Kiss József – Fincicky Mihály (1871-08-29)


facsimile

Kiss József,  

a  

„Képes Világ”  

szerkesztője.  

Szeretett jóakaró barátom!  

Örömmel hallottam, hogy ön négy heti
kura után oly üdén és épen tért
haza a porczellánedény hazájából,
hogy akár egyenesen templomba, ille¬
tőleg esküvőre, már mint saját
esküvőjére mehetne. Körülbelül ma¬
gam is ugy jártam, csakhogy ne¬
kem hat hétre volt szükségem;
Mintegy másfél hete, hogy itthon
vagyok s a szerkesztésí gondok
terhét újra viselem. Szeretett
rokon! Az a költői beszély, me¬
lyet Ön nagylelkűleg nekem szánt,
annyira szívemen fekszik, mint
az a másik melynek lefordítását
Ön oly jó volt megígérni. Ha
kezeim közt lenne a költői be¬
szély, szeretnék reklamot csap¬
ni mellette az előfizetési felhí¬
vásban, melyet holnap fogalmaz¬
ni fogok. Mit csináljak? írjon
Ön nekem utjáról, éleményeíről, tőlem
a „Kákai heti krónika” holnapi számában  

facsimile

lesz ilyesmi. És most isten Önnel,
és terveivel. A II kötet novellát
nem küldték be. írjak róla va¬
lamit? – Vál
[törölt]
« á »
a
[betoldás]
szát várva  

őszinte híve  

Kiss József  

Pest 1871 aug 29,  

Losoncziné szomszédasszony üdvözli önt.