Hóry Etelka – Kiss József (1890-10-18)


facsimile

B.Hunyad
[rövidítés]
oct
[rövidítés]
18 890  

lt Szerkesztő ur!
Az
[...]
[hiányzó szövegrész]
szerénységet megle¬
[...]
[hiányzó szövegrész]
őzve útra indítom
[...]
[hiányzó szövegrész]
ra jött fényképet.
[szerkesztői feloldás]
A V
asárnapi Ujságot pedig azért
mellékelem hogy életrajzi adatokat
már mégsem írok magamról –
idáig még nem jutottam, de
ha így haladok még ez is meg
jöhet egyszer! – Ezt Nagy Miklós
Balázs Sándortól és Kolozsvárt
szedte volt össze a mint ké¬
sőbb aztán nekem be vallotta.
Az eleje nincsen ott; de abban
érdemesebb egyénről is van szó
mint saját magam: az én
nagy műveltségű, áldott ke¬  

1  

facsimile

délyű édes apámról Hory F
[szerkesztői feloldás]
ar¬

kasról emlékszik: a ki azér
[szerkesztői feloldás]
t
[szerkesztői feloldás]
lett

pap hogy költői
[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
k
övet¬
ve a népet okt
[...]
[hiányzó szövegrész]
nagy
udvarházár
[...]
[hiányzó szövegrész]
gát
az ő idealiz
[...]
[hiányzó szövegrész]
ta be.
Nagy hálával venn
[szerkesztői feloldás]
é
m
[...]
[hiányzó szövegrész]
la¬
pot visszakap
[...]
[hiányzó szövegrész]
n
[betoldás]
ám.  

Ugy megszoktam hogy a házunk¬
ból csomag varrottas nélkül
ki ne menjen; de meg soha egy
alkalmat sem mulasztok el a
mikor terjeszthetem az én né¬
pem szép munkáját, hogy most
a lap mellé is oda kell tennem egy
kis varrottas terítőt azon
kéréssel hogy fogadja szíve¬
sen e házi ipari munkát.
Mióta sikerült Valéria  

facsimile

főherczegnőnek a kelengyéjébe három
terem butorára és még más e¬
[...]
[hiányzó szövegrész]
ek
[...]
[hiányzó szövegrész]
be vinni a varrottast
[...]
[hiányzó szövegrész]
gy a fellelndülés e munká¬
[...]
[hiányzó szövegrész]
egy kis rajzomat
[...]
[hiányzó szövegrész]
rg”ban olvasta volt
[...]
[hiányzó szövegrész]
zárné (De ha mind
így apránként pompásan be¬
le jövök a dicsekvésbe!) és rend¬
kívül hízelgően nyilatkozott
róla, ugy hogy én azt hiában
dicsekszem – még sem mond¬
hatom el. Nem tagadom hogy
e kitüntetés jól esett akkor;
de azt állíthatom, tiszta szí¬
vemből, hogy a Valéria
fhgné
[rövidítés]

mult heti nyilatkozata mi¬
kor az én népem munká¬
ját: a szép varrottast dicsér¬
te meg, jobban esett. Azt mond¬  

2  

facsimile

ja erre az én uram hogy „ez
[szerkesztői feloldás]
en¬

tul a te szívedig csak a varrot¬
tasokon át juth
[...]
[hiányzó szövegrész]

Bizony jó úgy
is
[betoldás]

kenye¬
ret ad ann
[szerkesztői feloldás]
ak a szeg
ény
népének,
[...]
[hiányzó szövegrész]
[szerkesztői feloldás]
p
ár¬
toljuk, terjessz
[szerkesztői feloldás]
ük m
ind¬
nyájan!  

Tisztelő híve  

Gyarmathy Zsigáné