Pallagi Gyula – Móricz Zsigmond (1901-05-18)

 

Levél


facsimile
facsimile
facsimile
facsimile
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Jelen levelem sürgős. –
Rázsó Gézától
Rázsó Géza
üzentem én neked valamit, a mit bővebben megfontolván a dolgot, nem helyeslek. A vonatkozót. – Az ez ügyben való látogatást elhalaszthatod, s ha netán elmennél is hozzájuk, elég lesz annyit kérdezned tőlük, otthon lesznek-é az ünnepen? – Ha megyünk
Julikámmal
Szilágyi Julianna
, a Pannoniába szállunk. Majd megírom természetesen. –  
  De nem is valószínű hogy menjek; nincs pénz. (A
főigazgató
Géresi Kálmán
holnap jön iskolát vizitálni).
*
Géresi Kálmán
Géresi Kálmán
(1841–1921) jogakadémiai tanár, történész 1896-tól lett debreceni tankerületi főigazgató, az ő hatáskörébe tartozott a Kisújszállási Főgimnázium ellenőrzése. Az 1883. évi XXX. törvénycikk 42–45. §-sa értelmében az országot a középiskolák tekintetében tizenkét tankerületre osztották fel, melyek élén egy-egy tankerületi főigazgató állt. A – vallás- és közoktatásügyi miniszter fölterjesztésére az uralkodó által kinevezett – tankerületi főigazgató feladata volt a törvények és rendeletek betartatása, a teljes és nyilvános középiskolákban az érettségi vizsgák vezetése, valamint jelentést tenni a tanintézetek állapotáról a vallás- és közoktatásügyi miniszternek. Forrás: "Iskola", Protestáns egyházi és iskolai lapok 44 (1901): 655–656, 655.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:587.; "1883. évi XXX. törvénycikk a középiskolákról és azok tanárainak képesitéséről", in Ezer év törvényei, hozzáférés: 2018.09.10,.
 
  Csiaberellónak utolsó strófái közönséges alexandrinusok. A vers nem közönséges, a mi azt hiszem megérdemli a csiszolást, s a nyelvén való köszörülgetést más helyen is. – Az utolsó strófa sem ér fel az elsővel, nem méltó hozzá; – a kifejezései nem oly erősek vagy színesek. Egyébütt is van egy-két nyelvi gyöngesége. A "napszurás"t is jó volna valami jó kifejezéssel helyettesiteni: lapos.
*
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
versének szövegét nem ismerjük. A Vasárnapi Ujság[PIM] 1901. június 9-i számának Szerkesztői üzenetek rovatában a "Csiaberelló" címmel (vagy jeligére) közzétett kritika minden bizonnyal
Móricz
Móricz Zsigmond
beküldött versére vonatkozik: "Csiaberelló. Nagyon nehéz formát választott, nem is bir vele. E mellett a költői alakításra nem alkalmatlan tárgy nagyon is hosszadalmasan van elmondva." "Szerkesztői üzenetek", Vasárnapi Ujság, 1901. jún. 9., 378.
 
 
Gyulai
Gyulai Pál
máig sem írt. Én ma írok neki, kűldvén a regényből egy közlésre valót.
*
Feltehetően
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
egy regényfordításáról, vagy esetleg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
egy korai művéről lehet szó, melyet
Pallagi
Pallagi Gyula
a
Gyulai Pál
Gyulai Pál
szerkesztette Budapesti Szemlében akart elhelyezni. Nem tudjuk, milyen regényről van szó, viszont a Budapesti Szemle 1901-es évfolyamában és utána nem jelent meg
Pallagi Gyulától
Pallagi Gyula
, vagy az ő fordításában regényrészlet,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
pedig nem publikált a lapban. Vö.: Galambos Ferenc, szerk., A Budapesti Szemle írói és írásai: 1840, 1857–1864, 1865–1869, 1873–1944, 2 köt. (Budapest: 1978–1979), 1:178.
 
  Szegény kis
Laczika
Pallagi László, ifj.
*
Ifj.
Pallagi László
Pallagi László, ifj.
(1893–1958)
Pallagi László
Pallagi László
első gyermeke,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
unokaöccse. Forrás:Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10, .
aligha meg marad, oly irtózatosan beteg. Scárlátban
*
Baktérium okozta fertőző betegség.
volt, s most visszaesett. Folyton élet és halál között lebeg. Beteg
Gyula
Pallagi Gyula
*
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
(1894–1917)
Pallagi László
Pallagi László
második gyermeke,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
unokaöccse. Gyászjelentése szerint az olasz fronton esett el 1917. október 9-én, 23 évesen. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10,; Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10, .
is szintén scárlátban; beteg
Palika
Pallagi Pál
*
Pallagi Pál
Pallagi Pál
(1900–?)
Pallagi László
Pallagi László
harmadik gyermeke,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
unokaöccse. Forrás: Pallagi Lászlóné Z. Kiss Emma gyászjelentése, OSZK kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.09.10, .; Pallagi László gyászjelentése, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára, hozzáférés: 2018.09.10, .
is, de más a baja, ugy véli az orvos. –
Lacziéknak
Pallagi László és LOK:00741
sem éjjelük, sem nappaluk.  
 
Pista
Móricz István
gyönge vizsgát tett bizony nagyon. Elégséges mégis
épen
[szerkesztői feloldás] éppen
lett mindenből, tehát önkéntesi joga megvan vagy jegyzőnek mehet; de érettségit ő jövőre is bajosan tud tenni; most neki se ment.
*
Móricz István
Móricz István
az 1900–1901. tanévben a kisújszállási gimnázium magántanulója volt, kivétel nélkül elégséges osztályzatokat szerzett. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 115.
Miklós
Móricz Miklós
jól tanul. Isten veled; nekünk semmi bajunk, csókolunk  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
[aláírás] Pallagi Gyula
 
  1901. máj. 18.