Kiss József - Fincicki Mihály (1871-02-11)


facsimile

Kiss József,  

a  

Kepes
 [!]
[sic!]
Világ”  

szerkesztője.  

Tekintetes Fincziczky Mihály Úrnak  

Ungvártt
 [!]
[sic!]
 

Igen tisztelt uram!  

Ketrendbeli
 [!]
[sic!]
leveleire csak most válaszol¬
hatok. A késedelem mindenesetre
engem érint kellemetlenebbül, de
sietek a tárgyhoz szólani. Mindenek¬
előtt második levelében kijelentett
ajánlatára vonatkozólag válaszolom,
hogy örömmel fogadom, ha föltételei
lapom budget-erejét túlságosan meg
nem feszítik, ellenkező esetben, úgy
teszek mint a róka a szőlővel: rá¬
fogom, hogy – olvasóim megelégszenek Tur¬
geneffel második kéz helyett
[törölt]
« a »
harma¬
dik kézből: az az németből kifordítva.
(Hogy el ne felejtsem: Ágay a „
Magy. és
[rövidítés]

Nagyv.
[rövidítés]
” szerkesztője kéri, hogy említsem
Önnek, miszerint szívesen fogadna ön¬
től kevesbbé ismert orosz írótól kisebb
terjedelmű beszélyt. Ő nálamnál tete¬
mesen bővebben fizethet s a fáradságon
kívül a könyvek ára is vissza leend
térítve.) Tehát kérem, nyilatkozzék,  

facsimile

mennyit kíván az érintett beszélyért
[szerkesztői feloldás]
.

Mint látja, én egyenes ember vagyok. Egye¬
nes és őszinte. Őszinteségemben el nem
hallgathatom, hogy első levele kellemet¬
lenül érintett. Nem volt czélom ontől
 [!]
[sic!]

nagyobbszabásu dolgot kérni, egy-két hasá¬
bos czikkel, egy két orosz népdallal neve alá¬
írásával nem vettem volna oly tulságosan
igé
[törölt]
« y »
nybe
[betoldás]

ezért
[bizonytalan olvasat]
, hogy
[...]
[hiányzó szövegrész]
m
[betoldás]
eg ne fizethettem volna az
örömet, lapomban olvashatni a serdülő, köz¬
lékeny ifjúkorban szerzett barát nevét. Isten
őrizzen, mintha én átvirrasztott éjei és fá¬
radalmai gyümölcséből potyázni akarnék,
vagy a „szerkesztők módjára”, mint írja,
„rászedni” valakit.  

Nem, Ön nem gondolhatta azt a levelet
úgy, a mint írta. Keményebben ütött ki a
mit írt – mint a mint gondolva volt. Ön
higgadt férfi, vallja be magának: fel
volt jogosítva rá? – A Gogoly féle be¬
szélyt a héten hoztam el Komocs
[törölt]
« y »
i
[betoldás]
tól.
Elolvastam. Tulajdonkép két novella, legszebb
benne Newsky-vonal leírása. Honorálni ezt
nem honorálhatom. Rendelkezzék vele. Vissza¬
adjam Komócsinak vagy elküldjem Önnek.
A fáradságot nem sajnálom. Ha a másik
novellát illetőleg megegyezhetünk, örömem¬
re fog szolgálni, ha a fordító nevét
min¬
[bizonytalan olvasat]
 

facsimile

számban a czím alá bigygyeszthetem.  

Engedje Ön, hogy őszinte örömemet kifejez¬
hessem még egyszer, hogy ismét találkoztam
valakivel, kivel egy üdébb, reménygazdagabb
korban ugyanazon forró lelkesült törek¬
vés áthatott s egyugyanazon melegség, dics¬
vágy, ábránd hevített. Önt kijózanította
a kor, engem is, de ez nem zárja ki, hogy
legalább visszapillantásban a régiek
ne legyünk. Szemfájásom van nehány
hét óta, nem szabad sokat írnom.
Tehát válaszért! Turgeneffre a föltéte¬
leket. Önnek kezet nyujtva  

Tisztelő barátja  

Kiss  

Pest 1871 Febr.
[...]
[hiányzó szövegrész]
11
[betoldás]