
B. ur
Balázs József
is "sóderral issza a theát". A mi pedig azt illeti, hogy k.
B. ur
Balázs József
inkább követi azt , – ha nem csalódom azt a kettőt a kik közül az egyik "ardet", másik "jugulat", s a kiket legalább is szeli
[törölt]
« g »
d
[javítás]
gunnyal lehet
csak
[beszúrás]
"gunyolódóknak" nevezni, – alig hiszem hogy meg nem aprehendálna
*
Haragudna (latin).
akármelyik is, ha az ő stílusán irottnak mondaná valaki a k.
B. ur
Balázs József
levelét,
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
bizony az a pár erős, vagy talán inkább silány
ul
[beszúrás]
durva,
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
alaptalan kifejezés akár arderet, akár jugularat.
*
Balázs József
Balázs József
megelőző levelében,
Hugh Blair
Blair, Hugh
Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi nyomán,
Móricz
Móricz Zsigmond
gunyoros stílusát
horatiusinak
Horatius Flaccus, Quintus
nevezi, míg saját, indulatosabbnak és őszintébbnek vélt válaszát
Juvenalis
Juvenalis, Decimus Junius
és
Persius
Persius Flaccus, Aulus
műveivel rokonítja.
Blair
Blair, Hugh
, amikor könyvében a nagy római szatíraírók stílusát veti össze, Joseph Justus Scaliger háromszavas jellemzését idézi
Juvenalisról
Juvenalis, Decimus Junius
: "ardet, instat, jugulat", a. m. tüzes, buzgó, megsemmisítő. Lásd: Blair Hugo' [Hugh Blair], Rhetorikai és Aesthetikai leczkéi, ford. Kis János, 2 köt. (Buda: Egyetemi nyomda, 1838), 2:215.
Móricz
Móricz Zsigmond
a könyvnek ezt a részét citálva utasítja el
Balázs József
Balázs József
önjellemzését, és titulálja levelének stílusát méltatlannak a római szerzőkéhez.
 
  Lássa k.
B. ur
Balázs József
, mibe bele nem ugratják a meggondolatlan és még nem eléggé jogász
fiatalurt
[bizonytalan olvasat]
a nagyon is jogászok, mikor ilyen mondatot leiratnak vele: "lopni, csakis egyáltalában szüleimet nem szoktam"
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 28-i levelére.
ugyan kérem, hisz ebből tökéletesen az következik, hogy mást
mindenkit
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
szokott, a mit pedig nagy erénynek csak nem titulál? És látja kérem miután csak részben birja ezt az erényt, a nem lopás erényét, akár még tanácsot is elfogadhat olyantól, a ki még kis részben, gondolateltulajdonitásban sem gyakorolja ennek az ellenkezőjét. Kissé talán kár kikérnie magának a tanitást,
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
alighanem szüksége van rá,
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
hiszen még azt sem tudja, hogy nem csak az önképzőkörbe beadott dolgozatokat
[törölt]
« szokás »
szabad
[javítás]
megbirálni
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
, és
mert
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
hiszen maga bevallja, midőn nekem tanácsot ad, hogy más, szellemesebb
emberrel
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
szokta
megiratni
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
leveleit.  
  Én azt tartom, hogy
mindenkitől
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
lehet tanulni, s bátor vagyok erre az élettapasztalatra felhivni a figyelmét, no meg arra is, hogy ne engedje magát kaczagás tárgyává tenni, azok előtt a szellemes urak előtt, kik levelét
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
a válasz kedveért meglehetősen hanyagul fogalmazták.