Kiss József – Fincicky Mihály (1872-01-19)


facsimile

„Képes Világ”  

szerkesztősége.  

Pest, januar 19. 1872  

Szeretett barátom!  

Mindenekelőtt fogadja legőszintébb
szerencse kívánatomat azon
irigylendő állapothoz, melynek
profan czíme: vőlegénység. Azu¬
tán peniglen menjen el kedves
menyasszonyához és tolmácsol¬
ja előtte szerkesztőségünk hó¬
dolatát s meglévén ez, vegye
szívére ha nem is szerény, de annál
forróbb kívánságunkat, melyet
sietünk rövid szavakban
ilyeténkép formulá
[...]
[hiányzó szövegrész]
z
[betoldás]
ní:  

Kedves barátom Mihály! A
„Figyelő” utolsó száma oly pogá¬
nyul feldícséri lapomat, helyez¬
vén azt a „
Magyarorsz
[rövidítés]
. és a
Nv
[rövidítés]
.”
fölé, hogy e jó véleményt min¬
den erőmmel igazolni kell tö¬
rekednem. Ha a Sollogub
 [!]
[sic!]
-féle
beszély elejét a hét folytán meg¬  

facsimile

kezdhetném, az elsőnél sokkal ér¬
dekesebb harmadik füzetét ad¬
hatnék. Lesz Ágaitól egy kis rajz
Csengeinek igen szép verse, Boden¬
stedt víg költői beszélye Prémtől
Az anyóka Sollogubtól
 [!]
[sic!]
, képmagya¬
rázatok tőlem. Novella Lauká¬
tól. – Ha készen van egy-két
számra való szöveg, egyelőre
már megindulhatna. Hétről
hétre Ön megkuldené
 [!]
[sic!]
a folyta¬
tást. – Szeretett barátom, e
propositiót csak úgy fogadja
el, ha terhére nem vagyok
vele. Rendelkezem nagy hal¬
maz eredetí s fordított no¬
vella fölött; de az „Anyókᔬ
ra magam is kiváncsi va¬
gyok. – Szives jó indulatát irán¬
tam, valamint a lapomra igen
hízelgő kitüntetést igyekezni
fogo
[törölt]
« k »
m
[betoldás]
kiérdemelni. A lakodalmi
meghívást elvárom – és ha
lehet – ha egészségi allapo
 [!]
[sic!]
¬  

facsimile

tom engedni fogja – Bolond Istók
gyanánt be is kukkanok Önhöz.
Kedves sorait pár nap alatt
mindenesetre elvárom. A lapot
addig nem fogják tördelni. Is¬
métlem, ha készen nincs az eleje,
akkor nem is sietős.  

Meleg kézszorítással  

vagyok  

lekotelezett
 [!]
[sic!]
barátja  

Kiss József