Előszó

  Móricz Zsigmond 1892 és 1913 között keletkezett levelezésének digitális kritikai kiadása (1.0 verzió) az NKFIH (K-116201) alapkutatási támogatásával készült. A verziókövetés a 2019-es projektzárás és a levelezés első publikációja után, 2020-ban kezdődött meg a Petőfi Irodalmi Múzeum és az DBK ITI együttműködési szerződése alapján, amely tovább folytatódott a PIM Digitális Bölcsészeti Központjának támogatásával. A digitális közzétételtől korántsem szokatlanul ez a munka ma is tart az OSZK DBK supportjával. A kiadás előszava ennek a folyamatban lévő, folytatásos kiadástörténetnek (editio continua) időrétegeire tekinthet vissza. A digitális kritikai kiadás készítése során a kutatócsoportnak ugyanis számot kellett vetnie azzal a ténnyel, hogy a kiadás olyan technikai médiumok által meghatározott, amelyek alakulóban vannak, illetve általában véve is elmondható, hogy az elektronikus médiumban zajló gyors változások szükségképpen járnak a technológiák felülvizsgálatával.
*
Vö. „A technikai lehetőségek gyors és ugrásszerű bővülése változtatásokat tehet szükségessé az elektronikus kiadások alapelveinek terén, szükséges tehát ezek rendszeres felülvizsgálata.” Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához. Irodalomtörténet, 2004. 3. sz. 330. hozzáférés: 2022.11.29.,
Továbbá, hogya munka elvégzését befolyásoló feltételek projektszerűen biztosítottak.
*
Vö. Mind a magyar, mind a klasszika filológiában a digitális kritikai kiadások elkészítését jelentősen hátráltatja, hogy azok technológiai és tartalmi szempontból egyaránt folyamatos karbantartást igényelnek, és ez stabil és legalább részben az adott feladathoz rendelt személyi feltételeket kívánna meg, ezek azonban a kutatóhelyeken manapság csak elvétve állnak fönn.” Bartók István, Golden Dániel, Horváth Iván, Káldos János és Mayer Gyula, „Digitalizálás” Magyar Tudomány 167, 7. sz., (2006): 831–836.
A levelezéskiadás projektje ebben a változó környezetben teoretizálja önmagát
*
Vö. Általában is igaz, hogy a „kiadás koncepciója, textológiai és technikai megoldásai hosszú idő alatt formálódtak ki, s ez a folyamat – elektronikus médiumról lévén szó – természetesen most sem tekinthető lezártnak.” Debreczeni Attila, „Az elektronikus kiadás színe és visszája”, in: A humán tudományok és a gépi intelligencia, szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor (Budapest: Gondolat Kiadó, 2018)
, abban a tudatban, hogy a kiterjedt vonatkozó szakirodalom szerint a digital scholarly edition fogalmának és kiadástípusának nincs még „konszenzusra jutott teóriája”. Vannak viszont ajánlásai, minimumkövetelményei és alapelvei az MTA Textológiai Bizottsága részéről, melyek elsősorban a tudományosság kritériumaira vonatkoznak, kevésbé a digitális technológiára és digitális bölcsészeti megoldásokra.
*
Kecskeméti Gábor, „Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához”, Irodalomtörténet 3. sz., (2004): 328–330.
A digitális kritikai kiadás új 2.0 verziója minden szempontból illeszkedik a nemzetközi TEI XML ajánlásokhoz (Encoding Correspondence). Elkészült „A Móricz Zsigmond-levelezés digitális kritikai kiadásának egységesített jelölési útmutatóját” mint jógyakorlati segédlet, amelyet online elérhetővé tettünk.
*
A Móricz Zsigmond levelezés digitális kritikai kiadásának jelölési útmutatója, hozzáférés: 2022.11.29.,
 
