Kiss József - Fincicky Mihály (1871-12-24)


facsimile

„Képes Világ”  

szerkesztősége.  

Pest, decz. 24 1871  

Szeretett barátom!  

Könyvárusomat mintegy két héttel eze¬
lőtt megbíztam, hogy lepje meg
Önt Arany összes költeményeivel.
Utólagosan megköszöntem, hogy
késleltette az elküldést. Azt hiszem
Krisztkindlinek igen alkalmas s
hogy a legjobb időben érkezett meg.
Ne csodálkozzék barbar hallgatá¬
som felett, én mindig beteg vagyok,
az írás nemcsak hogy terhemre van,
de fáraszt, kimerít, ha egy fél
óráig írok két órát kell pihennem
utána. Szerkesztőnek tűrhetlen
 [!]
[sic!]

állapot! Ön fölfogja, hogy ily körül¬
mények közt, egy földi javakkal
nagyon is mostohán ellátott szerkesz¬
tőnek mily jól esik az Ön önzetlen
szíves ajánlata! Isten látja lelkemet,
én ingyen munkatársak fogásában
vajmi ügyetlen vagyok. És higyje
el, kinek szívében, mint nálam, az
irodalom irántí tiszta szeretet lángja
ég, az ingyenmunkát csak vonakodva  

facsimile

fogadhatja el. Realis korunkban kell hogy
minden munka megkapja díját. És szo¬
moru fényt vet irodalmi viszonyainkra,
hogy még első rendű lapok is, a hol csak
lehet, megvonják a díjt. – Ön ifjukori
emlékeink nevében akarja irodalmi mun¬
kásságával lapomat emelni – fogadja
baráti köszönetemet. Ön nem szorult
az irodalomra, Öntől ezt elfogadnom
szabad. – A mi az ígért Turgeneff
 [!]
[sic!]
-féle be¬
szély elmaradását illeti, kérem, írja
meg Turgeneff
 [!]
[sic!]
életrajzát és abban írja
meg az elmaradás okát is. Ugyanazon
számban megkezdjük a Sollogub
 [!]
[sic!]
-féle
novellát is. – Lapom minden tekintetben
rendelkezésére áll s ha netán vala¬
mely kedves rokon számára kívánná:
még egy második példány felett is
rendelkezhetik. – Boldog ünneplést!  

Őszinte barátsággal  

Kiss