Kiss József – Habsburg-Lotharingiai József Károly Lajos (1876-04-13)


facsimile

P. ES  

Fenséges József főherczeg kamarásátol  

T. Cz.
[rövidítés]
444  

Kiss József urnak  

magyar író  

Hvtbol
[rövidítés]
 

Budapesten  

VII. Ker. dob
 [!]
[sic!]
utcza 53. Sz.  

II. em. 16. ajtó  

facsimile
facsimile

Ő Császári Királyi  

Fenségének  

József Főherczegnek  

mély hódolattal  

facsimile

Kiss József, magyar író  

(Budapest VII, dob
 [!]
[sic!]
utcza 53 sz
II emel. 16 ajtó)  

legközelebb megjelenő költeményeit
Ő Cs. Kir. Fenségének ohajtja aján¬
lani és erre nézve a legmaga¬
sabb engedélyt kéri.  

facsimile

Ő császári és királyi fen¬
sége ily nemű kérelmek¬
kel való túlhalmozása
végett a bentírt kérelmet
nem teljesíti.  

Budapest, 1876 Április 18k  

Legfelsőbb meghagyásbol:  

Nyáry  

Ez
[...]
[hiányzó szövegrész]
 

facsimile