  A digitális szövegkiadás sokszor hangoztatott előnye rugalmassága, ennélfogva változásban lévő, vagyis javítható létmódja.
*
Mihály Eszter, „A digitális szövegkiadások nehézségei és lehetőségei a közgyűjteményekben”, in: Online térben az online térért, szerk. Tick József, Kokas Károly és Holl András, ( Budapest: Hungarnet Egyesület, 2021), 91–110. Vö.
A Móricz-levelezéskiadás tapasztalata annyi megoldásra váró problémát hozott a felszínre, hogy az önjavító folyamatok is elindulhattak. Móricz Zsigmond 1892 és 1913 között keletkezett levelezése is nagyobb volumenű textológiai-filológiai adatgazdagításon esett át. Az eredmények közé sorolható, hogy 2021-ben közel száz új levélpublikációval bővült a korpusz a 2019-es közzétételhez képest.  
  Az xml alapú szövegfeldolgozás, a jelölőnyelv egységesítési eljáráson esett át. A digitális szövegfeldolgozást interpretációk kísérik: az annotációk és a személyneveket, műcímeket és intézményneveket tartalmazó Entitástár a kutatás eredményei. A magyarázó szövegek a keletkező tartalmat összekapcsolják a „szabványossal”, miközben belső utalásokkal és szűrési opciókkal magának a levelezésnek a kommunikációs folyamatszerűségét is szemléltetik. Az új megjelenítő felület struktúrájában, lekérdező rendszerében megújult.
*
A digitális kritikai kiadás informatikai és humáninformatikai hátterét, valamint első megjelenítési formáját a PIM-ben 2014-ben létrehozott DigiPhil alakította ki. 2021 márciusától a DigiPhil felületén megszűnt a szolgáltatás. 2020-ban a PIM-ben újonnan létrejött Digitális Bölcsészeti Központjában folytatódott a Móricz-kutatócsoport munkája, a PIM-DBK fejlesztette tovább a levelezés digitális kritikai kiadását és készített a tartalomszolgáltatáshoz megfelelő felület a Digitális Bölcsészeti Platformot (
A digitális bölcsészet és a digitális filológia szakirodalmi kifejezései körül folyó tudományos párbeszéd jól mutatja, hogy a jövőben is számot kell vetni a módszerek és technológiák folytonos alakulásával, illetve kapcsolódó hiányterületeivel.
*
