Ismeretlen – Kiss József (1901-08-05)


facsimile

Székelyhíd 1901 aug. 5.  

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!  

Megmutatta a Kossuth gyász
alkalmából, meg a „Király harag¬
szik” idejében írt czikkel, de
minden áldott héten, hogy min¬
den nagy vagy fontosabb ese¬
ménynyel ugy tud a Hét leszá¬
molni, hogy olvasója azt mond¬
hatja: „Ez az; így van; ki vagyok
elégítve”.  

Ilyetén felbuzdulásomnak
adok önként kifejezést, midőn
e héten a „Szilágyi Dezső” czik¬
ket olvasom; – most is azt mon¬
dom: „Ez az; így van; ki vagyok
elégítve”.  

Hozzá teszem, hogy az igazi
történetíró, a kutató ezekben a
czikkekben bő anyagát fogja
annak megtalálni, amit ugy
nevezünk: „a dolog másik
oldala“!  

1  

facsimile

Hát csak folytassák, ezt a
minden opportunismustól
ment félelem nélküli kriti¬
kát; nagy szolgálatot tesznek
vele a történetnek, és igaz gyö¬
nyört nyujtanak olvasóiknak.  

Adjon a Mindenható jó egész¬
séget és jobb thémakat
 [!]
[sic!]
is.  

Maradtam kitűnő tisztelettel  

Gourmet
[bizonytalan olvasat]