Bolza Anna – Kiss József (1889-12-13)


facsimile

13. 12.
889.
[rövidítés]
 

Tisztelt Kiss ur! –  

Azt se tudom mikép kezdjem,
mit önnel közölnöm kell, –
mert magam részéről semmi¬
kép okadatolva nem találom;
de mégis meg kell tennem! –  

Tehát: Clotilde főherczegné ő
fensége szeretne a „Hét”re előfi¬
zetni, de – azt találja
hogy a czímlapon lévő múzsa
miatt nem lehet – hogy miat¬
ta a lapot nem lehet asztalon
feküdni sem hagyni, oly ház¬
ban, hol fiatal leány van, –
's a. t.
[rövidítés]
– Megvallom, hogy  

facsimile

nekem e skrupulus eszembe
se jutott volna, – de miután
egy ily magas helyen létezik, – és
miután más női ösmerőseim
részéről is hallottam azt emleget¬
ni, – tehát kötelességemmé
vált önt reá figyelmeztetnem,
azon kéréssel, öltöztesse fel
jobban múzsánkat, nehogy
elijessze lapjától a nagyon is
finom érzésű közönséget, és
mielőtt engem is e múzsa
szomszédságában szerepeltet¬
ne! – Bár mennyire túl¬
zottnak tartom ama felfo¬
gást, mégis nagyon röstel¬
ném azt megbotránykoztatni
és az ön vállalatának is  

facsimile

csak kárára lehetne! –
Ugy védtem meg önt egyelőre ő
Fenségével szemben, hogy meg¬
mondtam, miszerint az első cli¬
ché el lett rontva, 's hogy a leg¬
utolsó perczben kellett önnek e
rajzot alkalmaznia fauts de
miens, – ó megígértem, hogy
közölni fogom önnel azon¬
nal ő Fensége kívánságát.  

Ha e változás megtörténik
nem kétkedem, hogy abonnál!  

Őszinte tisztelettel  

Gf: Csáky Albinné