A technikai lehetőségek gyors és ugrásszerű bővülése változtatásokat tehet szükségessé az elektronikus kiadások alapelveinek terén, szükséges tehát ezek rendszeres felülvizsgálata” Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához (“a kultúratudományos fordulatot végrehajtó bölcsészet- és filológiai tudományok nem egyszerűen azzal vetnek számot, hogy a kultúra technikai médiumok által meghatározott”, hanem azzal is, hogy e technológiák és módszerek még alakulóban vannak) „Előszó. A filológia mint kulturális gyakorlat”, in: Metafilológia I., szerk. Déri Balázs, Kelemen Pál, Krupp József és Tamás Ábel (Budapest: Ráció Kiadó, 2012): 9–44., 9.
Elsősorban az átjárhatóság és hálózatosság ellenében ható hiányzó adatbázis-környezetre gondolok, a számítógépes filológia jellemző adatközpontúsága, strukturálhatósága ugyanis lehetővé teszi a további adatkapcsolatok megteremtését könyvtári-múzeumi és más rendszerekhez.  
  A Móricz-kutatócsoport a PIM-DBK-ban együttműködött a humáninformatika, az adatbázis- és névtérfejlesztés, a szöveglabor, a számítógépes nyelvészet kutatóival, belevágott abba is, hogy megkezdje egyes elemeinek alkalmazását a levelezés,
*
Cséve Anna, Kalcsó Gyula és Mihály Eszter, „Stylometric analysis of the correspondence of Zsigmond Móricz”, Acta Universitatis de Carolo Eszterhazy Nominatae 47, (2021): 137–147.
sőt a Móricz-életmű vizsgálatára.
*
Makkai T. Csilla, Varga Emese, Vétek Bence, „Egy életmű metszete. Stilometriai vizsgálat Móricz Zsigmond regényein”, Szépirodalmi Figyelő, 1. sz. (2022): 71–85.
A humáninformatikáról Mohay Anikó, a bibliográfiai és metaadat-szabványokról Kasza Zsófia beszél. A DBK bemutatkozik a PIM-ben.
*
Lásd: ;
A Móricz-Műhely munkája ebben az időszakban minőségi ugrást mutat, vizuális és az adatközpontú szemléletet, komplex gondolkodást tükröz. Eredményeinket tanulmányokban, előadásokban osztottuk meg, mit is jelenthet a digitális technológia a Móricz-kutatás számára.
*
Cséve Anna, „A nagy fundus, avagy hogyan lesz a művészet Móricz Zsigmond számára a társadalmi felemelkedés eszközévé”, Studia Litteraria, 3–4. sz. (2021): 266–279.; Cséve Anna, „Archívum és terep, írás és élet. Realizmusproblémák Móricz Zsigmond prózapoétikájában”, Helikon, 2. sz., (2021): 303–320.; Cséve Anna, „Móricz Zsigmond a századforduló dinamikájában. Folklór, intermedialitás, modernség”, Szépirodalmi Figyelő, 1. sz., (2022): 21–31. Lásd még a Móricz-Műhely honlapját
 
