Kiss József – Fincicky Mihály (1870-12-20)


facsimile

Kiss József,  

a  

„Képes Világ”  

szerkesztője.  

Igen tisztelt Uram!  

Az egri napok emlékére szeretnék hivatkozni,
hogy mint ismerős kopogtatva ajtaján,
barátságos fogadtatást eszközöljek ki
soraimnak. Önnek emlékeznie kell reám.
Ugy hiszem 62-ben volt. Önképző kört ala¬
kítottunk s Ön volt par force kritiku¬
sunk. Ha eszembe jut, mily lelkesedéssel
gyűjtöttem össze verseimet s mily beha¬
tó tárgyilagossággal bírálta ön – mily
komoly színt viselt az egész komédia:
még most is örülök neki. Önt a komoly
törekvés jellemezte már akkor is, mintha
17 éves korában már Kisfaludy-társasági
tagságra aspirálna, én – indokolatlan ke¬
serűséget táplálva, már akkor is „Zsidó
dalokat” próbálgattam írni. A költőknek
jó emlékező tehetségök
nek
[betoldás]
szokott lenni, önnek
minderre emlékeznie kell. És feltéve, hogy
mégsem – akkor kérelmemet következőkép
fognám formulázni:  

T. Fincziczky M. úr hajdanán buzgó
munkatársa volt a „Képes Világ”-nak  

facsimile

legyen az új szerkesztőség alatt is tám
[törölt]
« a »
o
[betoldás]
¬
gatója ennek a kis lapnak, annál is
inkább, mert az új szerkesztőnek e tám
[törölt]
« a »
o
[betoldás]
¬
gatásra nagyobb szüksége van, mint az
előbbinek.  

Komócsinál van egy ön által beküldött Gogol
féle beszély, mely divatlapba kevésbbé
 [!]
[sic!]
alkalmas.
Beleegyezésével e beszélykét átvenném, de hogy
őszinte legyek, ezt nem szeretném betudni
azon közreműk
[törölt]
« e »
ö
[betoldás]
désbe, melyet Ön – mint remél¬
ni szeretném, nem fog visszautasítani.
Ön, ki ismeri a „Korona” és „
Kánon
[bizonytalan olvasat]
”-beli fia¬
tal óriások, e szellemi demi-monde pöffeszke¬
dő gőgjét – meg fog érteni engemet, hogy miért
fordulok örömestebb azon írókhoz, kik vidéken
laknak s annál inkább meg fogja bocsátani
nekem, hogy jogczímet kerestem, ismerős gya¬
nánt tolván fel magamat. –  

Postára tétettem a „
K. V.
[rövidítés]
” első füzetét,
ha szívesen veszi – a többire is beíratom.  

Becses sorait őszinte orommel
 [!]
[sic!]
várva  

maradtam  

tisztelője  

Kiss József  

Pest decz. 20. 870