Kiss József – Baracs Henrik (1921-03-04)


facsimile

Baracs Henriknek  

Cleveland!  

Topp! Belemegyek. Miért ne tudja meg az
egész Amerika, hogy ti mílyen derék fiuk vagytok.
De kikötéseim is vannak. Pro primo. Az az asztal¬
társaság, mely
[...]
[hiányzó szövegrész]
[törölt]
« engemet »
[törölt]
« engem ugy szólván
karjaiba
[bizonytalan olvasat]
»

[törölt]
« fogad »
engemet ugy szólván zászlajára tűz, fogadja el
tőlem a nevemet is. Ez a név egy hosszu küzdelmes élet
pálya dicsőségét jelenti és olyan tiszta és maku¬
látlan mint a búrok harczai hajdanán. Én glacé
*
Finom, fényes, vékony bőrből készült kesztyű.

kesztyűsen vívtam harczaimat és a
[törölt]
« becsület »

tiszta becsület jelszava volt életem mottója.
Csak a XVI. század
[törölt]
« nagyjainak »
művészeinek egy
[törölt]
« szűk »

csekély
[betoldás] hely: alá.
[törölt]
« resz »

töredéke
a Benvenuto
[törölt]
« Cz »
Cellinik
[törölt]
« töredéke állott »

voltak
[betoldás] hely: fölé.

csirkefogók
[...]
[hiányzó szövegrész]
és orgyilkosok.  

1  

facsimile

Kedves Uram!  

Puky István ur átnyujtotta nekem azt a százezer
k
o
[betoldás] hely: fölé.
ronáról szóló csekket, amelyet az Ön vezetése alatt álló asz¬
taltársaság küldött nekem előlegképen egy Amerikában kiadandó
verskötet tiszteletdíjára. Őszintén megvallom, hogy ez az előke
[törölt]
« - »
[betoldás] hely: sorközi.

formában nyujtott segítség sohasem érkezhetett jobb időpontban,
mert ha eddig sem éltem valami rózsás viszonyok közö
[törölt]
« zz »
tt
[betoldás] hely: sorközi.
, nem igen
tudom, e kü
l
[betoldás] hely: fölé.
dött öszeg
 [!]
[sic!]
nélkül miképen vergődtem volna kersztül
 [!]
[sic!]
a n
 [!]
[sic!]

nehéz téli hónapokon. Kérem tolmácsolja az egész társaság előtt
legmelegebb hálámat és köszönetemet. A puszta szó nagyon szerény
honorárium ugyan, de a póéta embernek ez az egyetlen valutája, és
ha egyéb földi javakban nem is bővelkedem, arra az egyre büszke
vagyok, hogy ez a fizetési eszközöm jó és becsületes, és a ki¬
fejezett gondolatok őszinték és igazak.  

Ami az ajánlott könyvkiadási ötletet illeti azt a
legnagyobb örömmel fogadom, s készséggel adom beleegyezé
*
átírva tollal (mindenhol?)
semet,
[törölt]
« ha »

hogy egy kötet költeményemet társaságuk kiadja, s hogy honorárium
fejében az összes költségek és a most folyósitott 100;000.- koro¬
na levonása után fennmaradó összeg jusson nekem. Az Önök tervezeté
 [!]
[sic!]
[szerkesztői feloldás]
¬

vel szemben csupán egy pontban volna külön véleményem. Nevezetese
[szerkesztői feloldás]
n

azt ajánlanám, hogy ne ujabb még meg nem jelent verseim kiadást
 [!]
[sic!]

vállalják, hanem a háboru alatt kiadott Háborus versek
*
Kiss József háborús versei ‒ A Hét, Budapest, 1915. 71 p.
cimü gyűj¬  

2  

facsimile

teményemet hoznák odakint forgalomba. Ki
a
[betoldás] hely: fölé.
datlan verseim nem teszne
[szerkesztői feloldás]
k

még ki egy kötetet s azonkívül nagyon intimek ahoz hogy nagyobb r
 [!]
[sic!]

rétegben lehetne azokat t
[törölt]
« l »
e
[betoldás] hely: sorközi.
rjeszteni, míg a Háborus Versek című
gyűjtemény egyike legértékesebb kiadványaimnak, s amint a mellé
[törölt]
« ke »
¬
kelt példányból látható egyátalán
 [!]
[sic!]
nem oly háborus tendenciáju
v
[törölt]
« l »
e
[betoldás] hely: sorközi.
rsek foglalata, amelyk
 [!]
[sic!]
tartalmilag ellenkeznének a kint élő
magyarság felfogásával.  

Kérem legyen olyan jó ismertesse ezt a propositiómat
barátaival, s erre vonatkozó észtrevételüket
 [!]
[sic!]
akár közvetlenül ve
[törölt]
« l »
¬
lem akár pedig a derék Puky István utján legyen szíves velem kö¬
zölni.  

Mégegyszer hálás köszönet a nemes formáju segítségért,
s ugy Önnek mint barátainak melg
 [!]
[sic!]
kézszorítás  

Sok üdvözlettel  

Híve  

Budapest 1921 március 4.