 
  Kutatócsoport és az intézményes közeg  
  2016–2019  
  2016-ban az első kutatócsoport a PIM Kézirattárának szervezeti egységéhez tartozott. Kodolányi Judit, Lengyel Imre Zsolt, Molnár Eszter a kéziratok digitalizálása után megkezdte a levelek leírását, az ehhez szükséges, levélírókra, címzettekre és a datálásra vonatkozó alapvető alapadatok ellenőrzését, meghatározását, az erre vonatkozó kritikai jegyzetek megfogalmazását, valamint a levéldokumentumok szövegleírását. A kutatócsoport összetétele 2017 második felétől megváltozott. Hangácsi Zsuzsanna, Káli Anita és Török Sándor Mátyás folytatták és befejezték a szöveg sajtó alá rendezését és jegyzetírás munkáját. Kómár Éva a három éves futamidő alatt a HunTéka gyűjteményi adatbázis szakértőjeként és informatikus-könyvtárosként segítette értő szakmai útmutatással a digitális kiadást. Zeke Zsuzsa a nyomtatásban megjelent levélkiadások feltérképezésében nyújtott segítséget. A levelek közreadásának utolsó fázisában Varga Katalin kapcsolódott be az adatgazdagításba. Vétek Bence az ellenőrzési munka különböző szakaszaiban vett részt. Varga Emese és Müller Dóra önkéntes egyetemisták (PIM) és a Móricz-szakirodalmat digitalizáló Velle Ildikó szintén önkéntes munkája (PIM) segítette a kutatócsoportot. Szakértelmével segítségünkre volt Szathmári Árpád digitalizáló munkatárs, valamint a PIM Kézirattár és akkori főosztályvezetője Komáromi Csaba. A DigiPhil integrált könyvtári rendszerével (Koha) kapcsolatos felhasználói és adatbeviteli kérdésekben Mohay Anikó tájékoztatása alapján dolgoztunk. A digitális kiadás humáninformatikai munkáit Fellegi Zsófia mellett Bobák Barbara, valamint Metzger Réka és Vincze Tímea, a DigiPhil munkatársai végezték a szolgáltatás vezetője Palkó Gábor irányításával. Projektzárás előtti hónapokban, 2018 novemberében a DigiPhil kivált a PIM intézményes keretéből, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetbe távozott. A projekt 2019 februárjában lezárult. A kiadás lektorálást Lengyel Imre Zsolt (ELTE), Rákai Orsolya (MTA BTK ITI) és Varga Katalin (PIM) végezte el.  
  2019–2021  
  2019-től a Móricz-projekt feltételeit már két különböző intézmény együttműködési megállapodása rögzítette. A verziókövetés 2020 nyarán indulhatott meg a PIM Digitális Bölcsészeti Központ megalakulásával,
*
A DBK Bánki Zsolt vezetésével a tartalom- és szolgáltatásfejlesztések támogatására, koordinálására és dinamizálására jött létre.
a PIM-DBK Digitális Bölcsészet munkacsoportja és az ITI DigiPhil (Palkó Gábor, Fellegi Zsófia, Bobák Barbara) tíz hónapig folytatott konzultációt. 2021 májusában az együttműködési szerződés felbomlott, a Móricz-levelezés kritikai kiadását a PIM saját fejlesztésű oldalára helyezte át. A harmadik Móricz-kutatócsoport Makkai Tamara Csilla, Varga Emese, Vétek Bence, a Kézirattár részéről Török Sándor Mátyás, a PIM-DBK Digitális Bölcsészeti csoport vezetője, Mihály Eszter irányításával alakították ki a kiadás 2.0 verziójának technikai újításait és javításai megoldásait.  
  Ez a szoros kutatói közösség (Mihály Eszter, Mohay Anikó, Palyik Katalin, Hubay Miklós, Kalcsó Gyula, Simon Eszter, Szűcs Kata Ágnes, Mészáros Tibor) tágabb tudáskörbe ágyazta a Móricz-filológiát, annak digitális lehetőségeit és hálózatosságát fejlesztettük tovább a számítógépes nyelvészet, a könyvtári rendszerek, legnagyobb névtérrel rendelkező PIM HunTéka adatbázisához visszakapcsolódás előkészítése.
*
Hozzáférés: 2022.11.29.,
A fő eredmény a 2021 őszére elkészült, PIM-DBK által fejlesztett online publikálási környezet, a Digitális Bölcsészeti Platform (rövidítve dHUpla), ahol a levelezés 2.0 verziója található.  
  2021–2022  
  A Móricz-levelezéskiadás mozgalmas és rendhagyónak mondható intézménytörténeti változások közepette érte el a verziójavításhoz szükséges feltételeket. A digitális kritikai kiadás áttelepítése és a dHUpla felületen való megjelenése éppen elkészült, amikor fél év múlva 2021 decemberében, a Digitális Bölcsészeti Központot – és az általa fejlesztett dHUpla platformot – az Országos Széchényi Könyvtárba helyezték át kibővített feladatkörrel. 2021. november 30-án újabb együttműködési szerződés készült az OSZK-DBK és a PIM között a Móricz-projekt dHUpla platformon való hosszú távú szolgáltatására.  
 
