Antal Sándor – Kiss József (1908-12-29)


facsimile

Stockholm, 1911.
dec
[rövidítés]
. 11.  

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!  

Szíves leveléért és érdekemben való fáradozásaiért fogad¬
ja hálás köszönetemet. Innen messziről is sejtettem,
hogy egy, majdnem ismeretlen nevű fiatal író munkáját
nehezen adják
[törölt]
« , »
ki, erről az oldalról tehát nem ért nagy
csalódás. Nagy szerencse volna, ha az Athenaeum
mégis rászanná
 [!]
[sic!]
magát, azonban sajnos egyetlen olyan
elbeszélésem sincsen, amelylyel a hiányzó íveket ki le¬
hetne tölteni. Azonban egész csomó félívesnél nagyobb
novellát adhatnék. Munkában van egy kis regényem,
valamivel terjedelmesebb a réginél, azt hiszem ka¬
rácsonyra készen leszek vele. A két regény együtt jóval
többet tenne ki, mint 20 ív, azonban én sokkal nagyobb
kitüntetésnek tartanám, ha uj regényem az A Hét¬
ben jelenne meg, nem pedig az Athenaeum regénytárában.  

1  

facsimile

Egy hét mulva el fogom küldeni az uj regény kéziratának egy részét,
hogy megtudhassam a Szerkesztő Ur véleményét.  

Az Athenaeumnál összetévesztettek valakivel, mert én még soha
életemben nem írtam nekik.  

Nem tudom elhinni Szerkesztő Ur, hogy a magyar írók helyzeté¬
nek a kultura tultengése volna az oka. Itt nagyobb a kultura,
noha az ország szegény. Alig 5 1/2 milió
 [!]
[sic!]
ember él másfél akkora
területen, mint Magyarország. És ennek dacára csak a
két nagy stockholmi kiadócégnél 517 regény és elbeszéléskötet,
440 verses könyv jelent meg az utolsó két évben. Egészen
ismeretlen emberek munkáit is kiadják, mert bízni lehet a
kritikában. A napi sajtó nem közöl tárcanovellát csak a
legünnepélyesebb alkalmakkor, ellenben pártállás nélkül,
több hasábos kritikában foglalkozik
[...]
[hiányzó szövegrész]
m
[betoldás]
inden valamire¬
való könyvvel. – A magyar napisajtó meg a gyászosan
tagozódott közvélemény oka mindennek. Én, a magam
részéről nemzeti szégyennek tartom, hogy például Heinrich  

Gusztáv az Akademia
 [!]
[sic!]
titkára és nem Szerkesztő Ur! Lehet, hogy az
utánunk következő második nemzedék olyan lesz, mint a mosta¬
ni, de én remélem hogy külömb lesz. Mindenesetre szégyelni
fogja
[...]
[hiányzó szövegrész]
magát miattunk.  

Egy cikket akartam írni a magyar és svéd sajtóviszonyokról, de nem
tudom, hogy érdekeli-e az A Hét olvasóit. – Kristianiaban egy
nagyon szép könyv jelent meg, Björnsonn
[...]
[hiányzó szövegrész]
a
[betoldás]
k a lányához Berliot
 [!]
[sic!]
¬
hoz (Ibsen Sigurd feleségéhez) írott levelei. Különösen szép azért, mert
egy költőnek a legdrágább nőhöz, a lányához való viszonyát
világítja meg. Mint emberi dokumentum is nagyon szép. Erről
a könyvről, általában a levélírás természetéről írtam
[...]
[hiányzó szövegrész]
egy
cikket, ha a Szerkesztő Ur alkalmasnak, illetőleg jónak
találja, elküldöm.  

Most mellékelve küldök egy novellát és ismételve megkö¬
szönve a Szerkesztő Ur jóságát  

maradok hálás híve  

Antal Sándor  

2