Novella és egyéb kísérletek

Rozványi Vilmos, 1915-11-01


facsimile
NOVELLA ÉS EGYÉB KÍSÉRLETEK  
  A Hold komoran vitázik a felhőkkel.  
  Lent a földön katonák temetnek katonákat. Gránátgödrök tátognak feketén és pokolian. Isszák a fulladt léget, melyben itt-ott van még korhatag ize a metafizikába mentett Burának, melynek végtelen kegye alatt az ember minden titáni produktuma sajtkukacoktalankodássá büntelenedhetik.  
  Hosszu, tépett árnyékok vetődnek a tisztásra, kinyulnak a végtelenbe; belemulnak s nyomukon apró emberek merülnek fel oly hirtelen, mint az árnymulás. Hullákat hordanak. A cipelő karokból lelógó fejek ritmikus mozgásban oly életszerüek, mintha megelégedetten igenelnék a nem kapott kérdéseket s elköszönnének fáradt mélabúval a vonszoló katona bakkansaitól. Mosolyognak.  
  A sirok és halottak rendezője egy nőtt és rőtt szakállu ember. Édes muriból növeszti szőrét, hogy legyen mivel ijeszgetni asszonyt, gyereket, ha majd hazakerül. Most ugy ül az óriási sír szélén, mintha ott zsolozsmázna már korhatag emberöltő óta.  
  A rendre hullott testeket két ember hordja elébe.  
  Agnoszkál...  
  Grimatikus, keserű művészet. Ujjait felrakja az idétlen arcokra, mint az orgonasipokra s ujjainak ideges rángása alatt a szétrugtató vonások eleven ijedtséggel simulnak régi harmóniákba. A haláltorzulatból örök álommosolygásba.  
  A rőtt szakállu kényszeredetten mosolyog.  
  – Ird:
Dritte kompani, firte zug... Ott a dátum a lajstrom tetején?.. römis-katolis, lédig... Tiz korona... ezüst óra... notic... krigszmetáj.  
  Törülköző nagyságu zsebkendővel letörli az esett katona arcáról a takargató mocskot.  
  A keze vagy lábahijas testeket külön sorba rakják a legények. Majd előkeresik kegyelet-kenetesen kinek-kinek a hozzávalóját, hogy ne kellesen baromi rakásba hányni. Az egész halom ugy áll egymásba, mint a cirkuszmutatványos figurái arcukon rászokott idétlen mosolyával a kínnak.  
  Gor az ezred legjobb altisztje nem adja ki fegyverét. Az egyik legény tépni akarja, de olyan erővel rándul vissza a kar, hogy a legény borzongva fegyverrel együtt rakja a rőtt szakállu elé. S az már deklamálja:  
  – Altiszt... Harminc korona, ezüst óra, női fénykép... nagy szilberne, kis szilberne... bronz metáj...  
  A kicsavart fegyvert gondosan megtörülgetve hátraadja:  
  – Vigyázz, nedvesre ne tedd!...  
  A felhők, az ég gyomrának barna belei felizgatva kavarognak sötétkék vizükben s kemény vitájuk meggyült a Holddal. Telt
facsimile és undorodó az ég hangulata. A szél, mint valami tuberkulotikus istentüdő lélegzete: megtorlik, majd sivítva tódul ki a gigászi árnyakat imbolygató erdőből. A hol a fény kiszökik, ott fehér szegélyeket rajzol a katonákra lidérces temetési díszül.  
  Az egyik halott szemei úgy lógnak fehér idegfonálon, mintha cérnaszálon volnának játékul bekötözve az üregekbe s úgy meredtek a légbe, mint két farkon kötött egérke. A halottak művésze egykedvűen nyul hozzá; zongorázó ujjaiban és szavaiban a közöny komor szürkéje muzsikál:  
  – Pénz... óra... gyürü, arckép...  
  A feleségének szánt leveléből:  
  „Mesgyénket szántsd vissza a Krauszéktól, most jobban lehet Ha szépen nem megy pörőd.“  
  „Eke kifizetése ráér.“  
  „A kocák miatt ne nyügösködj.“  
  A Hold kitört...  
  Fénye szinte pengett, mikor pompájában a tisztásra ömlött. A fájó agyakról lemállott a feszültség gyötrelme s csikló, bolondos kedve lett a szorongó nyelvnek.  
  – Ez jó! Ez a fény! Mindjárt okosabb az ember – ujong a diskura kedv. – A fény ez jó!  
  És nevetnek és örülnek a fénynek...  
  – Egyik se – torkol rájuk a rőtt szakállu – egyik se lesz ettül boldogabb, aki a főgyit úgy kinozza, mint kentek. Hatszor is búza egy táblán... Tán kenteknek bolond ez a föld?  
  – De az se ám, aki klumplit ellet a búzafölddel.  
  – Ez már nem, ha itt nyugszik, szegényke – mutat valaki az egyik halottra.  
  Bámészan állnak. A Hold fénye mohón küzködik a beboruló homlokokkal s botlik a ráncokba.  
  A rőtt szakállu szakit csöndet:  
  – Csakugyan! – aztán megint pihenni hagyja a szót.  
  Sátorlapon letépett tagokat visznek elébe.  
  Bütyökről, sebhelyről, bicskanyomról ismeri meg kinek-kinek a hozzávalóját. Felveszi, megtörülgeti nagyjából s ugy adja kézbe, hogy a halott mellé tegyék. Mintha a borzalom eme vásárának ő volna bódés zsidaja.  
  – Ezt vegye!... Ez jól áll magának!... Az nem illik magának!... Ez itt a lába!.. Amott a keze!..  
  Lassan megint a fény győz.  
  Tovább élnek a szavaik közé ölelt föld televény szagával, lelken csókolja őket szárba szökő erejének lelke, rögre rántja hitüket s a boldog nyugalom most az övék, nem a halottaiké. Távolról zsidó elszántságú, szenvedélyes imádság ez a monoton diskurzus. Zsolozsmázás a halál partján, egyszerű, egyszerű élet, melyben nincsenek a szivhusától az agyhusáig húzott, kinbafeszült hurok a Végzet őrült zenéje számára.  

