Kiss József – Roboz István (k.n.)


facsimile

Kiss József  

„A Hét” szerkesztője  

VIII. Rökk Szilárd-u.18.  

Lévai Izsó  

Nagyságos Roboz István úrnak
mint a Somogyvármegyei Berzsenyi irod. Társaság
Elnökének  

Kaposvárott  

Mély hálával fogadtam az újonnan alakult Berzsenyi
irodalmi társaság kitüntető figyelmét, melylyel engem tagjai
sorába beválasztani kegyeskedett. Én
ugy érzem
[betoldás]

e kitüntetés
[törölt]
« t »
re
[betoldás]
[törölt]
« annál »

[törölt]
« is inkább tudom értékelni, mert »

rászolgáltam annak á nagy szeretetnek a révén, melylyel
[betoldás]
[törölt]
« éppen ez nagy »

ez
[betoldás]

igazi
nagy klasszikusunk irant
 [!]
[sic!]
viseltetem, aki
[törölt]
« t »

Petőfi és Arany után
[törölt]
« Berzsenyit tartom »
a magyar költészet legkimagaslóbb alak¬
jának
tartok.
[betoldás]

[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
h »
[...]
[hiányzó szövegrész]

Soha
[betoldás]

sem szűntem meg gyönyörködni
a Berzsenyi
[betoldás]

nyelvének
tősgyökeres magyarságában, gondolatainak fönségében,
[törölt]
« és dik¬ »

[törölt]
« cziójának hatalmas erejében és hat »
hatalmas pathoszának erejében
és
[törölt]
« ama ko ama konny »
ama könnyed édes gráczíában, melylyel az
idegen
[...]
[hiányzó szövegrész]
formában
[törölt]
« é »
i
[betoldás]
s érzékeltetni tudja a magyar
dallamot.  

A megnyitó ünnepen, fájdalom, jelen nem lehetek. Ugy tervez¬
tem, hogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
még oktober dere
[...]
[hiányzó szövegrész]
k
[betoldás]
án
[...]
[hiányzó szövegrész]
údülni
 [!]
[sic!]
és gyógyülni
 [!]
[sic!]

megyek,
[törölt]
« mert »

mivel
[betoldás]

alig volt
részem
[betoldás]

nyári pihenő
[...]
[hiányzó szövegrész]
b
[betoldás]
en. Ha mégis ugy
fordulna, hogy itthon maradok – mert magyar író
[törölt]
« sorsát »

szándékát
[betoldás]

a mennyei beavatkozások sokszor ellenkező irányba
[törölt]
«
[...]
[hiányzó szövegrész]
tere »
terelik, akkor még utolsó pillanatban
[törölt]
« is g gond gondolni »

[...]
[hiányzó szövegrész]
és előzetes bejelentés nélkül is meg
fogok
[betoldás]

jelen
[törölt]
« ek »
ni
[betoldás]
az Önök
[törölt]
« m »
K
[betoldás]
örében.  

Kiváló mély tisztelettel mara
[törölt]
« g »
d
[betoldás]
tan
 [!]
[sic!]
,
alazatos
 [!]
[sic!]
szolgája