Angyalffy Erzsébet – Kiss József [1889]


facsimile

Nagyságos  

Kiss József urnak  

Budapest  

József körut 44 szam  

III
em.
[rövidítés]
21 ajtó.  

facsimile

Tisztelt Barátom Uram!  

Biztosan nem tudtam, hogy
hivatala elveszett. – Ez mélyen le¬
sujt engemet, aki meleg ragaszko¬
dással vagyok Ön és családja
iránt.  

Én elmegyek Rotschildhez
 [!]
[sic!]
,
ha Ön nekem ajánlatot szerez hoz¬
zá. – Mert ajánlat nélkül ide¬
gent be nem bocsátanak.
Az én érdekemben nem mehe¬
tek senkihez sem kérni, mert az  

facsimile

szerénytelenségnek látszana, de mint
művelt „honleány”, mint művésznő,
elmehetek hazám első költőjéért
kérni.  

Tehát oly gyorsan, amint csak
lehet, nézzen utána, hogy bebocsás¬
sanak.  

Azt hiszem Bischitzné nagyon
sokat tehetne Önért Hirsch báró¬
nál. –  

Én,
[törölt]
« u »
e
[betoldás]
gy, két hó mulva
párisba
 [!]
[sic!]
megyek biztosan.
A pénzt, a mely a nagy kép tiszta
jövedelmeként megmaradt, e
célra fordítom.  

Ha én Hirsch báróhoz,
vagy más magas állásu egyénhez  

facsimile

ajánlva volnék, mely proteccióból
 [!]
[sic!]
– anya¬
gi haszn
[...]
[hiányzó szövegrész]
o
[betoldás]
t várhatnék, akkor pénze¬
met az ön rendelkezésére bocsátanám.  

Munkácsy műtermébe jövök;
Munkácsy elfogad, de hogy nála dolgoz¬
hassa
[törölt]
« m »
k
[betoldás]
, sok pénz, vagy egy nagy meg¬
rendelés kell.  

Ha egyszer ott compozi¬
cióimat ismerik, protegálni is fog¬
nak, de ezt kivárni bajos, míg ha
csak egy kis protectióval rendelkez¬
nék is, mielőtt oda jövök, biztos vol¬
na boldogulásom.  

Segítsen ön, hogy Bischitz¬
né pártfogásába vegyen, és én
ígérem, hogy legelső nagy munkám
eredményét megosztom Önnel a
lap javára. –  

Magamért kérni nem
tudok, de ha egy oly befolyásos  

facsimile

egyén mint Ön, azt teszi érdekemben,
kell hogy sikere legyen.  

Tehát csak ez esetben lehetek
pénzzel az Ön szolgálátára
 [!]
[sic!]
, míg
minden utat szívesen meg teszek,
és rajongó lelkesedésem az Ön
Genieje iránt meg fogja találni
a helyes szavakat, kérelmem előadá¬
sára. Hát ha József főherceghez
mennék? –  

Egyszóval, kérem tudosít¬
son, hova menjek; és minthogy csak
[törölt]
« már »
a jövő hét első napjáig mara¬
dok itt bécsben
 [!]
[sic!]
, és talán már jövő
szerdán megyek Bécs mellé Bern¬
dorfba nővéremmel, ugy kérem
rögtön tudosítson, mit tegyek.  

Lakcímemet okvetlen meg¬  

facsimile

írom, mielőtt elmegyek, de könyeb¬
 [!]
[sic!]

ben
 [!]
[sic!]
járhatok el dolgában, ha itt
lakom bécsben
 [!]
[sic!]
, mintha 2 órát
kell ide be utaznom.  

Gondoltam, hogy a Concordia vice¬
elnökjéhez elmegyek, és azt is felkérem.
De erre az ön engedélye kell.  

Hallottam hogy a Concordia igen
hatalmas, – és ki tudja nem e seg
[törölt]
« e »
í
[betoldás]
tene.  

A legjobb az volna, ha én
Munkácsy mellett egy nagy képet
festhetnék, és eladnám – mindjárt
volna pénz!  

Az aranyos Sándojka kép¬
zelem mily kedves. Csókolom ezerszer,  

facsimile

valamint többi kedves gyermekeit.  

Azért megyek nővéremmel fa¬
lura, hogy néhány jobb dolgot fest¬
hessek
[...]
[hiányzó szövegrész]
n
[betoldás]
yugalomban, amit azután
magammal viszek párisba
 [!]
[sic!]
compo¬
zicióimmal együtt.  

Egész kétségbeesettétem
 [!]
[sic!]
,
ha elgondolom, hogy oly nagy genie,
mint Ön, aki szellemi diadala fény¬
pontján áll, anyagi gondokkal
küzd, és düh fog el, ha látom
a sok silány szerencséjét.  

Magam pályája kezdetén
állok – valóban nem szolgál báto¬
rításul ez eset. –  

Tanári állást Ön nem  

facsimile

kaphatna?  

Kötelessége Magyarország¬
nak, hogy Önnek kenyeret adjon,
büszkén és boldogan, aki nyel¬
vét oly tisztán zengi, nagy köl¬
tője népének – , eh! vad méreg
fog el, ha mindenre gondolok!
Talán van Magyarországnak
több nagy élő költője – ha nem tö¬
rődik Önnel? –  

A tanügyi Miniszterium
 [!]
[sic!]

elé kellene terjeszteni ez ügyet.
Az lehetetlen hogy Önnek állami
tiszteletbeli állást – minden időkre,
ne adjanak.  

A most meghalt Ham¬
merlinget a király protegálta.
Dupla nyugdíjat adott neki, gond¬
nélküli életet biztosítot
 [!]
[sic!]
, hogy  

facsimile

múzsájának élhessen. Kötelessége,
hogy magyar népe dalnokát is fen¬
 [!]
[sic!]

tartsa
 [!]
[sic!]
a nemzet javára.  

Csak volna valami ismerősöm
Stefánia főhercegné udvartartásábol,
akkor oda befurakodnám, és addig
kérném a magas asszonyt, míg Önt
pártfogásába venné. De mint
mondom nem bocsátanak be, ha csak
nincs ajánlatom.  

Bocsáson
 [!]
[sic!]
meg, hogy oly
zavartan irkálok, de a fejemben csupa
terv motoszkál. – Én abban a remény¬
ben voltam, hogy talán még elhárít¬
ható a dolog, és nem bizonyos, hogy
a hivatal elmarad.  

Ne nevessen ki, talán gyer¬
mekes terveimmel. Magam is küzdök,
pályát török. De meleg lelkesedesem
 [!]
[sic!]

az Ön és családja sorsa iránt, és
tiszteletem ez Ön magas Genieje előtt,
késztet arra, hogy fűhoz
 [!]
[sic!]
fához kapjak –
ha reményt nyújt segítségre  

Tiszteletem es Üdvozletem
 [!]
[sic!]
kedves nejének,
és mielőbbi választ vár tisztelő  

A
[rövidítés]
Erzsije