Kiss József – Vargha Gyula (1914-01-17)


facsimile

Méltós
[szerkesztői feloldás]
ágos
 

Dr Vargha Gyula m. tanácsos úrnak  

magánügy
ajánlva  

Budapesten  

Orsz. Statisztikai hivatal  

II. Oszlop utcza 7.  

nem ment el
vőm a postárol
visszahozta
Kiss  

facsimile

Budapest  

VIII., Népszinház–u. 22.  

Telefon  

József 5–27.  

facsimile

K 12  

Budapest  

VIII., Népszinház–u. 22.  

Telefon  

József 5–27.  

Méltóságos Vargha Gyula úrnak,  

mint a Kisfaludy-társaság főtitkárának  

helyben.  

Igen tisztelt Uram!  

Az ujságokban olyan híreket olvasok, az én, úgy¬
szolván pothumus
 [!]
[sic!]
beválasztásomról a Kisfaludy-
társaságba, melyekből azt kell következtetnem, hogy
az én jelöltségem távolról sem találkozik olyan
osztatlan rokonszenvvel ottani pályatársaim körében,
mint ahogy én hittem és nekem elmondották, amikor
hosszas vonakodás után beleegyeztem, hogy nevemet
is sorompóba állítsák.  

Én nem akartam és nem akarom senkinek a cir¬
kulusait bolygatni. Ambíczióm nem sarkalt
 [!]
[sic!]
soha,
hogy előttem elzárt körökbe bejutni igyekezzem, ami
siker esetén is csak – bizonyos mértékben – egyéni
szabadságom megszorításával járhatna, mely nekem
minden előnynél és kitüntetésnél értékesebb.  

Ugyanazért mély tisztelettel kérem főtitkár urat,
méltóztassék kegyesen tudomásul venni, hogy a
jelöltségemtől ezennel visszalépek, megválaszta¬  

1  

facsimile

tásomat nem óhajtom és ez elhatározásomat
semmi szín alatt megmásítani nem fogom.  

Budapesten, 1914 jan. 7  

Kitűnő tisztelettel  

Kiss József  

2