Térey Mária – Petőfi Sándor (1847-05-05)


facsimile
 
Károly 5dik Majus 847
 
A hozzám czimezett könyvet megkaptam
’s Juliának el küldém. Soraira
Önnek azonnal felelni szerettem
volna, ha a meggyőzodes
 [!]
[sic!]
miként le¬
velem Júlia ’s Ön életébe nagy vál¬
tozást fog tenni, ’s ezen változás
éppen olly jól, mint hogy rosszúl
is sikerűlhet, nem tartóztatott
volna vissza szándékomtól. Jobb¬
nak láttam Júlia fölhatalmazá¬
sát kérni elöbb tettemhez, ’s most
ennek birtokaba
 [!]
[sic!]
, vagyok bátor
Önhöz intézni soraim’. –
 
En Júliával leg szorosabb barátság¬
ba állok, egymás lelkeinkbe ol¬
vashatunk, érzéseinkről minteggy
számot adunk egymásnak, ’s azért tu¬
dom milly forrón szerettetik Ön

facsimile
 
Júliától, ’s ezt Ön is tudta, ha bár
Júlia szerfeletti szerénysége ezt
szóval meg nem vallá, mert egy hölgy,
ki elősször szeret életébe nem meri
keblének e szentségét szóval illetni.
De Ön Petőfi ki látta, érzette hogy
szerettetik, mért nem értette el ezen
angyal szerelmét? mért hitt, ’s hisz
a rossz álnok világnak jobban, mint
azon tiszta forró érzetnek mit maga
költött fel? – Igen Petőfi Ön bol¬
dog véghetetlenül, mert Júliának
első szerelmét Ön birja. –
 
Egy hosszú telet azon édes reményben
töltött, hogy tavasszal Önt meglát¬
ja, ’s elvesztve ezen reményt igen
sokat szenved; Hozza helyre Ön a
mit elmaradásával vétett, jöjjön
mentöl elébb le, Ön boldog lesz
mert jelenléte boldogitani fogja
Júliát. – Tudja e, mért nem fe¬
lelt Júlia egyik levelére sem

facsimile
 
Önnek? mert Atyának
 [!]
[sic!]
meg igérte,
hogy sem levelet Öntől tudta nél¬
kül el nem fogad, sem engedelme nél¬
kül nem ir Önnek már pedig enge¬
delmet erre nem kapott. Képzelheti
ez által mennyit szenvedett Júlia,
’s mint kell Önnek le sietni mind
ezekért meg jutalmazni Őt. –
 
Júlia Szülói
 [!]
[sic!]
mindent elfognak követ¬
ni,
[törölt]
sőt próbákat már tettek is,
hogy Júlia Önről le mondjon; De
Júlia szerelme erősbb, sem hogy
illy próbákat ki ne áljon, ’s én
azt tartom, ’sőt tapasztaltam is:
hogy két forrón szerető szivet
emberi erő nem választhat el. –
Tehát jöjjön Ön Petőfi közinkbe,
’s ha mindjárt nem jöhet, ’s talán
nékem felelni tartja szükséges¬
nek, akkor feleljen röktön, de
küldje levelét Riskó által hozzám
ki még vagy 10 napig itt lesz, ’s

facsimile
 
hív átadója lesz levelének. Hozzám
egyenesen a világért se irjon,
ez engem el árulna mert ezen levelem¬
röl itt senki nem tud semit, ’s
az nékem igen igen sok kellemet¬
lenséget okozna. – Leg jobb lesz
felejtse nevét ezen levél írójának,
’s ha ez néműkép boldogsagokhoz
 [!]
[sic!]

vezet, ezt látni, lesz
,
[törölt]
leg szebb
jutalmam. –
 
Térey Mária