Kiss József – Kiss Hanna (1870-02-15)


facsimile

Pest 1870 febr. 15.  

Kedves hugom Hani
*
Kiss Hanna
!  

A küldött levéljegyet megkaptad és sietek a körülményes válasz¬
szal is. Idecsatolva kapod a kért 5
frtot
[rövidítés]
, 4-et én küldök,
1-et Villi, ki e héten a szedők munkabeállítása következ¬
tében négy forintot keresett, máskor csak két forint a
fizetése. Ehez hasonló összegre minden hónapban számít¬
hatsz tőlem, még ha sorsod jobbra fordulna is, tehát
jövő hó 15-ikén ismét kapsz 5-6 forintot, a mi nem
sok ugyan, de oly kis helyen mint Putnok mégis vala¬
mi. Ezenkívül a következő lapokat fogom számodra
rendesen küldeni: „Magyarország és a Nagyvilág” „Képes
Világ” „Divat”, hogy olvasás által kissé kiképezd ma¬
gad. A „
[törölt]
« d »
D
[betoldás]
ivat” mindenféle mintákat hoz, a mit használ¬
hatsz majd. Mindezeket a jővő héten megindítom. Sajnálom,
hogy német lapot is nem küldhetek, de az nem áll ren¬
delkezésemre.  

Mint a levéljegyen megjegyeztem, Miskolczon voltam, hogy
értekezzem veled, miféle életmódhoz akarsz nyúlni, hogy má¬
soknak terhére ne essél, mert az a legszomorúbb; te azonban
választottál és nem tapintat nélkül. Csak valamicskével töb¬
bet tudnál; de még így se baj; tudom igyekezni fogsz és
kipótolod a hiányokat. Említenem sem kell, mily szomorún
meglepetve éreztem magamat, midőn hűlt helyedet találtam
Szálinál, nem is maradtam Miskolczon csak nehány órá¬
ig és azután siettem vissza Pestre, hol oly drága
az élet, mint tán sehol a világon. Csak szállásért is húsz
forintot fizetünk havonként, hát még a többi!  

De beszéljünk rólad, kedves hugom, hisz ez a fődolog.
Ha az idecsatolt csekély összeg mellé néhány jótanácsot
rádás
 [!]
[sic!]
fejében el akarnál
[törölt]
« követ »
fogadni s azokat követni,
talán nem lenne károdra.  

facsimile

Mindenekelőtt ne veszítsd el a magad iránti hitet és bizalmat,
ne add fel magad, fiam, mert annál nyomasztóbb, keserűbb e
világon nincs; te már hozzá szokhattál a nyomorusághoz, de
nem volt alkalmad tapasztalni, hogy a szegénység mellett is
lehet az ember nyugodt, megelégedett, sőt boldog is. Rendezd
be magad csekély jövedelmeddel, szükséget nem fogsz szenved¬
ni. Írd meg részletesen, mennyit keressz
 [!]
[sic!]
, mennyi a kiadá¬
sod, micsoda kilátásaid vannak stb. Különösen egyre figyel¬
meztetlek. A hallgatás arany, de kisvárosban az ezüst¬
nek nagyobb a kelendősége: értem a beszédet. Valószínű¬
leg Putnok is olyan pletykazug, mint a többi kisváros és
az embereknek nincs sürgetőbb gondjuk, mint az, hogy a
másik mit eszik, mit iszik és mikép vélekedik egyik, má¬
sik szomszédjáról. Óvakódj! neked ott senkid sincsen, ne
is törődjél senkivel. Ne bírálj senkit, élj magadnak, higy
és remélj, a te sorsod is jobbra fordulhat még. Egy két év
alatt szerzek annyit, hogy mint szegény leányt kiháza¬
síthatlak, Villi is felszabadul majd és kilátása van,
hogy sok pénzt kereshet. Jóra fordul minden, nem kell
kétségbe esni.  

A leánynak első parancsolatja: a tisztaság. Nem tudom,
hogy ruházat dolgában hogy vagy, de azt tudom, hogy fó¬
*
foldozott

dott
*
foldozott
ruhában is lehet igen tisztán járni – erre gondod
legyen.  

Ha valamire szükséged van, írd meg, hátha megszerezhe¬
tem. Meg fogsz győződni, hogy a mi tőlem telik – én érted
mindent megteszek. Légy vidám és bízzál a jövőbe; szolgál¬
jon minden körülmények közt vígaszodúl, hogy van vala¬
ki, kinek jóléted szívén függ s ki minden időben kész
leend kenyerét veled
[szerkesztői feloldás]
megosztani
. Édes anyánk szerető
lelke lebegjen körülted s áldott emléke buzdítson kitartás¬
ra, türelemre, jóra.  

Vili üdvözöl, én csókollak.  

Szerető bátyád  

Józsi  

Lakom: Retek utcza 11 sz. ajtószám 1.