Angyalffy Erzsébet – Kiss József (1889-12-23)


facsimile

Páris, 1889,
dec
[rövidítés]
23. Avenue d'Orleans 81.  

Mélyen tisztelt barátom Uram!  

A „ló” kidűlt – utközben, – amint Ön megjósol¬
ta, mondván: „ló halálába”; – „hamar levele” – tehát,
nincs kezeimben mindeddig, – Sőt az ígért celebritánk
sem (in effigie) – a címlap rovására.  

Milyen ember Ön! –
Megrontott azzal a „balladával”. – Mert én mai napig
csupa poezisben élek; – nem gondolok egyébre –
olyanyira
 [!]
[sic!]
megrészegítettek azok a ragyogó, zománcos,
édes magyar szavak.  

Minő alak az a Roboz Agnés
 [!]
[sic!]
! Minő
– festő – Ön.  

Én nem tudok gyarló ecsetemmel utánna
 [!]
[sic!]
érni
az ön ecsetelésének, – barmenyire
 [!]
[sic!]
törekedjem is.  

De hogy lássa a jó szándokot, fogok Önnek
küldeni a napokban egy lapot, amelyre egy jelenetet
rögtönöztem az Ön gyönyörű művéből.  

fogadja szívesen. – Gondolja meg,
hogy isten a „jó szándékot
[törölt]
« ” »
– tett – gyanánt veszi” – .
(Küldeném most, de nedves a lap. fehér feketén van festve.)  

facsimile

Reméllem, hogy az „influenza” elégett maguknál a
német színházzal.  

De bezzeg engem ugyan lefülelt. 3 napig,
éjjel nappal, forró-hideg láz gyötört. Hogy ormányom¬
ra ez nem volt minden befolyás nélkül, azt képzelheti,
és honi zsebkendőimet – „furt und furt” frequentáltam.  

Így, – j
[törölt]
« é »
e
[betoldás]
lenleg majdnem: csakis „szellemes” –
lényemen dominál a „skelett” – no de sebaj! Több is
veszett Mohácsnál! –  

A lap minden része értékes, szép. (félreér¬
tés elkerülése végett kijelentem, hogy az írott részeket
értem. – Hogy mennyire jámbor vagyok itt párisban
 [!]
[sic!]
,
az kivilágl
[törölt]
« o »
i
[betoldás]
k abból – hogy a címlapra megjegyzést nem
teszek! – szinte hihetetlen, de ugy van.)  

A D
[törölt]
« e »
o
[betoldás]
czi féle cikk és Jászay Marie egy egy
gyöngy. – Jaj, hogy irigylettem azt a Jászay Marit.  

Hogy tudta az Önt kidomborítani.
Könnyű neki. Mikor ő oly szép hanggal,
és egyébb
 [!]
[sic!]
szépségekkel rendelkezik! – De hogy enyi
 [!]
[sic!]
le¬
gyen a szíve, az intelligenciája – azt még sem hittem.  

Mert ha valaki nagy művésznő a világban,
még nem következtetés, hogy „nagymérvű” legyen
„privát” is.  

A tisztelt és kedves családja Önnek?
És az Ön egészsége? – És az én mürücsköm? –
Egy kukkot sem tudok, – mint érzik  

facsimile

magukat, – de reméllem, hogy a legjobban.  

Szeretett kedves nejének, az én tisztelt
barátnőmnek, adja át kérem üdvözleteimet
és egyszersmind azon kérelmemet is, hogy ő írjon
mielőbb egy hosszu levelet mindarrol, mit csinál¬
nak Önök otthon? – ez jól esne nekem.  

– A mult hét péntekjén az ön fivérénél
voltam meghíva ebédre.  

Az ebéd jó volt. A humor is, ambár
 [!]
[sic!]
fűsze¬
re
[...]
[hiányzó szövegrész]
z
[betoldás]
ni igyekeztem céljaimmal – az önre való tekintettel.  

A „Madame” azonban, ugylátszik
 [!]
[sic!]
még magya¬
rul is megérti az efféle dolgokat, mert fülelt.  

Különben Kiss ur küldeni fog az Ön lapjának
egy francia hirdetést. –  

Ujév
 [!]
[sic!]
[szerkesztői feloldás]
után
Nizzába megy. Beteg volt
egy ideig. Orvost cserélt.
[szerkesztői feloldás]
Köhög
. De nem néz ki rosszul,
én úgy találom, és ő is azt mondja, az uj
 [!]
[sic!]
doctor már
is segített rajta.  

Amint időm lesz, azaz kedvem, írok egy
kis cikket, melyet illusztrálni is fogok. – A legmagasabb
gavallér körökből való pletykák fűszerezni fogják a
cikkecskét – ami „en vogue” – van mostanában.  

Munkácsy atelierjéről is írhatok.
Gonda Dezső fog írni a „Vasárnapinak” én illusztrál¬
ni. – De ha Ön akarja Önnek is illusztrálok és
írok. – Mert egy festőt csak méltón tudok megéne¬
kelni – n'est pas? –  

facsimile

Vagy talán a magyar egylet bálját? – A patronnenel
 [!]
[sic!]
?  

De feleletet kérek, és időhatározást.  

De már setét van. – És én még beteg
vagyok egy kissé – azaz gyenge.  

Kívánok Önoknek
 [!]
[sic!]
boldog ünnepeket!
Boldog, szerencsés ujévet!  

Isten áldása és a világ elismérese
 [!]
[sic!]
legyen
a legnagyobb mértékben az Önok
 [!]
[sic!]
része ez ujévben –
és mindenkoron.  

Kedves gyermekei (kiket csokolok százszor)
nagyot nőjjenek – az Önök örömére – és az Ön láng¬
esze, hullasa
 [!]
[sic!]
ragyogó gyümölcseit a mi büszkeségünk¬
re – fényes örömünkre.  

Üdvözli Önöket mind, különösen kedves és
tisztelt barátnőmet, Kissné asszonyt  

szerető, t
[szerkesztői feloldás]
isz
telő  

Erzsijük