Kiss József – Magyar Hitelbank Igazgatósága (1909-12-13)


facsimile

A Hét  

Kiadóhivatala  

VIII., Népszinház-utcza 22.  

Telefonszám 61–38.  

Budapest, 1909 deczember 13.  

Tekintetes Igazgatóság!  

Nagyságos Ullmann Adolf ur, a Magyar Hitelbank
vezérigazgatójának egyenes utasítására bátorkodom Önöket jelen so¬
raimmal felkeresni és a következő kérelmet eléjük
*
ük ceruzával átírva
terjeszteni.  

A Hét czímű közkedveltségnek örvendő lapom,
mely most töltötte be fenállásának 20-ik évét, igen díszes és ter¬
jedelmes karácsonyi számot készül kiadni, mely rendes gazdag actu¬
 [!]
[sic!]

alis
 [!]
[sic!]
tartalma mellett első hazai kereskedelmi és iparvállalataink¬
kal is foglalkozni fog.  

Nagyságod lekötelezne bennünket, ha ebből az
alkalomból karácsonyi mellékletünk számára egy oldal hirdetést
megrendelni, vagy egy ismertető czikk megírásával bennünket meg¬
bízni és ily módon lapunkat támogatni kegyeskednék.  

A tekintetes Igazgatóság lekötelező válaszát
kérve, maradtam  

kiváló tisztelettel  

Kiss József  

A Hét kiadó tulajdonosa  

1