facsimile
  Az egyhangú mormolásból csak a rőtt szakállu hangja szaggatja meg a végtelen egyszerű ritmust:  
  – Tiz korona... husz korona, nikkel óra, ezüst óra, gyürü, arckép, levél, krigszmetáj...  
  Most egyszerre elnémul.  
  A homloka erős ráncokba szorul. A csonka tetemek közé mered. A harmadikon rőkönyödve megállapodik, komolyan és rendőrösen fürkész. Áll. Hangtalan tátog. Aztán a szivét nem birja tovább idegekkel lefogni. Szűkölő, vén komondor halkan felvonyit:  
  – Hát te, hát te drága vacak infanteriszt...  
  Senki se hallja. Beszélnek.  
  Szájában összefutott nyálát rányeli a gyomrát gyűrő kínra. Feje hirtelen megszédül a belézudult vér tüzében. Az elvetett kézre mered... Percek mulnak... A kéz most bántón, valami orditó ürességgel nyomorodik a szemébe.  
  – Hia van... Az élet vagy más... Az élet már nincs, az nincs, de valami más is... Más! .. Valami, aminek még lennie köllene... A... a... a gyürü...  
  A torka orditásra tágul:  
  – Te! – s felugrik. Hangja izgatott, türelmetlen, remeg, de kemény – Ez! Ez a test... gyürü kell hogy legyen a mantliába... Biztosan a mantliába van...  
  Mindenki odafordul.  
  A legény kutat, izgatott, liheg:  
  – Van!... Gyürü... Szép gyürü... Arany gyürü...  
  A rőtt szakállu remegő kézzel magához kapja. Arcán a kín mellől elsimul az ijedtség s ugy bámulja bele a többiek kérdő tekintetébe a fájdalmát. Senki sem érti a képet.  
  – Ott! Ő... az izé... az öcsém...  
  Bambán a halottra mutat és ujra mentegetőzni akar, de látja ejlő állukról, hogy értik már.  
  Visszakuporodik a helyére. Egy ideig maga elé bámul, aztán a halottra:  
  – Infanteriszt, Zsi... Zsigmond... öcsém...  
  A jajongó hangok hirtelen magára ijesztik. Hajlott testén összefut a bőr, gyámoltalanul szégyenkezik. Aztán, mintha valami szörnyü halálos ugrásra készülne, mély lélegzetet vesz s rőtt szakállából kibuggyan a monoton taktus:  
  – Tiz korona... ezüst óra... un... mu... izé... Gyürü... arany gyürü...  
  Ujra megakad. Csuklik. Szepeg.  
  A többiek gyáván oldalognak körülötte a fénylő óriási bura alatt.  
  Telt és undorodó az ég hangulata.  
  A szél hörögve, sikongva rázza az erdőt.  
  Valami tuberkulotikus istentüdő dühösen fröcsköli vörösre a hajnalt.  
Rozványi Vilmos
Szerző [PIM]