Angyalffy Erzsébet – Kiss József (1889-07-20)


facsimile

Nagyságos
Kiss József
urnak  

Budapest  

József körut 44. III
em
[rövidítés] emelet
.
21
ajt
[rövidítés] ajtó
.  

facsimile

Bécs, 1889, jul 20. Téchnicker
strasse 9, II stok.  

Tisztelt Barátom Uram!  

Látom, milyen gyerekes, ka¬
landos tervekkel rohantam.
Hála az istennek, hogy Ön nem
veszi rosznéven
 [!]
[sic!]
, mert én vigasz¬
talhatatlan volnék!  

Tény, hogy most, levele
vételéig folyton azon töprenkedtem,
kihez fordulhatnék a legtöbb ki¬
látással – istenem! én még
mindig bízom az emberekben!  

Hogy az Ön magas, nagy  

facsimile

szelleme elborul e nyomoru
küzdésben, nem csudálom!  

De erősen hiszem, és szívem
mélyéből kívánom: – tudom,
hogy géniussza
 [!]
[sic!]
e homály és viszon¬
tagságok után, annál fényes¬
 [!]
[sic!]

sebben
 [!]
[sic!]
fog ragyogni!  

Én boldog vagyok, ha
Ön szerény szolgálataimat igény¬
be veszi és ha mással nem,
ugy munkámmal szolgálok
Önnek!  

Ma kaptam lakcímét,
egy
[...]
[hiányzó szövegrész]
tanítónő-elhelyezéssel fog¬
lalkozó hölgynek, ennek írok,
szerezzen el valami intézetbe
a rajz es
 [!]
[sic!]
festészet, keramika és  

facsimile

mintázás oktatására. Ez néhány orát
vonna el időmből hetenkint de biz¬
tosítaná existenciámat.  

Párisból én rajzokat küld¬
hetnék Önnek, és büszke leszek, ha
az Ön lapjára megrajzolhatom a
címlapot.  

A „Marko” képet iparkodom
eladni. Milyen nagy? és mi az
ára? Most rossz az idény, de
egy hó mulva jobb. Nekem itt
van az academiá
[törölt]
« r »
b
[betoldás]
ól megbíz¬
ható emberrem
 [!]
[sic!]
, aki eladja, ha
csak lehet és jó a kép, aki minden
képkereskedő és műértővel isme¬
rős. Az én eladni való képeimet
is ennek adom át. Kérem tu¬
dosítson mindjárt. Gazdag isme¬
rőseimnek is elküldöm a képet.
Vagy ami még jobb, Mie
[törölt]
« hn »
th
[betoldás]
ke, az  

facsimile

első (legelőkelőbb) képkereskedőhöz
lehet komi
[...]
[hiányzó szövegrész]
ss
[betoldás]
ióba adni, ha ő
[törölt]
« meg »
nem
veszi meg.  

Az illusztraciókat
 [!]
[sic!]
örömmel
átveszem. Centiméterben kérem
a nagyságot meg határozni:
valamint
hogy minő techniká
[szerkesztői feloldás]
¬

ban készítsem.
– Olyan technikában
szeretném,
mint a Liezen mayer
 [!]
[sic!]
-
Illusztraciók
 [!]
[sic!]

de lehet tollrajz is.
Árt, csak akkor szabhatok, ha tudom,
minő a tárgy – és nagyság. Különösen
az előbbi határoz erre nézve.  

Természetes
[törölt]
« ó »
o
[betoldás]
lcsóbban csinálom
mint bárki. És nagyon jól iparkodom
majd
[törölt]
« meg »
componálni, hogy Párisban
felmutathassam mint utolsó munká¬
 [!]
[sic!]

mát
 [!]
[sic!]
a – monarchiában!  

De leginkább azért fogok
iparkodni, hogy Önnek tetszenek,
és hogy felajánlott csekély erőmet
meg ne vesse! Tisztelt nejének számtalan
üdvözletem. Az ön rajongó tisztelője  

A Erzsi  

(sokat dolgoztam, azért fáradt a kezem.)