Kiss József – Fincicky Mihály (1871-06-08)


facsimile

Kiss József,  

a  

„Képes Világ”  

szerkesztője.  

Tekintetes Fincziczky Mihály Úrnak  

Ungvártt.  

Igen tisztelt barátom!  

Ha hanyag levélíró vagyok is, annyit tapasz¬
talhatott, hogy a mennyire oly irányu
lap keretében, mint a „K.V.” recla¬
mot lehet csinálni, ezt megtettem,
tehát a jóakarat nem hiányzik
nálam. Ez mentség akar lenni, bár
oly beteges, folyvást chininnel
élő, köhögös, nyavalyás embernél,
mint én vagyok, a restség oly ter¬
mészetes, oly megbocsátható vala¬
mi. Az én életem léze
n
[betoldás]
gés, nyomor¬
gás! A mit elérni törekszem, sohsem
ér
[törölt]
« é »
e
[betoldás]
m el – én szegény, nagyon sze¬
gény ember vagyok! – Elég. Lássa ez
a hangulat teszi tönkre verseimet,
melyeket aztán szépecskén sorra elé¬
getek, mielőtt napvilágot látnának.
És ez jól van így. Én Darwin köve¬
tője vagyok, pedig az ő tana¬  

facsimile

egy nagy jogot tagad meg tőlem: az
élhetés jogát. – Térjünk a közös ügyünk
[szerkesztői feloldás]
¬

re. Az ön által felajánlt beszélyt Szép¬
faludy „A földes úr leánya” czímmel for¬
dította le a „Magyarország” számá¬
ra, hol ép most folyik. Pech! Én jobban
sajnálom mint Ön. Azonban alkunk áll
és ön szíves lesz egy másik, hasonló
érdekes beszélyt keresni s nem kétel¬
kedem, hogy talál is. – A Gogol-féle
rajzot, mely lapomban megjelent,
Német Ignácz, a
[...]
[hiányzó szövegrész]
z
[betoldás]
[...]
[hiányzó szövegrész]
i
[betoldás]
stenben boldogult
„Esti lap” ujdondásza fordította és
pedig Lippert „Nordisches Novellenbuch”
cz. beszély gyűjteményéből. Fölöslegül
kéziratából is mellékelek egy darab¬
kát. A fordítás elég ügyes. Kielégítette
Önt? – Ha a „Newsky Prospect”-et talán
gyűjteménye második kötetébe akarja
felvenni és még nem késő, azonnal
elküldhetem (magától értetik: kellő
kárpótlás mellett, mert hisz szíves volt
nekem ajándékozni.) Én Gogol kevésbbé
 [!]
[sic!]

sikerült művei közé sorolnám.  

Miről írjak még Önnek? – Nem tudom.
Úgy hiszem elmondtam mind azt, mit  

facsimile

tudni kívánt ön. És egy ügyvédnél – még
ha poéta is – úgy hiszem, ez a mérv¬
adó. Örömmel és őszinte várakozással
nézek kilátásba helyzett
 [!]
[sic!]
látogatása
elé; fogadja baráti kézszorításomat
és emlékezzék meg olykor a „Képes
Vílágról”, melynek igen hálás olvasó
köre van.  

Önnek  

igaz barátja  

Kiss  

Pest 1871 jun 8.