Kiss József – Fincicky Mihály (1872-10-14)


facsimile

Képes Világ  

szerkesztősége.  

Bálvány-utcza 1. sz.  

Pest, oktober 14 1872  

Tekintetes Fincziczky Mihály Úrnak  

Ungvárott.  

Kedves barátom!  

Mély hallgatásából, miután a Szent házas¬
ság csendes révébe szállt, azt kell következtet¬
nem, hogy Ön boldog ember. S ha én vakme¬
rőn felverem házatüze zavartalan csendjét,
s eszébe juttatom Önnek az irodalmat –
bocsásson meg nekem angyaljóságu kedves
felesége. Isten látja lelkemet, barátaim¬
ra soha sem volt annyira szükségem, mint
épen most. Édes Miskám! Én az idén el¬
mulasztottam Gleichenbergbe menni és
most bekövetkezett az, a mitől rettegtem:
vért köpök. Még egy kísérletet teszek és
anyagi eszközeim végső megerő
[törölt]
« t »
l
[betoldás]
tetésével
Olaszországba megyek és ott töltöm a
telet. Ez eszmét egy hirtelen roham ér¬
lel
[törölt]
« el »
tette meg bennem. Tegnap még egy
kedves barna leánykár
[...]
[hiányzó szövegrész]
ó
[betoldás]
l álmodoztam,
ki félig-meddig annyi már mint
menyasszonyom. Ma ez az álom
is szétfoszlott, ennek is vége! –  

facsimile

Elutazásom még bizonytalan, valamint az
is, hogy hova megyek. Sok barátaimtól függ.
Ön tudja, hogy évenként az új évfolyam
első két számát két hónappal elébb szoktuk
kibocsátani. Ha az új próba füzetet, mely
rendesen szép is szokott lenni, november
1-ig elkészíthetem, november 2-ikán már
útban leszek. Édes Miskám! Segítsen Ön
beteg, ifjukori barátjának e füzet kiállí¬
tásában, küldjön egy kis muszka fordí¬
tást, egy rövidke, bármily rövidke novellettet.
A próbafüzeteimmel a sajtó rendesen fog¬
lalkozni szokott, hadd melegítsék fel
kissé az ön nevét is, úgy is régen
hallgat róla a krónika! –  

Üdvözlöm kedves nejét és kérve kérem,
hogy unszolja Önt, kérésem teljesítésére.
A nőknek részvevő meleg szívök van!
Ne várasson Ön kedves Miskám a fele¬
letre, mert az én időm már vajmi
rövid!  

Isten áldja meg!  

Barátja  

Kiss József