Glatz Károly – Kiss József (1902-05-[n.n.])


facsimile

Kolozsvár 902 május  

Igen tisztelt Uram!  

Bocsásson meg, hogy ismeretlen, csekély személyem dacára is
felkeresem soraimmal. Különben nyugodtan írok.
Nagyságodat ismerem mint poetát, ismerem jó szívét,
mire lehetne még szükségem?  

Émelygősen alázatos,
[...]
[hiányzó szövegrész]
b
[betoldás]
ókoló szók helyett az őszinte szeretet
hangját találja igénytelen sora
[...]
[hiányzó szövegrész]
i
[betoldás]
mban, ne vegye e hangot
tolakodásnak, fogadja oly előítélet nélkül, a mint én
azt magam teszem.  

Írásom céljáról ennyiben ohajtom Nagyságodat értesíteni.
Dr Széchy Károly nagyságos úr, az én szeretett professorom az itteni
egyetemen, tudomásul vette előre abbeli szándékomat, hogy
én a magyar irodalmi
[...]
[hiányzó szövegrész]
sz
[betoldás]
akvizsgai írás
[...]
[hiányzó szövegrész]
be
[betoldás]
lire Nagyságod életéről
és költészetéről akarok írni.  

Széchy professzor úr említette, hogy Nagyságod Junius havában
Kolosvárra szándékozik jőni s hozzátette, hogy ha itt maradok
addig, alkalmat fog adni nekem arra, hogy Nagyságoddal
megismerkedhessem. Természetesen a professzor Úr szíves fi¬
gyelmét előre is megköszöntem. Így várhatnék nyugodtan
Nagyságod érkezésére, de közben még egy praktikus gondo¬
latom támadt; ezt pedig az itteni nyomorúságos könyvtárnak
köszönhetem. Tíz könyv közül nem kapok meg 3 ,at, a  

1  

facsimile

legalapvetőbb munkák nagyrésze
 [!]
[sic!]
hiányzik vagy ki
van adva. Nekem is már szép könyvtáram van,
de mivel most januárban újra Németországba akarok
utazni, minden krajcárkát félre kell tennem, könyvekre
így most sokat ki nem adhatok. De az itt is keresett könyvekre,
lapokra
stb
[rövidítés]
. föltétlen szükségem van; nincs más mód:
Pestre kell mennem, hogy valamelyik nagy könyvtárban
probáljak szerencsét. Gondolom Melich professor Úr se¬
gítségével csak bejutok valahová. Az itteni könyvtárban
nem kaptam meg Nagyságodnak két művét, a Zsidó da¬
lokat, továbbá a regényt. Nem kaptam meg a „Pester
Lloyd” régi számait, melyekben Silberstein Adolfnak
a kritikái jöttek, nem az akkori napilapok
jelentékeny
[bizonytalan olvasat]

részét, hát így mit csináljak itt, hisz minden legkisebb
anyagra szükségem van, mert az így össze gyűjtött
 [!]
[sic!]
anyagot
i. történeti szempontból kell felhasználnom.  

Most azért írok, hogy megtudjam Nagyságodtól:
meddig marad Budapesten? mikor jő Kolozsvárra?
meddig marad itt s innen hová szándékszik utazni?
Mert ha junius végén utazna Kolosvárra, s ha
junius elej
[...]
[hiányzó szövegrész]
é
[betoldás]
től akadna percnyi ideje, úgy szépen
kérem értesítsen erről s egyszersmind arról is:
nem leszek Nagyságodnak alkalmatlan? adhat-e
nekem alkalmat egy pár találkozásra s lépésemet
nem veszi-e illetlenségnek és tolakodásnak?  

Ne gondolja Nagyságod, hogy ajtostúl rohanok
a házba, hiszen ha nem olvastam volna Nagyságodnak  

facsimile

Szana Tamáshoz írt levelét („A kik engem felfedeztek”),
amúgy is tudnám, érezném: mit és mennyit kérdezhetnék
Nagyságodtól. Szana T. sokat kívánt; azt hiszem Nagysá¬
god kevésben többet adott.  

Ujolag bocsánatot kérve alkalmatlankodásomért
szépen kérem értesítsen: mit tegyek? megvárjam Nagyságodat
itt vagy utazzam Pestre? Junius elejétől teljesen szabad
vagyok, most is dolgozom ugyan, de szorosan csak abban
a körben, melyben Nagyságod költészetével foglalkozva
a ballada, a lyra stb… irodalmára szükségem van.  

Nagyságod jó indulatába ajánlva
magamat maradok tisztelő híve:  

Glatz Károly  

tanárjelölt.  

/Kolozsvár, Monostor ut 52./  

2  

facsimile

144.  

70.  

144.  

200  

195.  

125  

75  

809  

- 8  

- 3.75  

17.50  

8. -  

7.25  

37.25  

846.25