Móricz Zsigmond – Balázs József (1899-08-26)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Balázs Ur
Balázs József
!  
  Levelét vettem
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 25-i levelére.
s az valami csodálatosan
meghatott
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
. – Jövőre, sőt azontul is Psychologiával akarva foglalkozni,
*
Bár
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1899 szeptemberében a debreceni teológiai akadémiára iratkozott be, tudományos érdeklődése kiterjedt a filozófiára és a pszichológiára is. Filozófiai irányultságát a Reflexiók. Schopenhauer olvasása közben című tárcája bizonyítja, mely a Debreczeni Ellenőr[PIM] 1899. december 30.-i számában jelent meg. Lásd: P. Kiss Pál [Móricz Zsigmond], "Reflexiók: Schopenhauer olvasása közben", Debreczeni Ellenőr, 1899. dec. 30., 1–3. Pszichológiai érdeklődésének lenyomata pedig a
Wilhelm Wundt
Wundt, Wilhelm
Bevezetés a pszichológiába című műve első fejezetéből készített fordítása, melyet szintén a Debreczeni Ellenőr közölt 1900. február 24-én. Lásd: Wilhelm Wundt, "A lélektan feladata", ford. Móricz Zsigmond, Debreczeni Ellenőr, 1900. febr. 24., 1–2. Mindkét munkát ismerteti Vargha Kálmán Móricz Zsigmond és az irodalom című munkájában: Vargha Kálmán, Móricz Zsigmond és az irodalom, Irodalomtörténeti könyvtár 8 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962), 99–100.
rám nézve igazán nagybecsü e két levele,
*
Balázs József
Balázs József
első levelét 1888. augusztus 21-én
Pallagi Erzsébetnek
Pallagi Erzsébet
címezte, melyben szállást és ellátást kért. Forrás: Balázs József Pallagi Erzsébetnek, 1899. aug. 21., kézirat, magántulajdon.
Balázs József
Balázs József
második levelében elutasította a felkínált lehetőséget.
mert belőlök
megláttam
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
,
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
csábitja el a legjámborabb lelkeket is az a kötnivaló
ügyvéd
Németh László
.
*
Talán
Németh László
ügyvédről van szó, aki 1890-ig a Sárospataki gimnázium jog- és jószágigazgatója volt.
Balázs József
Balázs József
második levelében említi, hogy korábbi szállásadónőjének,
Németh Lászlónénak
Németh Lászlóné
az ajánlatát fogadta el.
 
  Első
level
[szerkesztői feloldás] levele
u. i. jámbor stillal ügyvédi furfangot, a második ügyvédi tollal jámbor szándékot takar.
*
Utalás
Balázs József
Balázs József
Móricznak
Móricz Zsigmond
írt 1899. aug. 25-i levelére.
Az ügyvéd is tudta először is,
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
ennek a jámbornak van egy kedves háziasszonya már, de ugy okoskodott,
hogy
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
hátha egy
még
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
kedvesebb akad a tárcájának. Mikor aztán csalódott, engedte felülkerekedni azt a részét, a mely
még
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
nincs
megmételyezve
[egyéni rövidítés] Móricz Zsigmond
a "jog"-tól, – s annak rögtön eszébe jutottak holmi erkölcsi kötelességek az erkölcsi szép! (Szép az t. i. a mi érdeknélkül tetszik.) A kettő aztán bizonyára messzeterjedő tapasztalaton és mélyrevágó erkölcsi elveken alapuló gondolatmenetüknek adtak kifejezést, végső aphorismájában, a mi az én szavaimmal elmondva ilyen furcsán hangzanék: Magával nem is volna érdemes küszködnünk.  
  Csak a kettőt t. i. a jámborságot és az ügyvédi szellemet szerencsésebben próbálja összekeverni s ne féljen…  
  Egyébiránt, maradok  
  igazi köszönettel  
 
Spatak
Sárospatak
. 99. aug. 26.  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
[aláírás] Móricz Zsigmond
 
  Kívül:  
  Tekintetes  
 
Balázs József
Balázs József
 
  joghallgató urnak  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
.  
  (Jász N. K. Szolnok.)