Baksay István – Kiss József (1892-07-07)


facsimile

Ó Tátrafüred 1894. Julius 7.  

Kedves uram öcsém!  

Szíves figyelmét s az ö
[törölt]
« v »
t
[betoldás]
ven éves tanári jubileumom
alkalmábol írt gyönyörű czikket nagyon köszönöm.
Örülök, ha tapasztalom, hogy az általam elhintett
mag jó földbe esett s bő termést hozott, boldoggá
tesz a tudat, hogy nem éltem
hiában
[bizonytalan olvasat]
; de legkel¬
lemesebb hatással van rám, ha tanári pályám ked¬
ves emlékei újulnak meg lelkemben, mintegy új¬
ra élem át azokat a szép időket, szívem lelkem
megifjul azon emlékek hatása alatt. Mert nemcsak
a jövőnek vannak ábrándképei, de vannak a mult¬
nak is, s lelkem oly boldog megelégedéssel mélá¬
zik el gyakran ezek felett, kivált midőn tapasz¬
talom, hogy volt
[...]
[hiányzó szövegrész]
t
[betoldás]
anítványim is megőriznek
egyet-mást a multak em
[törölt]
« e »
l
[betoldás]
ékeiből.  

Jubileumom alkalmából kedves tanulsá¬
got merítettem, hogy érdemem felett sokan sze¬
retnek, melynek csakugyan szép bizonysága volt  

1  

facsimile

a rimaszombati ünnepély; helyi lapunknak a
„Gömör kishont”nak egy példányát a mai pos¬
tával megküldöm uram öcsémnek fogadja tőlem
szívesen.  

Mikszát
 [!]
[sic!]
Kálmánnak is írok pár sort,
bár a hozzá intézett s a Pesti hírlap
 [!]
[sic!]
f. hó
6-án megjelent berlini levél azt engedi hinnem,
hogy ő ez idő szerint Gleichenbergben fürdőzik,
bizony kár, hogy ide nem jött a Karpátok
 [!]
[sic!]
alá.  

Szíves figyelmét ismételve melegen kö¬
szönve, s magamat szeretetébe, barátságába
továbbra is ajánlva kiváló tisztelettel vagyok  

volt tanára s barátja  

Baksay István
[...]
[hiányzó szövegrész]