  Kéziratos szövegforrások  
  A kutatás fő forrása a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz-különgyűjteménye, ezt egészítik ki az Országos Széchényi Könyvtár (77 levél) és a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárának (17 levél) levelezés-fondjai. A kutatás egyedi jellemzője, hogy a kéziratos források további két magántulajdonban álló gyűjteménnyel bővültek (561 levél). A nyomtatásból közölt dokumentumok (13 levél) elenyészők. A szövegkiadás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a vizsgált időszakban keletkezett kétirányú levelezés 1533 publikált kéziratának alig egytized része volt ismert különböző könyv- és folyóirat-publikációkból.  
 
  Metaadatok  
  A forrásra vonatkozó, a kéziratot és a TEI XML fájlt azonosító adatok minden dokumentum esetében a Metaadatokra kattintva érhető el. A Kézirat adatai minden esetben tartalmazza a lelőhely, illetve a közgyűjtemény nevét vagy a kézirat magántulajdonban való fellelhetőségét az ország és a település megjelölésével. A Gyűjtemény a kézirat intézményen belüli helyére mutat, a gyűjteményi tárra (pl. Kézirattár). A kézirat azonosítója a jelzet. Ez a sor a magántulajdonban található kéziratok esetében kitöltetlen marad. A boríték adatai / A levél adatai / A melléklet adatai soron kitérünk a kézirat-fóliók számára (Mennyiség), méretére (Magasság, Szélesség) és állapotára (A kézirat leírása). A fizikai azonosításhoz szükséges a kézirat szabad szöveges formai leírása, íróeszköze, egyéb írásjellemzői, ismert vagy ismeretlen személy(ek) rájegyzéseinek leírása is itt olvasható. A kézirat leírásának célja, hogy a kéziraton történt minden időbeli művelet dokumentálódjon. Ebben a mezőben kap helyet a kézirat fizikai állapotának, anyagszerű jellemzőinek leírása is, valamint a képeslapok képes oldalának leírása. A Keletkezés kategóriában a levél megírásának adatai találhatók: Dátum, Helység, Nyelv és Kulcsszavak. Utóbbi a levél típusának megnevezését tartalmazza.  
  A megírás körülményei után a postai kézbesítésről szóló tudnivalók következnek. A levelezésről mezőben a Küldés, illetve az Átvétel adatsorain belül megismétlődik a Dátum, Helység, Küldő vagy értelemszerűen az Átvevő neve. A három időpontot és három helyet tartalmazó metaadat-struktúra (Keletkezés, Küldés, Átvétel), amennyiben ismeretes, lehetővé teszi, hogy a kézirat keletkezésének, feladásának, megérkezésének időbeli, illetve topográfiai mozgását (a kéziratos datálás valamint a feladási és érkeztetési postai bélyegzők alapján pl. továbbküldés esetén) nyomonkövethessük. A levelek kronológiai besorolása az ellenőrzött és elfogadottnak tekintett kéziratos datálás, ennek hiányában a feladási, illetve ezt is nélkülözve az érkeztetési postai bélyegzők alapján történik.  
  A Megjelenés kategóriába a korábbi levélközlések bibliográfiai leírásai kerültek. Ezek kizárólag egész levélközlésekre vonatkoznak, a levelezést felhasználó monografikus könyvek töredékes szöveghelyeire, vagy periodikákban található részközlésekre nem utalunk, a szövegközlés kritikáját sem adjuk, ahogyan a nyomtatásban megjelent szöveg és a kézirat eltéréseiről sem számolunk be. Ha feltűnően „delfinizált” a szövegközlés, azt kritikai megjegyzéssel kísérjük.  
 
  Megjegyzések  
  Ebben a külön ablakban a levelekhez fűzött általános jegyzetek találhatók, melyek a források alapadataihoz kapcsolódnak: például keltezés nélküli levelek esetében a datálás indoklásáról vagy keletkezéstörténeti vonatkozásokról szólnak.  
 
  Szöveg és kép  
  A kéziratkép az olvasás és értelmezés alapja. A levéldokumentumok mellett található ikonra/ikonokra kattintva az eredeti forrás fakszimile másolata összevethető az átirattal, hiszen az online közlés kiegészítéseként a levelek digitális fakszimiléi azonos oldalon megtekinthetők a szolgáltatás keretében.  
 
  Szöveggondozás. Szövegjellemzők. Sajtó alá rendezés. / Boríték /Levél / Melléklet  
  A szöveg tagolását a levélműfaj egyedi jellegzetességei határozzák meg. A levelezésközlés esetében a borítékot, a levelet (levéltípust) és a mellékletet egyetlen digitális objektum jellemzőinek és részeinek tekintjük. Egy objektumban található három említett egység az, amely a levél topográfiáját képezi, és a szövegkódolás első szintjén reprezentált: Boríték, Levél, Melléklet. A negyedik egységet az Utólagos rájegyzések kategóriája képezi, ahol kézirattesten található a levélírási időtől korábbi vagy későbbi rájegyzések találhatók.  
 
