Engelmann Zsigmondné – Kiss József (1888-11-19)


facsimile

Tisztelt Úram!  

Bocsássa meg szokatlan kése¬
delmezésemet de én csak azért
vártam hogy tiszta zárszámodást
 [!]
[sic!]

készíthessek. Nem csak a hely ki¬
csinysége de az is nehezítette
jó törekvésemet hogy nagyobb
része az értelmiségnek már az
előfizetési íveken szerepel
.
[betoldás]
[törölt]
« nek »

Ám de a közkedveltség melyben
művei részesülnek lehetővé tet¬
te hogy ha lassan bár de megis
 [!]
[sic!]

teljesen tul adtam a készleten;  

facsimile

ugy hogy a mai postával utalványon
meg küldöttem a járandoságot még
pedig 15 darabért 2
ft
[rövidítés]
40
krjával
[rövidítés]
és így
összesen 36
ftot
[rövidítés]
. –  

Reménylem hogy egészségi ál¬
lapota már jobbra fordult és
én kiváloan örülnék ha alkalmi¬
lag annyi fáradságot venne ma¬
gának engem ezen őszintén
ohajtott szerencsés fordulatrol
pár sórban megnyugtatni.  

Fogadja kiválo becsülésemet
mellyel vagyok  

tisztelője  

Dr Engelmanné  

Adán 1888 november 19  

facsimile

Tekintetes  

Kiss Jozsef úrnak  

Bpesten
[rövidítés]