Aradi Magántisztviselők Egyesülete – Kiss József (1912-02-10)


facsimile

Aradi Magántisztviselők Egyesülete.  

Bloch H. Nyomdája Arad.  

Arad, 1912
[szerkesztői feloldás]
februárhó
10  

Andrássytér
[...]
[hiányzó szövegrész]
 

Nagyságos  

Kiss József úrnak  

Budapest.  

Mult
 [!]
[sic!]
hó 31-ki nagybecsű lebilincselő sorainak
köszönettel birtokába jutottam, azok egyesületünkben osz¬
tatlan nagy örömet szereztek. Készülünk a nagy estélyre,
melynek sikere Nagyságod közre működése által biztósítva
 [!]
[sic!]

van.  

Az érdeklődés felolvasása iránt nem csak
városunkban, de a vidéken is élénken megnyilvánult, mi
a legszebb reményekre jogosít.  

Kérem Nagyságodat, hogy megérkezésének
idejéről engemet értesíteni kegyeskedjék, hogy a pályaud¬
varán fogadhassuk.  

Estélyünk a „Fehér kereszt” szállodában lesz,
ahol Nagyságod részére megfelelő lakásról gondoskodtam
és nagyon természetes, hogy
[szerkesztői feloldás]
ittléte
alkalmából egyesületünk
vendége lesz. Teljes tisztelettel
[szerkesztői feloldás]
köszöntöm
Nagyságodat és vagyok  

alázatos szolgája  

[szerkesztői feloldás]
Bokor
Alajos  

elnök