  A digitális kritikai kiadás elvei és a kritikai kiadás elemkészlete. Szövegkódolás  
  Az új 2.0 verzió minden szempontból illeszkedik a nemzetközi TEI XML ajánlásokhoz (Encoding Correspondence). A Móricz Zsigmond-levelezés digitális kritikai kiadásának egységesített jelölési útmutatója, az Átírási szabályok online is elérhetők:  
 
  Szöveg mint adat, képernyőről olvasás, kutatási felület  
  Közismert tény, hogy a képernyőről való olvasás megváltoztatja az olvasás metodikáját.
*
„A változás jelenleg az olvasási technikák és készségek vonatkozásában látható a legvilágosabban, amit így lehet összefoglalni: az olvasási metodika merőben új paradigmája.” Sebestyén György, „Új eredmények a 2010-es évek könyvtár- és információtudományában”, in: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok, szerk. Kiszl Péter és BodaGábornéKöntös Nelli, (Budapest: ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017): 180. hozzáférés: 2022.11.29.,
Amikor a dHUpla felületén a „Szövegkiadások” / „Móricz Zsigmond levelezése (1892–1913)” oldalra lépünk, nem találkozunk azonnal szöveges (lineáris) olvasnivalóval. Időrendben sorjázó, adatstruktúrát – a feladót, a címzettet, a levélírás dátumát, valamint a levéltípust – feltüntető lista látható. A képernyő jobb oldalán a szabadszavas keresés és a szűrési opciók legördülő menüje található.  
  A kereső menüsor a levelek kronológiai rendjétől független olvasási lehetőségeket kínál. A találatok szűrhetők a levél típusára, a szerző-levélíró személynevére, a feladás helyére, idejére, a címzettre, az átvétel helyére, a keletkezés helyére és évére, az írás típusára, továbbá a levelezésben említett személynevekre, említett művekre, idegenkezűségre és íróeszköz-váltásra. Ezek a címszavak a legördülő menüben nem ábécé-rendben, hanem előfordulásuk gyakorisága alapján szerveződnek sorrendbe, vagyis egyfajta statisztikai kimutatást nyújtanak, előzetes információt, „tudást” közvetítenek a böngésző számára az 1526 levélről.  
  Ha az el nem küldött levelek csoportja állna keresésünk fókuszában, típus szerint kiválasztható a levélfogalmazványok tétel, amely 40 darab dokumentumot ajánl fel. Ha a keresést tovább szűkítjük Móriczra mint levélíróra, 38 kézirat az eredmény. Végül, ha az átvétel helye sorból választásunk Rómára esik, egyetlen levél a találat. A képernyő jobb oldalán a szűrés „állapota” már csak erre az egy levélre vonatkozóan mutat releváns adatokat: a címzettet (Elek Artúrt), a megírás évét (1911) és a fogalmazványban említett személyneveket (Hatvany Lajost, Ignotust, Karinthy Frigyest és Osvát Ernőt). A nevek és az évszám könnyen felidézheti a kutatóban a Nyugat folyóirat történetéből jól ismert Hatvany-Osvát vitát, amely Hatvany Lajos és Osvát Ernő szerkesztéspolitikai nézeteltérése körül zajlott, ennek egyik epizódja Karinthy Frigyes Nihil c. versének Nyugatbeli közlése volt. A levél olvasása előtt számos alapinformáció birtokába juthat az olvasó-felhasználó, ami „a géppel támogatott olvasás statisztikai vagy asszociatív lehetőségeit jelöli ki”, azaz olyan adatokat kínál fel, „azaz az alapszöveg olyan információkkal gazdagodik, amelyek önmagukban is értelmes rendszert alkotnak”.
*
Golden Dániel, „Számítógép, szöveg, tudomány”, Helikon, 1. sz. (2020): 36. hozzáférés: 2022.11.29.,
 
  A digitális technika lényege, hogy a szöveg fogalma és filozófiája eleve és „kizárólag elektronikus környezet számára megalkotott”.
*
Kecskeméti 2004/a. 322.
Már a levél leírásakor szövegbe rejtett jelölőnyelv teremti meg az említett keresési feltételeket, amelyek a navigációt létrehozhatják és mozgatják. A levél szövegének egyes elemeit a TEI ajánlás (Text Encoding Initiative ) és a már említett egységesített jelölési útmutató szerint azonosítottuk, címkéztük. Ez a filológiai munka már igen sok hozzáadott kutatási értéket jelent a digitális kritikai kiadásban: „lényegében a lineáris szöveg strukturált szakértői adatbázissá való mélyítését jelenti.”
*
Kecskeméti, 2004/a. 322.
 
  A szöveg részei – a fenti levélpéldában a tulajdonnevek (például Elek Artúr, Osvát Ernő vagy Karinthy Frigyes Nihil c. verse) – adatokká, a megjelenítés fázisában pedig kereshető adatokká alakulnak. Éppen ezért a kézirat hagyományos legépeléshez viszonyítva a szövegleírás lassan halad, hiszen a kutatási célokat szolgáló elemek, a levelezésben jelölt 1186 személynévből és 572 előforduló műcímből a korpusz saját, egyedi „névtere”, az Entitástár töltődik. Az egyes levelekben címkézett, színnel vagy végtelen jellel kiemelt entitások látványos hálót helyeznek a szövegre, amelyből minduntalan új kijáratot is teremtenek a képernyőn. Az olvasási attitűd is megváltozik, a szövegértés mellett egyfajta média-aktivitás eredményeként
*
„Az olvasásra nem mint tanulási műveletre (bár természetesen ezt sem zárjuk ki), hanem mint média-aktivitásra tekintünk.” Kerekes Pál és Kiszl Péter, „»Műszálas« olvasás – mérlegen a nyomtatott és az elektronikus szöveg”, Könyv és Nevelés, 4. sz., (2014): 8–15., hozzáférés: 2022.09.25.,
nem feltétlenül a betűk-szavak-mondatok rendjét követő, hanem felfedező jellegű.  
  A képernyőről való olvasás, nemcsak az olvasás metodikáját változtatja meg, hanem már a kéziratok szövegleírásakor élnie kell a nem lineáris felfogású szövegkoncepciónak. Ez az egyik leglényegesebb ismérve a digitális kritikai kiadásnak, amely megfelel a digital scholarly edition definíciójának: „Míg a hagyományos kiadásokban a szöveggondozó írta a szerkesztett szöveget, a digitális kiadásban az a források feldolgozási lépéseiből épül fel, a képi reprezentációtól az átíráson át a kritikai apparátusig, és azok hálózatba állításáig”.
*
Maróthy Szilvia, „Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban”, Tudományos és műszaki tájékoztatás, 6. sz., (2017): 299., hozzáférés: 2022.09.25.,
 
  Összegzésül elmondható, hogy a dHUpla digitális környezetében olyan korszerű és navigációját tekintve működőképes digitális filológiai platform jött létre, amely kutatói környezetet és részkutatásokat állít a szövegkiadások, így a Móricz-levelezés mellé.  
  Az adatvizualizáció járulékos, a levelezést kiegészítő kutatási tartalmakat oszt meg, majd az érdeklődést felkeltve és az orientációt megadva visszaküld a szövegkiadásra, ahol a felhasználó az 1526 levélben kísérletezhet tovább a navigációval. A digitális kritikai kiadást – amellett, hogy olvasmány és filológia ötvözete –, joggal nevezhetjük working place-nek vagy research site-nak. Mit is jelenthet a digitális technológia a Móricz-kutatás számára? A levelezés publikációja kezdete a kutatásnak, valójában inkább kutatási felület, amelyre az adatok átcsoportosítása vethet fókuszt. Ilyen körülmények között támogató a DBK Digitális Bölcsészeti koncepciója, amely eleve betervezi a digitális publikációk szolgáltatási környezetébe az adatvizualizációkat, nyelvtechnológiai elemzéseket, illetve az ezek bemutatására alkalmas „Kreatív” oldalt.